Kamerbrief Schippers over jaarrekeningen ggz

Facebooktwitterlinkedinmail

Budget geld planning bezuinigingen jaarrekening

26 oktober 2016 – Minister Schippers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken ten aanzien van de jaarrekening geestelijke gezondheidszorg.

Geachte voorzitter,

Tijdens het wetgevingsoverleg met de Tweede Kamer van 23 juni jl. over het Jaarverslag en de slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2015 (zie Kamerstuk 34 475 XVI, nr. 11) heb ik toegezegd de Tweede Kamer voor de begrotingsbehandeling VWS te zullen informeren over de stand van zaken ten aanzien van de jaarrekening ggz.

In mijn brief aan de Tweede Kamer van 3 mei jl. (Kamerstuk 34 300 XVI, nr. 160), heb ik zorginstellingen die actief zijn in de geneeskundige ggz tot 1 decem- ber uitstel gegeven voor het deponeren van hun jaarrekening 2015. Achtergrond van dit uitstel was dat het overleg tussen ZN en GGZ Nederland over de afwikke- ling van de controles 2013 heel veel tijd had gekost, waardoor de afspraken over de controles over de daaropvolgende jaren (relevant voor de jaarrekening 2015) niet tijdig waren afgerond. Hierdoor en vanwege de onzekerheden als gevolg van de stelseltransities 2015, bleek een tijdige deponering van de jaarrekening 2015 voor de meeste ggz-instellingen helaas niet meer mogelijk. Daarbij constateerde ik ook dat er met de bestuurlijke afspraken tussen GGZ Nederland en ZN over het versneld (en vóór 2017) maken van afspraken over de controles 2014 tot en met 2017, concreet zicht was ontstaan op de normalisering van de jaarrekeningency- clus in de ggz.

De stand van zaken op dit punt is als volgt. Eind juni hebben GGZ Nederland en ZN overeenstemming bereikt over de controles 2014, resulterend in het ‘Controle- plan Zelfonderzoek cGGZ 2014’. Over de controles over 2015, 2016 en 2017 heb- ben in september overleggen plaatsgevonden. In die overleggen hebben verzeke- raars en zorgaanbieders vorderingen gemaakt. Op onderdelen is nog aanvullend overleg nodig. Verzekeraars en zorgaanbieders beogen die overleggen in een be- stuurlijk overleg op 14 november 2016 af te ronden. De planning van partijen is zodoende nog steeds om vóór 2017 tot afspraken te komen over de controles 2015, 2016 en 2017.

Partijen geven aan dat met de reeds vastgestelde controleplannen het knelpunt van de ervaren normonduidelijkheid voor de jaarrekeningen al voor een belangrijk deel is weggenomen. Met de beoogde afspraken over de controles over 2015, 2016 en 2017 worden de controlepunten en –normen verder geactualiseerd en aangescherpt, waardoor partijen, waaronder de sectorcommissie zorg van de Ne- derlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), verwachten dat dit daarmee geen knelpunt voor de jaarrekeningen meer zal zijn.

Zorgaanbieders en hun accountants vinden de administratieve last van de contro- les nog wel te hoog en zien graag dat de controles efficiënter worden ingericht. Ook dit is onderwerp van de besprekingen over de controles over 2015, 2016 en 2017. Nu moeten instellingen en hun accountants vaak nog alle zeilen bijzetten om de betreffende onderzoeken tijdig af te ronden. Efficiëntere controles verlagen de administratieve lasten en maken ook de tijdige deponering van toekomstige jaarrekeningen makkelijker. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben mede daarom eerder in een bestuurlijk overleg gezamenlijk het toekomstperspectief van ‘horizontaal toezicht’ omarmd en willen geleidelijk toewerken naar de situatie waarbij zorgaanbieders die hun interne processen aantoonbaar goed op orde heb- ben, minder zwaar gecontroleerd worden. Het tempo waarin dat gebeurt is onder- werp van gesprek in de overleggen over de controles 2015, 2016 en 2017.

Ook rond de verantwoordingsvraagstukken in verband met de stelseltransities 2015 (met betrekking tot de jeugdzorg en het sociaal domein) zijn en worden stappen gezet. Daarover wordt u separaat geïnformeerd door de staatssecretaris.

De voornoemde afspraken en maatregelen zijn er allemaal op gericht de jaarrekeningencyclus met ingang van aankomend voorjaar weer te normaliseren. Van belang is dat de genoemde afspraken ook echt tot stand komen en dat gemaakte afspraken conform planning worden uitgevoerd. Ik blijf wat dat betreft nadrukkelijk betrokken bij het proces, zoals ik dat ook gedaan heb met betrekking tot de problematiek 2013 en 2014 waarover nu overeenstemming bestaat. Zodra er stagnatie optreedt bekijkt VWS samen met partijen waar dat aan ligt en bespreekt VWS met partijen wat er moet gebeuren om tot een oplossing te komen.

Ik blijf ook alert op eventuele nieuwe of andere signalen van risico’s die van invloed kunnen zijn op de tijdige deponering van de jaarrekeningen. GGZ Nederland noemt daarbij bijvoorbeeld nog de financiële onzekerheden die voor een instelling kunnen voortvloeien uit de samenloop van contractafspraken die met zorgverzekeraars en gemeenten zijn gemaakt. Ik blijf ook wat dit soort signalen betreft vinger aan de pols houden en spreek waar nodig partijen aan op hun verantwoordelijkheid.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zal u over de verdere ontwikkelingen blijven informeren.

Hoogachtend,

de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

mw. drs. E.I. Schippers

Bron: rijksoverheid.nl

Dit bericht is 2754 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail