NVvP: observatiemaatregel overbodig en onrechtmatig

Facebooktwitterlinkedinmail

edith-schippers

11 juli 2016 – De NVvP is teleurgesteld in de oplossing van minister Schippers voor de zogenaamde verwarde personenproblematiek. De observatiemaatregel is overbodig en onrechtmatig en stimuleert oneigenlijk gebruik van de ggz.

Minister Edith Schippers (VWS) meldde vorige week, mede namens staatssecretaris Klaas Dijkhoff (VenJ), aan de Tweede Kamer dat zij het wetsvoorstel verplichte ggz aanscherpt om verwarde mensen tijdelijk gedwongen te kunnen opnemen.
In de wet komt een time out-procedure waardoor het mogelijk zou worden verwarde mensen die als gevolg van een psychische stoornis gevaarlijk gedrag kunnen gaan vertonen, gedurende drie dagen te observeren. Hiermee wil de minister de hulpverlening tijd en gelegenheid bieden om vast te stellen wat er nodig is om iemand te helpen.

De NVvP is de afgelopen jaren nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van het wetsvoorstel en heeft steeds actief commentaar geleverd. Wij zijn positief over het doel van de wet om behandeling centraal te stellen in plaats van opname zoals dat bij de huidige wet bopz het geval is.

Ook kunnen wij ons goed vinden in de verruiming van de mogelijkheden om eerder en op maat behandeling onder dwang in te kunnen zetten, dan onder de huidige wetgeving mogelijk is, indien de situatie daarom vraagt.

Wij zijn echter teleurgesteld in de koppeling van de zogenaamde verwarde personenproblematiek aan de wet verplichte ggz. Op deze wijze wordt gepoogd een maatschappelijk probleem op te lossen, welke veel verder reikt dan psychische problematiek. Dit hebben we reeds in eerdere commentaren aangegeven, onder andere naar het ministerie van VWS en de Raad van State. Andere partijen als LPGGZ (de patiëntenbeweging) hebben dit indertijd ook gedaan.
In het ggz-veld bestaat geen draagvlak voor dit voorstel en wij zijn dan ook ontsteld dat VWS desondanks de observatiemaatregel in het wetsvoorstel heeft opgenomen.

De door de minister aangekondigde observatiemaatregel is in onze ogen:

Overbodig: Voor de behandeling van de meeste psychiatrische problematiek is geen opname nodig. Voor personen waarvan de psychiater een ernstige psychiatrische aandoening vermoedt en die een gevaar vormen voor zichzelf of de omgeving biedt de nieuwe wetgeving voldoende mogelijkheden voor opname en behandeling. Psychiaters zijn erin geschoold om patronen als ‘gevaar verhullen’ en ‘niet mee willen werken aan onderzoek’ te herkennen. Dit staat gedwongen behandeling niet in de weg. Er is geen enkele grond om te veronderstellen dat mensen tijdens een time out wel mee willen werken aan een onderzoek. Bovendien is een eerder, vergelijkbare maatregel, de observatie-machtiging, in de praktijk onwerkbaar gebleken en vrijwel nooit benut.

Onrechtmatig: Het is strijdig met de rechten van de mens: alleen mensen die een ernstig gevaar vormen voor zichzelf of anderen door een psychiatrische aandoening mogen worden opgesloten.

Oneigenlijk: Door de koppeling van de wet verplichte ggz aan de brede groep personen die maatschappelijk overlast veroorzaken, wordt onjuist gebruik van klinische bedden in de ggz gestimuleerd.

De vereniging zal in de komende periode een uitgebreide inhoudelijke reactie geven op het gehele wetsvoorstel en de Tweede Kamer hierover te zijner tijd informeren.

Bron: nvvp.net

Dit bericht is 3043 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail