Afkortingen in de GGZ

Je kunt zoeken in de afkortingen door op CTRL en F te drukken (Windows) of op CMD en F (Mac).
Heb je een afkorting die niet in deze lijst staat? Stuur een mail naar nieuwsfeit@ggznieuws.nl onder vermelding van nieuwe afkorting. 

A
A&P – Afspraken en planning
A&T – Aanmelding en Toewijzing
AA – Anonieme alcoholisten
ACS – Afdracht Centrale Sturing
ACT – Assertive Community Treatment of Acceptance and Commitment Therapy
ADB – Acute Deeltijd Behandeling
ADD – Attention Defecit Disorder
ADH – Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid
ADL – Algemene dagelijkse levensverrichtingen (zelfverzorging, voeding, voeren van huishouden, met geld omgaan)
ADO – Acute Dagopvang of Arbeid, Dagbesteding en Opleiding
ADR – Adverse Drug Reaction
AFP – Ambulante forensische psychiatrie
AGGZ – Ambulante geestelijke gezondheidszorg
AGIO – Assistent geneeskundige in opleiding
AGNIO – Assistent geneeskundige niet in opleiding
ALARP – As Low As Reasonably Practicable
AMK – Advies en Meldpunt Kindermishandeling
AMS – Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten in dienstverband
AMW – Algemeen Maatschappelijk Werk
APA – American Psychiatric Association (geeft DSM uit)
APD – Acuut psychiatrische dienst
APH – Acuut psychiatrische hulpverlening
APZ – Algemeen psychiatrisch ziekenhuis
ARIE – Alternatieve route inzet ervaringsdeskundigheid
ASS – Autisme Spectrum Stoornis
AWBZ – Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
AZC – Asielzoekerscentrum

B
BAC – Beleids Advies Commissie
BBT – Bouw Begeleidings Team
BBW – Baan Brekend Werk
BIG – Beroepen in de individuele gezondheidszorg (wet)
BiKa – Binnen Kantooruren
BIZ – Bureau Informele Zorg
BJZ – Bureau Jeugdzorg
BODS – Beperking Onnodige Dwang en Separatie
BOPZ – Bijzonder Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (wordt: Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg)
Bopzis – Bijzondere Opname Psychiatrisch Ziekenhuis Informatie Systeem
BOR – Bed op Recept
BPRS – Brief Psychiatric Rating Scale
BPS – Borderline persoonlijkheid stoornis
BSI – Brief Symptom Inventory
BSN Wbsn-z – Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg
BuKa – Buiten Kantooruren
BVO – Bedrijfsvoeringsoverleg
BW – Begeleid wonen
BW – Beschermd wonen
BWC – Beschermd wonen centraal (Noordwijkerhout)
BZW – Begeleid zelfstandig wonen

C
CAD – Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs
CAN – Camberwell Assessment of Needs
CAT – Cognitief Analytische Therapie
CBG – College ter beoordeling van geneesmiddelen
CBP – College Bescherming Persoonsgegevens
CBS – Cultuurgebonden syndroom
CCAF – Stichting Centrum Certificering ACT en FACT
CCB – Centrum voor Complexe Behandelingen
CCE – Centrum voor Consultaties en Expertise (vastgelopen situaties in zorg)
CCGT – Centrum voor Cognitieve Gedrags Therapie
CCMO – Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
CCR – Centrale Cliëntenraad
CDO – Concern Directie Overleg
CEU – Centrum Eetstoornissen Ursula te Leidschendam
CFH – Commissie Farmaceutische Hulp (beoordeelt geneesmiddelendossiers
voor VWS)
CFM – Cliënten  Familie Medezeggenschap
CG-raad – Chronisch Zieken- en Gehandicapten Raad
CIZ – Centrum Indicatiestelling Zorg (voorheen RIO)
CME – Commissie Medische Ethiek
CMR – Continue Morbiditeit Registratie = Peilstations
CONO – Coordinerend Orgaan Nascholing in de GGZ
COOV – Centraal orgaan opleidingen voor verpleegkundigen
COTAN – Commissie Test Aangelegenheden Nederland
CPJ – Centrum Persoonlijkheidsstoornissen Jelgersma (gesloten in 2014)
CR – Cliëntenraad
CRAZ – Cliëntenraad Academische Ziekenhuizen
CS – Concern Staf
CSP – Centrum voor Specialistische Psychotherapie => nu CPJ
CTI – Critical Time Intervention
CvP – Centrum voor psychiatrie
CVZ – College voor zorgverzekeringen
CWI – Centrum voor Werk en Inkomen

D
DAC – Dag Activiteiten Centrum
DAI – Dienst Arbeid en Inkomen
DALY – Disability-Adjusted Life-Years (kwantificeert gezondheidsverlies ziekte/sterfte)
DAZ – Directeur Algemene Zaken
DBC – Diagnose Behandeling Combinatie
DBT – Dialectical Behavior Therapy
DBZ – Directeur Behandelzaken
DCR – Decentrale Cliënten Raad
DD – Dubbele diagnose
DDD – Standaard Dag Dosis
DFP – Divisie Forensische Psychiatrie
DGT – Dialectische Gedrags Training
DIB – Divisie Intensive Behandeling
DID – Diagnostic Inventory Depression
DIS – Dissociatieve Identiteitsstoornis
DIS – DBC-Informatiesysteem
DSM IV – Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (uitgave APA)
DTB – DeelTijd Behandeling
DTO – Directie Team Overleg

E
EBK – Extra Beveiligde Kamer
EBM – Evidence Based Medicine
EBP – Evidence Based Practises
ECP – Elektronisch Cliënten Dossier
ECT – Elektroconvulsietherapie (elektroshocktherapie)
Edit – Early Detection and Invervention Team
EEG – Elektro-encefalogram
EPA – Ernstige Psychiatrische Aandoeningen /Afwijking
EPD – Elektronisch Patiënten Dossier => ECP & GEPD
ESF – Europees subsidie fonds
EVD – Ervaringsdeskundigheid
EVS – Elektronisch Voorschrijf Systeem
EVV – eerst verantwoordelijke verzorgende
EZD – Elektronisch zorgdossier

F
FACO – Facilitair coördinator
FACT – Functie Assertive Community Treatment (term mag wegens patent niet meer gebruikt worden => Flexibele ACT) of Focused Acceptance and Commitment Therapy
FOBA – Forensische observatie- en begeleidingsafdeling
FPA – Forensisch Psychiatrische Afdeling
FPD – Forensisch Psychiatrische Dienst
FPG – Fonds Psychische Gezondheid
FPK – Forensisch Psychiatrische Kliniek
FPP – Forensisch Psychiatrische Polikliniek
FPP – Formatie Plaatsen Plan
FR – Familieraad

FT – Farmacotherapie
FTE – Full time equivalent
FWG – Functiewaardering Gezondheidszorg

G
GAD – Gegeneraliseerde Angststoornis
GAF-score – Global Assesment of Functioning
GALA – Gezond en Actief Leven Akkoord
GBD – Global Burden of Disease (studie Wereldbank)
GBP – Gezond Beweeg Plannen
GBZ – Goed Beheer Zorgsysteem
GEPD – Geïntegreerd Elektronisch Patiënten Dossier
GG&GD – Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst
GG6 – GGZ & Samenleving
GGD – Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GGZ – Geestelijke gezondheidszorg
GHOR – Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
GIGV – Geneeskundige Inspectie Geestelijke Volksgezondheid
GIP – Global Initiative on Psychiatry
GPS – Geriatrische Psychiatrische Stoornissen
GPS – Geronto Psychiatrisch Syndroom
GVM – GGZ, Verslavingszorg en Maatschappelijke opvang

H
HACCP – Hazard Analysis Critical Control Points [gevaarsanalyse]
HBO-V – Hoger Beroepsonderwijs voor Verpleegkundigen
HEE – Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid
HIC – High and Intensive Care afdeling
HIS – Huisartsen Informatie Systeem
HDL – Huishoudelijke Dagelijkse Levensverrichtingen
HKZ – Harmonisatie Kwaliteit Zorginstellingen
HKZ – Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector
HOED – Hoger Onderwijs voor Ervaringsdeskundigheid
Honos – Rom voor ouderen
HOS – Herstel Ondersteunende Groepen
HvB – Huis van Bewaring

I
I-Psy – Instelling voor Interculturele Psychiatrie.
IBS – In BewaringStelling
IBZW – Intensief begeleid zelfstandig wonen
IC – Intensive Care
ICD – International Statistical Classification of Disease and Related Health Problems
ICER – Incremental Cost-Effectiviness Ratio
IDDT – Integrated Double Diagnosis Treatment
IGZ – Inspectie voor de Gezondheidszorg
IHT – Intensive Home Treatment
IMR – Illness Management and Recovery
INK – Instituut Nederlandse Kwaliteit
IOG – Indicatie-overleg GGZ
IPPB – Individuele Productie per Behandelaar
IPS – Individual Placement and Support / Individuele Plaatsing en Steun (toeleiden naar werk)
IPZ – Instituut Psychiatrische zorg
IVZ – Instelling Verslavingszorg
IZ – Intensieve Zorg
IZA – Integraal Zorg Akkoord
IZA – Individueel Zorg Arrangement
IZA’s – Intramurale Zorg Arrangementen
IZO – Intensieve Zorg Ouderen

J
JGT – Jeugd & Gezinsteam
JGZ – Jeugdgezondheidszorg

K
KCP – Kennis- en Innovatiecentrum Persoonlijkheidsstoornissen
KEP – Kritieke Episode Psychose -> nu: VIP team
KIZ – Kliniek Intensieve Zorg (voormalig High Care, Oegstgeest)
K&J GGZ – Kinder & Jeugd Geestelijke gezondheidszorg
KOPP – Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen
KPP – Kortdurende Klinische Psychotherapie
KW – Klinisch Wonen
KWZ – Kwaliteitswet zorginstellingen
KZN – Kenniscentrum Zorg Nederland

L
LCvC – Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (bij geschil CR vs zorgaanbieder)
LEDD – Landelijk Expertisecentrum Dubbele Diagnose
LIVE – Landelijk steunpunt Inzet Van Ervaringsdeskundigheid in de GGZ
LOC – Landelijke Organisatie Cliëntenraden
LOK-poli – poli voor Lichamelijk Onverklaarbare Klachten
LOP – Landelijke ondersteuning preventie GGZ
LPGGZ – Landelijk Platform GGZ
LPR – Belangenorganisatie Cliënten GGZ (voorheen Stichting Landelijke Patiënten- en Bewonersraden in de GGZ)
LSDA – Landelijk Steunpunt Dagbesteding en Arbeidsrehabilitatie
LSR – Landelijk Steunpunt Cliëntenraden / Medezeggenschap
LVG – (Organisatie voor) Licht Verstandelijk Gehandicapten
LVE – Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen
LVvM – Leidse Vereniging van Mantelzorgers
LZA – Langdurig Zorgafhankelijke Patiënten

M
M&M – Middelen en Maatregelen [M of M]
MADI – Maatschappelijke dienstverlening
MANSA – Manchester Sort Assessment of quality of life
MAO – Monoamine oxidase
MAZ – Manager Algemene Zaken
MBO-V – Middelbaar beroepsonderwijs verpleegkundigen
MBT – Mentalization Based Therapy – Mentalisatie therapie
MBZ – Manager Behandel Zaken
MC – Medium Care afdeling
MDD – Major Depressive Disorder
Mecca – More Effective European Community Care for Patients with Severe Psychosis
MEMO – Monitor Geestelijke Gezondheidszorg Ouderen
Meteo – Medewerkers Tevredenheidsonderzoek
METC – Medisch Ethische Toetsingscommissie
MFE – Multi Functionele Eenheid
MGV – Maandblad Geestelijke Volksgezondheid
MHO – Mental Health Online
Mikado = Kenniscentrum interculturele zorg
MO – Maatschappelijke Opvang
MOA – Medische Opvang Asielzoekers
MPS – Meervoudige persoonlijkheidsstoornis
MSRC – Medische Specialisten Registratie Commissie
MSS – Maatschappelijk Steun Systeem
MTO – Management Team Overleg
MTT – Mobiel Toeleidings Team

N
NAH – Niet Aangeboren Hersenletsel
NAV – Nederlands Artsen Verbond
NBAA – Nederlandse Beroepsvereniging van Activiteitenbegeleiders en -therapeuten
NEL – Nederlandse Empowerment List
NEMESIS – Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study
NESDA – Nederlandse Studie naar Depressie en Angst
NESS – Nederlandse Stress Stichting
NFGO – Nederlandse Federatie voor Gezondheidszorg voor Ouderen
NFGV – Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid
NFU – Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra
NFZP – Nederlandse Federatie voor Ziekenhuispsychiatrie
NIP – Nederlands Instituut van Psychologen
NIZW – Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn
NOAGG – Centrum voor Transculturele Geestelijke Gezondheidszorg (Utrecht)
NPCF – Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie
NPPO – Neuro Psychologisch en Persoonlijkheid Onderzoek
NTBR – Not to be reanimated (niet behandelen verklaring)
NVJG – Nederlandse Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg
NVP – Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie
NVPA – Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychotherapeuten en Agogen
NVPV – Nederlandse Vereniging voor Psychiatrische Verpleegkunde
NVvP – Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
NVVP – Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten
NZA – Nederlandse Zorg Autoriteit

O
O & I – Onderzoek en indicatie(stelling)
OC – Onderdeel Commissie
OCD – Obsessive Compulsive Disorder
ODD – Oppositional Defiant Disorder
OGGZ – Openbare geestelijke gezondheidszorg
OPS – Organische Psychiatrische Stoornissen
OR – OndernemingsRaad
OVDB – Opnamevervangende dagbehandeling

P
P&C – Planning en Control
PAAZ – Psychiatrische Afdeling van een Algemeen Ziekenhuis [→ PUK]
PANSS – Positive And Negative Syndrome Scale
Parel – Psychiatrisch Academisch Registratie Netwerk Leiden
PB-er – Persoonlijk begeleider
PCR – Psychiatrische Casusregisters
PDCA = werkcyclus: Plan → Do → Check → Act
PGB – Persoonsgebonden Budget
PIT – Psychiatrische intensieve thuiszorg
PMC – Project Matig Creëren
PMT – PsychoMotorische Therapie
PMU – Psychiatrische Medische Units
POLS – Permanent Onderzoek Leefsituatie
POM – Preventieve Ondersteuning Mantelzorgers
PP – Persoonlijkheidsproblematiek
PPP – Provinciale Programmagroep Psychotische stoornissen
PSU – Project Start Up
PSUR – Periodic Safety Update Report
PTC – Psycho Trauma Centrum
PUK – Psychiatrische Afdeling van een Academisch Ziekenhuis [→ PAAZ]
PvA – Plan van Aanpak
PVB – Persoonsvolgend budget
PVP – Patiënten Vertrouwens Persoon
PVP – Stichting patiëntenvertrouwenspersoon geestelijke gezondheidszorg
PZ – Psychiatrisch Ziekenhuis

R
RACT – Resourcegroup Assertive Community Treatment
RAK – Reserve Aanvaardbare Kosten
RBJ – Regionaal Bureau Jeugdzorg
RCO – Regionale Cliënten Organisatie
RD – Rivierduinen
R4D – Rivierduinen
REC – Regionaal Expertise Centrum
RGC – Regionaal Geestelijke Gezondheidcentrum
RIAGG – Regionale instelling voor ambulante geestelijke gezondheidszorg
RIBW – Regionale instellingen voor beschermende woonvormen
RIC – Regionale Indicatiecommissie
RIO – Regionaal Indicatie Orgaan (bestaat niet meer, nu CIZ)
RM – Rechterlijke Machtiging
RMT – Regionaal Management Team
ROC – Regionaal Opleidingen Centrum
ROM – Routine Outcome Monitoring
ROPI – Recovery Oriented Practices Index
ROS – Regionale Ondersteuningsstructuren
RPCP – Regionaal Patiënten en Consumenten Platform
RTA – Regionaal Transitie Arrangement
RvB – Raad van Bestuur
RVE – Resultaat Verantwoordelijke Eenheid
RVT – Raad van Toezicht
RVZ – Raad voor de Volksgezondheid en de Zorg
RZA – Rechtspraak ziekenfondswet en AWBZ

S
SAS – Stemmings- angst- en somatoforme stoornissen (verouderd)
SAS P – SAS & persoonlijkheids stoornissen (verouderd)
SCA – Sustainable Competitive Advantage
SCEPTRE – Study of Cost-Effectiveness of Personality Disorder Treatment
SCU – Special Care Unit
SDM – Shared Decision Making
SFT – Schema Focused Therapy
SLKF – Stichting Landelijke Koepel Familieraden GGZ
SMART – Specifiek Meetbaar, Acceptabel, Realiseerbaar en Tijd
SMI – Severe Mental Illness
SNRI – Serotonin Norepinephrine Re-uptake Inhibitor
SOLK – Somatisch Overklaarbare Lichamelijke Aandoeningen (± somatoform)
SOM – Somatische Ondersteunings Module
SOR – Stoel op Recept
SCEPTRE-project – Study on Cost-Effectiveness of Personality Disorder Treatment
SPITS – Substituerende Psychiatrische Intensieve Thuiszorg Service
SPV – Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
SRH – Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen
SROI – Social Return On Investment
SSN – Schizofrenie Stichting Nederland
SSRI – Selective Serotonin Re-uptake Inhibitor
STDP – Short Term Dynamic Psychotherapy
SWOT – Strength, Weakness, Opportunities, Threads (Sterkte, Zwakte, Kansen, Bedreigingen)
SWT – Sociaal Wijk Team

T
TA – Transactionele Analyse
TAB – Team Aanvullende Behandeling
TAB – Team Ambulante Behandeling
TAPP – Traject arbeidsplaatsen psychiatrie
TAT – Thematische Apperceptie Test
TAU – Treatment as Usual
TBS – Terbeschikkingstelling
TCA – Tricyclische Antidepressiva
TDM – Therapeutic Drug Monitoring
TFT – Transference focused Therapy
TIP – Telefonisch Informatiepunt Psychiatrie
TM – Teammanager / teammanagement
TOED – Training Opleiding Ervarings Deskundigheid
TOR – Telefoon op recept
TP – Teampsychiater
TS – Terugdringen separaties
TTP – Trusted Third Party

U
UWV – Uitvoeringsorgaan Werknemers Verzekeringen
UZI – Unieke Zorgverlener Identificatie

V
V&V – Verpleging en Verzorging
VAAM – Vraag Aanbod Analyse Monitor Eerste Lijn
VBI – Vrijheidsbeperkende Interventie
VBO – Vervolg Behandeling Ouderen
VIM – Veiligheid Incidenten Melding
VIP-team – Vroege Interventie Psychose (voorheen KEP)
VIR – Verwijsindex Risicojongeren
VNG – Vereniging Nederlandse Gemeenten
VWS – (Ministerie van) Volksgezondheid, Welzijn en Sport
VZO – Verblijf Zonder Overnachting

W
Wajong – Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
WAN – Weekend, Avond, Nacht
WAO – Wet op de arbeidsongeschiktheid
WBP – Wet Bescherming Persoonsgegevens
Wbsn-z – Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg
WCZ – Wet Cliëntenrechten in de Zorg (= wet in de maak)
Wego – We-ego, gezamenlijk ego van collectivistische culturen
Wet BIG – Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg
WGBO – Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst
WKCZ – Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector
WLZ – Wet Langdurige Zorg
WMCZ – Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen
WME – Werken met eigen ervaring
WMG – Wet marktordening gezondheidszorg
WMO – Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WMO – Wet Medisch wetenschappelijk Onderzoek met mensen
WOG – Wet op de geneesmiddelenvoorziening
WOP – Wetenschappelijke Onderzoek en Productinnovatie
WPA – World Psychiatric Association
WPR – Wet persoonsregistraties
WRAP – Wellness Recovery Action Plan
WTG – Wet tarieven gezondheidszorg
WTZi – Wet Toelating Zorginstellingen
WVGGZ – Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg [Voorheen BOPZ]

Z
Z&N – Zorgvisie en Normering = commissie van GGZ Nederland
ZA – Zorgadministratie
ZAG – Zorg Afstemmings Gesprekken
ZBC – Zelfstandig Behandel Centrum
ZFW – Ziekenfondswet
ZHN – Zuid Holland Noord
ZIN – Zorg in natura
ZiNl – Borginstituut Nederland
ZIS – Ziekenhuis informatiesysteem
ZO – Zorg Overleg
ZOG MH – Zorgvragers Overleg Midden Holland
ZON – Zorgvragers Organisatie Noord Zuid-Holland
ZRA – Ziektekostenregeling voor Asielzoekers en bijzondere categorieën vreemdelingen
ZVW – Zorg Verzekering Wet
ZW – Ziektewet
ZWOP – Zelfstandig wonen project
ZZP – Zorg Zwaarte Pakket (of  Zelfstandige Zonder Personeel)