zwarte muisjes, stress, zwangerschap

26 januari 2023 – Ruim één op de tien vrouwen ervaart na de zwangerschap mentale klachten. Zij voelen zich bijvoorbeeld vaak ongelukkig, zenuwachtig of somber. Dit blijkt uit de nieuwe resultaten van de landelijke Monitor Middelengebruik en Zwangerschap van het Trimbos-instituut. Deze resultaten zijn een eerste stap naar het beter in beeld krijgen van mentale…

muziektherapie, troost, rouw

26 januari 2023 –  Muziek en emoties zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Als je verdrietig bent, een dierbare verliest of je onbegrepen voelt, is muziek luisteren een van de belangrijkste manieren om je getroost te voelen. Meer nog dan bijvoorbeeld steun zoeken bij anderen, ‘troosteten’ of in tranen uitbarsten. Vrijwel iedereen huilt weleens bij het…

zorginstituut, risicoverevening, CBS, zorguitgaven, Centrum voor Psychotherapie , ervaringsdeskundige werker, Zorginstituut Nederland , Deloitte , beleidskader, zorgkosten, resultaten ggz, zelfmoordpreventie, eigen risico, winst, zorgprestatiemodel, declaratiestandaard ,care-sector, ggz-sector, bekostiging, gezondheidsuitgaven, bekostiging, continuïteitsbijdrage,zorguitgaven,

26 januari 2023 – Uit recent onderzoek van de NZa bleek dat bij geïntegreerde ggz-aanbieders sprake is van omzetverlies door de gevolgen van invoering van het nieuwe bekostigingssysteem (het zorgprestatiemodel), het gestegen ziekteverzuim en cliënten die door corona op het laatste moment niet naar een afspraak komen. Het gemiddeld bruto-omzetverlies voor geïntegreerde aanbieders is hoger…

integraal zorgakkoord, huisartsenzorg, signalenkaart, tuchtcollege, somatische screening, samen beslissen, POH-GGZ, acceptatieplicht, stigma, verwijzingen, POH-GGZ

26 januari 2023 –  De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft dinsdagavond besloten het Integraal Zorgakkoord te tekenen. “Goed nieuws dat de LHV ook aan boord is, vindt de Nederlandse ggz. De huisartsen hebben een cruciale rol om samen met de andere partijen de doelstellingen van dit akkoord te kunnen realiseren, dus heel fijn dat ook…

MIND kennisagenda

25 januari 2023 –  Cliënten en naasten vragen om bredere kijk naar leven en herstel in onderzoek naar mentale gezondheid.  Om mensen met psychische klachten beter te kunnen helpen, is wetenschap onderzoek noodzakelijk. Veel wetenschappelijk onderzoek naar psychische aandoeningen wordt al gedaan. Maar deze onderzoeken kunnen nóg beter afgestemd worden op de wensen van cliënten…

25 januari 2023 – Buurtcentrum Sterrenzicht in Utrecht was woensdagochtend 25 januari het toneel voor het werkbezoek van Hare Majesteit Koningin Máxima, erevoorzitter van MIND Us. Het werkbezoek, georganiseerd in het kader van de mentale gezondheid van jongeren, stond in het teken van initiatieven gericht op laagdrempelige hulp. In Utrecht zijn diverse voorzieningen voor en…

seksueel geweld, geweld in jeugdzorg, jeugdtrauma, traumagerelateerd problemen, trauma, geweld in de jeugdzorg, complexe jeugdzorg, jeugdzorg, geweld, jeugd-ggz

20  januari 2023 – Een structureel probleem vraagt om een structurele oplossing én een kantelpunt. Het Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld dat op vrijdag 13 januari uitkwam zou dat kunnen zijn. Het Actieprogramma komt op een moment dat er vanuit de samenleving erkenning is voor de gevolgen van seksueel geweld. En…

eenzaamheid, de luisterlijn, empathie

19 januari 2023 – Voor veel mensen was 2022 een somber en lastig jaar. Een jaar waarin er zorgen waren over een oorlog op de grens van Europa en een jaar waarin stijgende energieprijzen voor grote onzekerheid zorgden. De behoefte aan warmte, licht en persoonlijke aandacht groeit. Dat merken vrijwilligers bij de Luisterlijn dagelijks.  Er is een…

WRAP, persoonlijk welzijn, meditatie,

18 januari 2023- Het tweejarige project ‘Vergroten toegankelijkheid WRAP: implementatie-onderzoek’ is halverwege. In dit project onderzoekt Kenniscentrum Phrenos samen met het Trimbos-instituut en zes organisaties hoe we het Wellness Recovery Action Plan beter beschikbaar kunnen maken voor mensen die in zorg zijn bij de POH’s-GGZ, wijkteams en Basis ggz. In het eerste jaar hebben de herstelinitiatieven de samenwerking…

gz-psychologen

17 januari 2023 – De kans is groot dat er vanaf 2024 fors meer GZ-psychologen worden opgeleid. Op 11 januari heeft het Algemeen Bestuur van het Capaciteitsorgaan het Capaciteitsplan 2024-2027 goedgekeurd en aangeboden aan de ministers van OCW en VWS. In het Capaciteitsplan staat o.a. het advies om in de komende jaren jaarlijks 1885 GZ-psychologen op…

16 januari 2023 – Zijn we echt somberder op Blue Monday? De laatste (corona)jaren in ieder geval wel, zo blijkt uit gegevens vanuit Lifelines. Tijdens de coronapandemie werd aan Lifelines-deelnemers regelmatig gevraagd naar hun kwaliteit van leven. Deze was in januari 2021 en januari 2022 lager dan op andere momenten, vooral onder jongeren en ouders met kinderen….

ouderschap, zelfdodingen, samen minder suïcide, World Suicide Prevention Day, suïcidaal, zelfdoding, zelfmoord, suïcide

14 januari 2023 – De werkgroep Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld van de NVvP heeft een factsheet opgesteld over de invloed van psychische en/of verslavingsproblematiek op het ouderschap en de risico’s van tekortschietend ouderschap op (de ontwikkeling van) kinderen. Continue aandacht voor de Kinderen van Ouders met Psychische Problemen (KOPP) en Kinderen van Ouders met een…

dexmethylfenidaat , afbouwmedicatie, onderzoek, afbouwmedicatie, antidepressiva, ADHD-medicatie, ADHD, afbouw psychofarmaca, antipsychotica, medicatievrije behandeling , antidepressiva, taperingstrips

13 januari 2023 –  Zorgverzekeraar Zilveren Kruis moet declaraties van verzekerden van ADHD-geneesmiddel dexmethylfenidaat uit het verleden alsnog vergoeden. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland bevestigd. De zorgverzekeraar vergoedde het geneesmiddel in het verleden niet, totdat het gerechtshof in november 2022 bepaalde dat dit wel moest. In dit kort geding beslist de voorzieningenrechter dat…

cruciale ggz, regionale belangenbehartiging

13 januari 2023 – In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is afgesproken dat de kerninstellingen aan de slag gaan met de inventarisatie van de cruciale ggz. In eerste instantie in de eigen regio en dan opschalend naar bovenregionaal en landelijk. Dat is nog best een klus. Om daarbij te helpen, hebben we samen met ZN en…

zorgprestatiemodel

10 januari 2023 – Sinds 1 januari 2022 is in de ggz en de forensische zorg met een nieuw vergoedingenstelsel gestart: het Zorgprestatiemodel. De partijen uit het programmateam hebben in het najaar een eerste evaluatie over de invoering laten doen. De uitkomsten hiervan staan in dit nieuwsbericht op de site over het zorgprestatiemodel. Hierin staat…