MIND over coalitieakkoord: aandacht voor psychische gezondheid ontbreekt

Facebooktwitterlinkedinmail

16 mei 2024 – In het nieuwe coalitieakkoord wordt niet gesproken over verbeteringen in de ggz terwijl de wachtlijsten steeds verder oplopen. Ook in preventie en mentale gezondheid lijkt niet te worden geïnvesteerd. Dit terwijl jongeren worstelen met prestatiedruk en toenemende psychische klachten. De helft van alle Nederlands krijgt te maken met psychische klachten. MIND is verbaasd en teleurgesteld over de inhoud van het coalitieakkoord. “We leven in een tijd met lange wachttijden en -lijsten in de ggz. We zijn vol ongeloof dat dit nieuwe kabinet de urgentie niet voelt of ziet om dat drastisch te veranderen,” aldus MIND directeur-bestuurder Dienke Bos.

Minder geld voor preventie
Het huidige preventiebeleid is incidenteel gefinancierd (zoals Mentale gezondheid voor ons allemaal) met 230 miljoen incidentele gelden. Die zijn niet opgenomen in het akkoord en komen te vervallen. De budgetten voor subsidies worden verlaagd met 1 miljard euro onder meer voor gezonde leefstijl, inclusiviteit, participatie en medezeggenschap. Wel wil het nieuwe kabinet investeren in bestaanszekerheid, woonzekerheid en armoedebestrijding, zo lijkt. Maar dan alleen voor de ‘werkende Nederlander’ en niet voor kwetsbare groepen zoals mensen die beschermd wonen.

Aandacht voor zorg beperkt
Waar het akkoord wel over zorg gaat, betreft dit maatregelen om zorgpersoneel te behouden. MIND hoopt dat dit ten goede komt aan het beschikbare aanbod in de ggz. Opvallend is de halvering van het eigen risico. Dit vermindert de kans op zorgmijding en neemt drempels weg voor chronisch zieken. MIND is wel bezorgd waar dit geld vandaag moet komen: een lagere bijdrage mag niet ten koste gaan van de toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg. Positief zijn we over de versterking van eerstelijnszorg zoals huisartsenzorg. Dit is voor veel mensen het beginpunt van de hulp en draagt bij aan goede en snelle doorverwijzing.

Langdurig zieken niet in beeld
We zien in het akkoord dat waar het de zorg betreft, de nadruk ligt op ‘cure‘ en niet op ‘care’: mensen die door chronische ziekte langdurige zorg nodig hebben. Zo worden er maatregelen genomen om de bestaanszekerheid te verbeteren zoals in wonen en werk maar ligt de nadruk op werkenden. Mensen met een arbeidsbeperking of bijstand worden niet genoemd en er staat niets opgenomen over beschermd wonen. Het is onduidelijk hoe deze coalitie verder gaat met de rapporten en adviezen om het sociaal minimum te verhogen.

Focus op repressie in plaats van preventie
In het akkoord ligt de nadruk op veiligheid en straffen, zoals het verhogen van maximale straffen in jeugdstrafrecht en meer politie-ingrijpen bij onbegrepen of verward gedrag. Deze harde lijn zal in onze ogen averechts werken. Voor kwetsbare groepen als jongeren en mensen met onbegrepen of verward gedrag, is juist een aanpak nodig die zich richt op preventie en tijdige en passende zorg. Een mildere toon vinden we terug in het ‘recht op vergissen’. We merken dat het vertrouwen van burgers in de overheid broos is. Deze wet kan bijdragen aan het herstellen van dit vertrouwen.

Positief: de extra bezuiniging in de jeugdzorg van 511 miljoen is geschrapt
MIND is verheugd dat de hervormingen in de jeugdzorg doorgaan en dat de voorgenomen extra bezuiniging van 511 miljoen, en de invoering van een eigen bijdrage van tafel is Dit geeft ruimte om de verbeteringen daadwerkelijk te realiseren.

Bron: persbericht

Dit bericht is 711 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail