duurzaam, verduurzaming,

26 mei 2023 – In de voorjaarsnota is 42 miljoen euro beschikbaar gesteld  voor de verduurzaming van de zorgsector. Te weinig, stellen ziekenhuizen, ggz-aanbieders, de gehandicaptenzorg, umc’s en organisaties voor langdurige zorg in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer. Uit een eerste inventarisatie blijkt dat een eenmalige investering van 1,6 tot 3,4 miljard euro…

hervormingsagenda jeugd, jeugdbescherming, bijstandsgezinnen, jeugdautoriteit, jeugdhulp, psychotische ervaringen, wanen, hallucinaties, acute mentale hulp, armoede, jeugdhulp, het vergeten kind, KOPP/KOV, jeugdzorg, hoogspecialistische jeugdzorg, jeugdzorg, depressie, jeugdbeleid, kindermishandeling, jeugdwet, jeugdzorg, emergis,

18 mei 2023 –  Brancheorganisaties Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse ggz en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) leggen de Hervormingsagenda Jeugd met een positief advies voor aan hun achterban. De achterbanraadplegingen bij de betrokken partijen lopen tot half juni. De branches benadrukken dat het belangrijk is dat er voortvarend aan de slag wordt gegaan met de…

jeugdhulp, hervormingsagenda, jeugdautoriteit, SER, jeugdzorg, gezinnen, jeugdbescherming, clientondersteuning, seksuele uitbuiting, CBS, jeugd-ggz, multi-probleemgezinnen

18 mei 2023 – Cliëntenorganisaties (MIND en Ieder(in)), professionals (Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd), aanbieders (Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd), de gemeenten (VNG) en het Rijk hebben een principeakkoord bereikt over de inhoud van de Hervormingsagenda Jeugd. De afspraken over fundamentele verbetering van de jeugdzorg worden met positief advies voorgelegd aan hun achterban. Dat hebben staatssecretaris Maarten…

basispakket, financiële problemen , budget, langdurige zorg, ggz, zorgprestatiemodel, dwangsom

8 mei 2023 – Nederlandse patiënten-, cliënten- en gehandicaptenorganisaties hebben meer geld nodig om hun werkzaamheden in de toekomst op een goede manier te kunnen blijven uitvoeren. Dat stellen de koepelorganisaties MIND, Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in) in een oproep aan het Nederlandse kabinet: “Voor een volwaardige stem van patiënten, cliënten en hun naasten zijn deze…

113, suicidecijfers, jeugddebat, mentale gezondheidscentra, rondetafelgesprek, toegang ggz, IZA, Wet langdurige zorg , forensische zorg, kamerdabat medische preventie, jeugd, jeugdzorg, jeugdhulp, aanpak mentale gezondheid, wachttijden, preventie, preventiedebat, debat over ggz, kabinet, recht op uitkering

28 april 2023 –  Woensdag 19 april debatteerde de Tweede Kamer over de ggz, suïcidepreventie en donderdag 20 april over Jeugdzorg. MIND leverde vooraf input aan politici via brieven en organiseerde een werkbezoek in het teken van zelfregie-organisaties. Daarnaast voerde M|IND de actie ‘Hervorm de jeugdhulp nú!’ ’ met de brancheorganisaties, hulpverleners en cliëntenorganisaties door…

113, suicidecijfers, jeugddebat, mentale gezondheidscentra, rondetafelgesprek, toegang ggz, IZA, Wet langdurige zorg , forensische zorg, kamerdabat medische preventie, jeugd, jeugdzorg, jeugdhulp, aanpak mentale gezondheid, wachttijden, preventie, preventiedebat, debat over ggz, kabinet, recht op uitkering

22 april 2023 – Zorgverzekeraars maken zich grote zorgen over de toename van mentale klachten, dit staat in een brief van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) aan de Tweede kamer voor het debat over de geestelijke gezondheidszorg. De zorgverzekeraars pleiten voor een landelijke inzet van mentale gezondheidscentra.  Volgens recent onderzoek kampt de helft van de jongvolwassenen met…

zelfregiecentra, kamerdebat ggz, , politiek, integraal zorgakkoord, Liza, psychologen, de nederlandse ggz, preventie, regeldruk, SER-rapport, verslaving, specialistische ggz-klinieken, K&J-psycholoog NIP, voorjaarsnota, eigen bijdrage jeugdhulp, tweede kamer, sluitingen, brandbrief, kamerbrief, hoofdlijnendebat , begrotingsbehandelingen , preventieakkoord, mentale gezondheid, topggz, wet verplichte ggz, het grote zorgdebat, jeugdwet , betere ggz, wachte

21 april 2023 – Op woensdag 19 april debatteerde de Vaste Commissie voor VWS met minister Helder en staatssecretaris Van Ooijen over de ggz en suïcidepreventie. De Nederlandse ggz schreef ter voorbereiding een brief aan Kamerleden. Daarin vroegen wij aandacht voor de viervoudige druk op de sector: financiële druk, een knellende arbeidsmarkt, toename van de…

doordecentralisatie beschermd wonen, welkome wijk, herstel in de wijk, Beschermd Wonen, Een Thuis voor Iedereen , wijkteams, vitale wijk, psycho-educatie, overlast, burenruzies, handhaving, avondklok, doorontwikkeling, sociaal domein, wijkteams

13 april 2023 –  Maandag 17 april spreekt de Tweede Kamer in een rondetafelgesprek met diverse organisaties en experts over de ‘doordecentralisatie’ van beschermd wonen en het ‘woonplaatsbeginsel’. De Nederlandse ggz heeft ernstige zorgen bij het wetsvoorstel dat daarover in de Tweede Kamer wordt besproken. Die zorgen worden uitvoerig besproken in een paper dat de…

toegankelijkheid

13 april 2023 – In tegenstelling tot de somatische zorg, kampt de ggz al heel lang met wachtlijsten en lange wachttijden. Ondanks plannen en afspraken, wordt de situatie steeds erger. Inmiddels worstelen 3,3 miljoen Nederlanders met psychische klachten en staan 84.000 mensen op een wachtlijst voor ggz. De toegankelijkheid en kwaliteit van de ggz staan…

zorgcoördinatie, regelarm, registratie , registeren

7 april 2023 – Om de toenemende druk op de acute zorg het hoofd te bieden, is het essentieel dat niet-levensbedreigende zorgvragen domeinoverstijgend en regionaal worden georganiseerd. Dit staat in het rapport ‘Advies landelijke inrichting zorgcoördinatie’ dat ActiZ, Ambulancezorg Nederland (AZN), InEen, Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) op 28 maart hebben aangeboden…

loonsverhoging, geld, gelukkig, subsidieregeling, zorgbonus, zelfstandige psychiaters, zorgsalaris, eigen risico , actieprogramma, jeugdzorg, investering, herstelspecial, zelfregie, herstelinitiatieven, steunpakket,

6 april 2023 – “Minister Helder, maak een half miljard euro vrij voor de lonen in de ggz. Om toegankelijkheid en beschikbaarheid van geestelijke gezondheidszorg op peil te houden is deskundig personeel cruciaal. We moeten medewerkers voor de ggz dus aantrekken en behouden, en daarvoor is compensatie van de inflatie in het loon belangrijk. Maar…