mentale gezondheidsbevordering, mentale vitaliteit, mentale gezondheid

23 april 2024 – Om mentale gezondheid te bevorderen, benadrukken experts wereldwijd de noodzaak van een aanpak die niet alleen de gezondheidszorg omvat, maar álle beleidsdomeinen. Ook in Nederland wordt het belang hiervan ingezien in landelijk beleid, zoals in de aanpak Mentale gezondheid van ons allemaal, in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en…

natuur

22 april 2024 – De laatste jaren zijn diverse studies verricht naar de effecten van aandacht voor de natuur op ons welbevinden. Een eerste systematische review (overzichtsstudie) aan de Universiteit Twente laat zien dat deelnemers in het algemeen significant meer welbevinden ervaren in vergelijking met controlegroepen. Ze ervaren meer subjectief geluk en dat ze beter…

snelle toets, IGJ, toezicht, zorgverzekering en ADHD, zorgpolis, verscherpt toezicht, emergis, NZa, chronisch

22 april 2024 –  GGZ Noord-Holland-Noord is een zorgaanbieder gespecialiseerd in geestelijke gezondheidszorg voor alle leeftijden. Via een snelle toets van zorgverzekeraars Coöperatie VGZ en Zilveren Kruis heeft de zorgaanbieder een positieve beoordeling ontvangen voor het transformatieplan ‘Focus op Herstel’ in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA). Met dit plan zet GGZ Noord-Holland-Noord actief…

iza, oost-brabant,

21 april 2024 – Het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft als doel om de zorg voor de toekomst goed, betaalbaar en toegankelijk te houden. Speerpunten voor de ggz zijn daarbij het verkennend gesprek/mentale gezondheidscentra, cruciale ggz-zorg beschikbaar houden, wachttijden terugbrengen, arbeidsmarkt en digitalisering van zorg. De regioverhalen bieden inspiratie bij de uitvoering van het IZA. Dit…

regiobeeld

19 april 2024 – Het Regiobeeld Psychische Problematiek is live. Deze monitor brengt informatie uit verschillende bronnen bij elkaar over sociale factoren, regionale context en het gebruik van verschillende vormen van zorg en ondersteuning rondom psychische problematiek. Dit versterkt het integraal denken en doen en levert relevante informatie op voor regionale samenwerkingsverbanden en landelijke beleidsmakers…

ZIKOS, suïcidale gedachten, persoonlijkheid, mentale gezondheid bij jongeren , Belgische jongeren , NEET's, studenten, hervormingsagenda jeugd, mentale problemen bij jongeren , mentale problemen, jongvolwassenen, hervormingsagenda jeugd, lvb en psychische problemen, persoonlijkheidsstoornis, taboe, jeugdautoriteit, UNICEF-Jongerenadvies, jeugdbeschermingsmaatregel, mentale gezondheid, acute jeugdhulp, vermeiren, gesloten jeugdzorg. jeugdstelsel, generatie z, de tijd van je leven, Fonds 21 , SER jongerenplatform , langdurige ggz, mentale welzijn, persoonlijkheidsstoornissen, mentale gezondheid, jeugdzorg, jeugd-ggz, dwang, jongeren, depressieve klachten, wachtlijsten, mentaal welzijn,

19 april 2024 – De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) stelt in haar definitieve rapportage vast dat de zorg op ZIKOS-groepen (Zeer Intensieve Kortdurende Observatie en Stabilisatie) niet passend en toereikend is. Eerder deelde de Inspectie al hun eerste bevindingen waar we erg van schrokken. Met het volledige rapport in de hand gaan de brancheverenigingen…

RCT, ECT, elektroconvulsietherapie

18 april 2024 –  Psychiatrische patiënten met bijvoorbeeld een zware vorm van depressie, kunnen kiezen voor electroconvulsietherapie (ECT). Omdat het lastig is om in te schatten is bij welke patiënten deze intensieve behandeling wel of niet werkt, ontwikkelde het UMC Utrecht een voorspelmodel met behulp van AI. Het resultaat: een app die patiënten en psychiaters…

spiegelinformatie

18 april 2024 – Tijdens het zorgproces worden gegevens vastgelegd over patiënten, de behandeling en de uitkomsten daarvan. De informatie over de dagelijks geleverde zorg wordt extra waardevol als deze ook op geaggregeerd niveau gebruikt wordt om van te leren. GGZ Dataportaal ondersteunt bij het verzamelen, analyseren en visualiseren van data om waardevolle inzichten op…

eigen bijdrage jeugdzorg , fysieke gezondheid, buitenhuisproject, informateur, tackle your tics, gedragstherapie ,tics, jeugdhulp, hervormingsagenda jeugd, jeugdbescherming, bijstandsgezinnen, jeugdautoriteit, jeugdhulp, psychotische ervaringen, wanen, hallucinaties, acute mentale hulp, armoede, jeugdhulp, het vergeten kind, KOPP/KOV, jeugdzorg, hoogspecialistische jeugdzorg, jeugdzorg, depressie, jeugdbeleid, kindermishandeling, jeugdwet, jeugdzorg, emergis,

17 april 2024 – Het demissionaire kabinet bereidt de invoering van een eigen bijdrage voor op de jeugdzorg. Dat staat in de Voorjaarsnota die vandaag is gepresenteerd. Zo wil het kabinet de besparing van 511 miljoen euro op jeugdhulp in 2026 kunnen halen. De Nederlandse ggz vindt een eigen bijdrage jeugdzorg niet acceptabel. Ruth Peetoom,…

16 april 2024 – Het Nederlands Autisme Register (NAR) heeft een onderzoeksrapport over ABA (Applied Behavior Analysis) opgeleverd in opdracht van het ministerie van VWS. Aanleiding voor het onderzoek waren zorgelijke signalen over ABA die binnenkwamen bij het LBVSO (Leerlingen Belang Voortgezet Speciaal Onderwijs). De cijfers en signalen uit het rapport hebben de zorgen van…

wachttijd, preventie, wachttijden, starttijd, wachttijdinformatie, wachtlijsten, wachttijden

15 april 2024 – Op 11 april heeft in de Tweede Kamer het Commissiedebat GGZ/suïcidepreventie plaatsgevonden met minister Helder van het ministerie van VWS.  Het NIP heeft samen met de Nederlandse GGZ (namens de zorg aanbieders), Mind (namens de cliënten) en de NVvP (namens de psychiaters) opnieuw haar zorgen geuit over de wachttijden in de…