Van Rijn : Toegang tot WLZ voor ggz-cliënten onduidelijk

Facebooktwitterlinkedinmail

27 februari 2017 – Staatssecretaris Van Rijn (VWS) beantwoordt het verzoek van mevrouw Bergkamp (D66) om een brief over de toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten.

Tijdens de procedurevergadering van de commissie VWS van 21 februari 2017 heeft mevrouw Bergkamp verzocht om een brief over de toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten. Mevrouw Bergkamp geeft aan geïnformeerd te willen worden over de stand van zaken over de uitvoeringstoets en wanneer de resultaten daarvan te verwachten zijn. Met deze brief reageer ik op haar verzoek.

Inmiddels is het onderzoek naar inzicht in aantallen cliënten in volle gang. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Bureau HHM. Van Bureau HHM heb ik begrepen dat gemeenten, aanbieders en het CIZ allen hun medewerking verlenen en dat dit onderzoek goed verloopt. De resultaten van het onderzoek verwacht ik begin april 2017. Dan zal ik u ook over dit resultaat informeren.

Zoals ik in mijn brief van 22 december 2016 (1072053-159718-LZ) aangaf, brengt openstelling van de Wlz voor ggz-cliënten nog andere uitvoeringsvraagstukken met zich mee. Samen met het Zorginstituut, NZa en CIZ breng ik in kaart wat openstelling van de Wlz voor ggz-cliënten met zich mee brengt. Naast budgettaire gevolgen gaat het onder andere ook om gevolgen voor indicatiestelling, eigen bijdrage, risicoverevening, zorginkoop, zorgprofielen, prestatiebeschrijvingen en het te ontwikkelen verdeelmodel beschermd wonen. Inzicht in de aantallen vormt de basis die nodig is om een aantal van deze vragen te kunnen beantwoorden. In de brief van 3 november 2016 (1035763-157477-BPZ) heeft de minister aangegeven dat wij verwachten u hierover na de zomer 2017 te kunnen informeren.

Ik begrijp dat ggz-cliënten behoefte hebben aan duidelijkheid. Overigens wil dit niet zeggen dat ggz-cliënten nu geen goede zorg of ondersteuning kunnen krijgen. Zij kunnen nu een beroep doen op de Wmo 2015 en/of Zvw of na drie jaar verblijf met behandeling (Zvw) alsnog instromen in de Wlz. Met het onderzoek van HHM en de resultaten van de verkenning met de betreffende zbo’s ontstaat een zo compleet mogelijk beeld over de gevolgen van opstelling van de Wlz voor de diverse domeinen, waaronder ook de Wlz zelf. Met de verkregen inzichten kan dan door het nieuwe kabinet een besluit genomen worden over het al dan niet openstellen van de Wlz voor ggz-cliënten.

Hoogachtend,

de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

drs. M.J. van Rijn

Bron: rijksoverheid.nl

Dit bericht is 3044 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail