ggz-data, NZa, zorgvraagtypering, informatie-uitvraag, gegevensverzameling, gegevensuitwisseling, systeemlogica , inzage, privacy, Samenwerken & privacy’

9 oktober 2023 – In februari 2023 kondigden behandelaren en cliënten in de GGZ een rechtszaak aan tegen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa verplicht psychiaters en psychologen indringende vragenlijsten over hun cliënten aan een databank te leveren. De coalitie van eisers is verenigd onder de naam ‘Vertrouwen in de GGZ’ en bestaat uit psychiaters,…

wachttijden, zorgplicht, samenleving, wachtlijsten in de ggz, langdurige ggz, wachttijden in de ggz, zorgvraagtypering, lange wachtlijsten, werk, zorgplicht, wachttijden ggz, langdurige zorg, versnellers, wachtlijsten, starttijd, wachttijd, wachtlijsten, transfermechanisme, wachtlijsten,wachtkracht,

1 september 2023 – De afgelopen dagen berichtten verschillende media over de privacy van de data-uitvraag van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor de zorgvraagtypering. In deze berichtgeving komt de maatschappelijke opgave waar de geestelijke gezondheidszorg (ggz) voor staat en daarmee ook het doel van de data-uitvraag helaas weinig aan bod. De zorgprofessionals in de ggz kunnen…

restitutiepolis, langdurige zorg, bijstandsschuld, PGB, zorgkosten, basispakket, financiële problemen , budget, langdurige zorg, ggz, zorgprestatiemodel, dwangsom

4 juli 2023 – Het persoonsgebonden budget (pgb) is een waardevol instrument in de Wet langdurige zorg waarmee cliënten zelf zorg en ondersteuning kunnen inkopen. Het is essentieel dat dit systeem goed functioneert zodat cliënten passende zorg ontvangen. Maar het kan ook leiden tot schrijnende situaties als zorgaanbieders geen goede zorg leveren of onterecht veel declareren….

zorgsectoren, doorberekeningen, zorguitgaven, benchmark rapport ggz, loonsverhoging, tariefdifferentiatie, zorgstelsel ,zorgkosten, zorginstituut, risicoverevening, CBS, zorguitgaven, Centrum voor Psychotherapie , ervaringsdeskundige werker, Zorginstituut Nederland , Deloitte , beleidskader, zorgkosten, resultaten ggz, zelfmoordpreventie, eigen risico, winst, zorgprestatiemodel, declaratiestandaard ,care-sector, ggz-sector, bekostiging, gezondheidsuitgaven, bekostiging, continuïteitsbijdrage,zorguitgaven,

14 april 2023 –  De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onderzoekt meerdere meldingen over zorgaanbieders die bij hun patiënten een al dan niet vrijwillige eigen bijdrage per behandeling in rekening brengen. Deze zorgaanbieders doen dit omdat ze de tarieven die zij van zorgverzekeraars ontvangen niet hoog genoeg vinden. Er wordt bijvoorbeeld aangegeven dat zij met deze eigen…

ggz-data, NZa, zorgvraagtypering, informatie-uitvraag, gegevensverzameling, gegevensuitwisseling, systeemlogica , inzage, privacy, Samenwerken & privacy’

13 april 2023 –  De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft naar aanleiding van een verzoek om informatie volgens de Wet open overheid (Woo) diverse interne documenten verstrekt. Deze documenten gaan over de besluitvorming binnen de NZa rond de informatie-uitvraag in de geestelijke gezondheidszorg in 2018. In dat jaar besloot de NZa om niet langer gedetailleerde informatie…

toegang tot zorg, wijkverpleegkundige, mentale gezondheidscentra, bemoeizorg

5 maart 2023 – De monitor Toegankelijkheid van Zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) laat zien dat de ziekenhuiszorg in februari licht wordt opgeschaald en de wachttijden iets afnemen. Uit het Zorgbeeldportaal blijkt dat 59% van de ziekenhuizen de planbare zorg volledig levert. Dit percentage ligt iets hoger dan in januari. Het aantal mensen dat…

herstelproces, vragenlijsten, HSK, HoNOS+ vragenlijst, Nederlandse Zorgautoriteit, vragenlijst, WMO-toezicht, obsessief compulsieve stoornis, enquête, scp, nederland, Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ, cliëntervaringsonderzoek Wmo, WMO, vragenlijst, kwaliteitsstandaarden, zorgprestatiemodel, autisme, behandeling, vragenlijst, ggz-panel, MIND, onderzoeken, zorginstituut, kwaliteitsstatuut

13 februari 2023 – Behandelaren en cliënten in de GGZ kondigen een rechtszaak aan tegen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze verplicht psychiaters en psychologen indringende vragenlijsten over hun cliënten aan een databank te leveren. “Een aanslag op de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg” volgens de eisers, die een breed gesteunde crowdfundingcampagne starten.   De coalitie van…

ggz, de nederlandse ggz, jeugdzorg,hoogspecialistische jeugdzorg

20 december 2022 – De NZa heeft de resultaten van het onderzoek naar de omzetontwikkeling in de Zvw ggz gepubliceerd. De uitkomsten van het onderzoek bevestigen de zorgen over miljoenenverliezen voor ggz-aanbieders in 2022. Voor geïntegreerde ggz-instellingen is sprake van een gemiddeld bruto-omzetverlies van gemiddeld 5%. Voor ambulante instellingen is de daling van de bruto omzet…

IGJ, toezicht, zorgverzekering en ADHD, zorgpolis, verscherpt toezicht, emergis, NZa, chronisch

15 december 2022 –  De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft gegevens nodig om de zorgvraagtypering in de geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg te verbeteren. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de onderbouwing van deze gegevensaanlevering getoetst en komt tot de conclusie dat de uitvraag rechtmatig is. Regelgeving aangepast De Autoriteit Persoonsgegevens ziet toe op de naleving van…