jeugdhulp, jeugdzorgplus, IPS, meisjes, grip op je dip, coronapandemie, volwassenpsychiatrieterugval, depressie, arbeidsongeschiktheid, jongeren, mentale gezondheid, jeugd, de kindertelefoon, scheiding, mentale gezondheid, angst, tieners, somber, kindertelefoon, collectieve angst, wachtlijsten, depressie bij jongeren , vroege aanpak

30 april 2024 – In 2023 kregen 474 duizend jongeren jeugdzorg. Dit zijn er 10 duizend meer dan in 2021, een toename van 2,2 procent. De stijging komt doordat meer jongeren jeugdhulp zonder verblijf krijgen. En het zijn vooral meer meiden van 12 tot 18 jaar die deze vorm van hulp krijgen. Dit blijkt uit…

bekostiging, verkennend gesprek, jeugdautoriteit, restitutiepolis, langdurige zorg, bijstandsschuld, PGB, zorgkosten, basispakket, financiële problemen , budget, langdurige zorg, ggz, zorgprestatiemodel, dwangsom

25 april 2024 – De financiële situatie van middelgrote en grote jeugdhulporganisaties staat onder druk. Zij hebben het financieel steeds zwaarder vanwege hoog ziekteverzuim, fors gestegen personeelskosten en hoge energielasten. De loonstijging die recent is vastgelegd in de Cao Jeugdzorg maakt de financiële positie van met name grote aanbieders extra kwetsbaar. Aanbieders hebben bovendien steeds…

LVB, gezondheidsmonitor jeugd, open jeugdhulp, ZIKOS, suïcidale gedachten, persoonlijkheid, mentale gezondheid bij jongeren , Belgische jongeren , NEET's, studenten, hervormingsagenda jeugd, mentale problemen bij jongeren , mentale problemen, jongvolwassenen, hervormingsagenda jeugd, lvb en psychische problemen, persoonlijkheidsstoornis, taboe, jeugdautoriteit, UNICEF-Jongerenadvies, jeugdbeschermingsmaatregel, mentale gezondheid, acute jeugdhulp, vermeiren, gesloten jeugdzorg. jeugdstelsel, generatie z, de tijd van je leven, Fonds 21 , SER jongerenplatform , langdurige ggz, mentale welzijn, persoonlijkheidsstoornissen, mentale gezondheid, jeugdzorg, jeugd-ggz, dwang, jongeren, depressieve klachten, wachtlijsten, mentaal welzijn,

19 april 2024 – De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) stelt in haar definitieve rapportage vast dat de zorg op ZIKOS-groepen (Zeer Intensieve Kortdurende Observatie en Stabilisatie) niet passend en toereikend is. Eerder deelde de Inspectie al hun eerste bevindingen waar we erg van schrokken. Met het volledige rapport in de hand gaan de brancheverenigingen…

eigen bijdrage jeugdzorg , fysieke gezondheid, buitenhuisproject, informateur, tackle your tics, gedragstherapie ,tics, jeugdhulp, hervormingsagenda jeugd, jeugdbescherming, bijstandsgezinnen, jeugdautoriteit, jeugdhulp, psychotische ervaringen, wanen, hallucinaties, acute mentale hulp, armoede, jeugdhulp, het vergeten kind, KOPP/KOV, jeugdzorg, hoogspecialistische jeugdzorg, jeugdzorg, depressie, jeugdbeleid, kindermishandeling, jeugdwet, jeugdzorg, emergis,

17 april 2024 – Het demissionaire kabinet bereidt de invoering van een eigen bijdrage voor op de jeugdzorg. Dat staat in de Voorjaarsnota die vandaag is gepresenteerd. Zo wil het kabinet de besparing van 511 miljoen euro op jeugdhulp in 2026 kunnen halen. De Nederlandse ggz vindt een eigen bijdrage jeugdzorg niet acceptabel. Ruth Peetoom,…

gesloten jeugdzorg, ZIKOS, forensisch netwerk, gesloten jeugdhulp, agressie, tbs, forensische zorg, gedetineerden

14 maart 2024 –  Brancheverenigingen Jeugdzorg Nederland en de Nederlandse ggz zijn geschrokken van de getuigenissen over de situatie in de ZIKOS-groepen (Zeer Intensieve Kortdurende Observatie en Stabilisatie) binnen de gesloten jeugdzorg. Deze kwamen aan het licht in een onderzoeksrapport van ervaringsdeskundige Jason Bhugwandass. De brancheverenigingen voelen zich samen verantwoordelijk voor de zorg voor deze…

jeugdzorgsysteem, gesloten jeugdzorg, jeugdhulp, jeugdzorg plus,hervormingsagenda, jeugdautoriteit, SER, jeugdzorg, gezinnen, jeugdbescherming, clientondersteuning, seksuele uitbuiting, CBS, jeugd-ggz, multi-probleemgezinnen

29 februari 2024 – Er wordt landelijk gestreefd naar afbouw van de gesloten jeugdzorg. De Jeugdautoriteit heeft vorig jaar aangegeven dat deze afbouw zonder gelijktijdige ontwikkeling van alternatieven leidt tot continuïteitsproblemen van zorg. Uit de laatste Monitor JeugdzorgPlus, waarin de Jeugdautoriteit de capaciteit en bezetting van de gesloten jeugdzorg volgt, blijken deze continuïteitsproblemen zich nu…

onbegrepen gedrag, preventie, coalitieakkoord, suïcidepreventie. GZ-psychologen, controversieel, zorgstelsel, 113, suicidecijfers, jeugddebat, mentale gezondheidscentra, rondetafelgesprek, toegang ggz, IZA, Wet langdurige zorg , forensische zorg, kamerdabat medische preventie, jeugd, jeugdzorg, jeugdhulp, aanpak mentale gezondheid, wachttijden, preventie, preventiedebat, debat over ggz, kabinet, recht op uitkering

30 januari 2024 – Op maandag 29 januari 2024 debatteerde de Tweede Kamer met staatssecretaris Van Ooijen en minister Weerwind over de jeugd-onderdelen uit de begrotingen van J&V en VWS (2024). Net als de VWS-begroting een week eerder is dit een uitgesteld debat vanwege de recente verkiezingen. Ook in dit debat bleek dat de informerende…

jeugdzorgsysteem, gesloten jeugdzorg, jeugdhulp, jeugdzorg plus,hervormingsagenda, jeugdautoriteit, SER, jeugdzorg, gezinnen, jeugdbescherming, clientondersteuning, seksuele uitbuiting, CBS, jeugd-ggz, multi-probleemgezinnen

25 januari 2024 – Ellenlange wachttijden voor kinderen, jongeren en gezinnen op passende jeugdzorg zijn al jaren het gevolg van een niet goed functionerend jeugdzorgstelsel. Terwijl de problematiek alsmaar toeneemt, is nog steeds geen verbetering zichtbaar. Jongeren en hun gezinnen kunnen niet nog langer wachten. MIND roept op om de wet die sinds 2020 in de…

eigen bijdrage jeugdzorg , fysieke gezondheid, buitenhuisproject, informateur, tackle your tics, gedragstherapie ,tics, jeugdhulp, hervormingsagenda jeugd, jeugdbescherming, bijstandsgezinnen, jeugdautoriteit, jeugdhulp, psychotische ervaringen, wanen, hallucinaties, acute mentale hulp, armoede, jeugdhulp, het vergeten kind, KOPP/KOV, jeugdzorg, hoogspecialistische jeugdzorg, jeugdzorg, depressie, jeugdbeleid, kindermishandeling, jeugdwet, jeugdzorg, emergis,

21 december 2023 –  De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) pleiten er in een brief aan informateur Plasterk voor om de verbeterplannen voor de jeugdzorg door te zetten. Daarbij is extra aandacht nodig voor de randvoorwaarden om deze plannen waar te maken. Er wordt te veel en te snel bezuinigd en de gemaakte afspraken…

discriminatie

18 december 2023 – Verschillende jongeren die in de jeugdzorg hebben gezeten en een migratieachtergrond hebben, ervaren dat zij negatiever behandeld werden vanwege hun afkomst. Ook is bekend dat jongeren met een migratieachtergrond eerder geplaatst worden in zwaardere vormen van jeugdzorg. Racisme in de jeugdzorg is daarmee mogelijk een ernstig probleem waar nog geen duidelijke…

JEUGDZORG

7 december 2023 – Zorginstellingen met een gecombineerd zorgaanbod van bijvoorbeeld jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg of gehandicaptenzorg leiden in de helft van de gevallen verlies op hun jeugdzorg. Volgens hen komt dit veelal door te lage tarieven of te weinig tariefdifferentiatie vanuit gemeenten. Om het verlies te compenseren passen gecombineerde zorginstellingen regelmatig kruissubsidiëring toe waarbij geld…

Landelijk Centrum Seksueel Geweld, centrum seksueel geweld, inkomen, subsidieoproep, suïcidepreventie, behandeling depressie, eigen bijdragen, miljoenensubsidie, loonsverhoging, geld, gelukkig, subsidieregeling, zorgbonus, zelfstandige psychiaters, zorgsalaris, eigen risico , actieprogramma, jeugdzorg, investering, herstelspecial, zelfregie, herstelinitiatieven, steunpakket,

30 augustus 2023  – Toekenning van ruim 5 miljoen euro vanuit Nationale Wetenschapsagenda voor ontwikkelen nieuwe benaderingen van professionalisering in de Nederlandse jeugdzorg. Het Doing What Works for Children consortium onder leiding van lector jeugdzorg HvA en bijzonder hoogleraar UvA Leonieke Boendermaker en hoogleraar UvA Bram Orobio de Castro heeft een subsidie van 5 miljoen…

jeugdzorgsysteem, gesloten jeugdzorg, jeugdhulp, jeugdzorg plus,hervormingsagenda, jeugdautoriteit, SER, jeugdzorg, gezinnen, jeugdbescherming, clientondersteuning, seksuele uitbuiting, CBS, jeugd-ggz, multi-probleemgezinnen

18 mei 2023 – Cliëntenorganisaties (MIND en Ieder(in)), professionals (Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd), aanbieders (Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd), de gemeenten (VNG) en het Rijk hebben een principeakkoord bereikt over de inhoud van de Hervormingsagenda Jeugd. De afspraken over fundamentele verbetering van de jeugdzorg worden met positief advies voorgelegd aan hun achterban. Dat hebben staatssecretaris Maarten…