GGZ Nederland: ‘Wij hebben de gemeenten hard nodig ‘

Facebooktwitterlinkedinmail

9 mei 2019 – De VNG heeft in het AD een open brief gepubliceerd waarin zij haar zorgen uit over de financiële tekorten voor de jeugdzorg en de zorg voor mensen met psychische kwetsbaarheid. Mét de gemeenten is GGZ Nederland van mening dat een structurele en substantiële extra investering in de jeugdzorg en het sociale domein noodzakelijk is.

GGZ Nederland: ‘Als die investering uitblijft vrezen wij dat ggz-instellingen steeds minder goed in staat zijn om patiënten op tijd de juiste zorg te bieden. Wij hebben de samenwerking met de gemeenten hard nodig om de opdracht waar we voor staan te vervullen. Wij roepen Rijk en gemeenten op om spoedig tot overeenstemming te komen in het belang van onze patiënten en voor het waarborgen van de continuïteit en kwaliteit van de zorg en ondersteuning.

Een goede samenwerking met gemeenten is onmisbaar voor onze leden op het gebied van onder meer jeugd, beschermd wonen en een succesvolle invoering van de Wet verplichte ggz.

Tekorten

Twee op de drie gemeenten komt geld tekort voor jeugdzorg, zo bleek uit het onderzoek dat de minister op 24 april naar de Tweede Kamer stuurde. Deze tekorten bij gemeenten leiden tot soms onverantwoord lange wachttijden voor jongeren die hulp nodig hebben. Onze leden hebben al jaren te kampen met te lage tarieven, waardoor zij onvoldoende kunnen investeren in opleiding en ontwikkeling van hun professionals. Een structurele extra investering zou om te beginnen hiervoor een impuls moeten zijn. Daarnaast is het geld hard nodig om de noodzakelijke vernieuwing van de jeugdzorg tot stand te brengen en ook op die manier meer mensen te kunnen helpen. Een gemiddelde van 12% meer aanmeldingen (CBS) per jaar met krimpende budgetten is onhoudbaar en leidt tot wachtlijsten en verschraling van de zorg.

Betaalbare woonruimte

Samenwerking met de gemeenten is voor ons óók van belang om mensen met een psychische kwetsbaarheid een goede plek in de wijk te geven en hen de begeleiding en ondersteuning te bieden om zo goed mogelijk te kunnen participeren in de samenleving.

Om mensen waar mogelijk thuis te kunnen helpen is voldoende betaalbare woonruimte, en ondersteuning bij bijvoorbeeld schuldenproblematiek, werk en andere activiteiten randvoorwaardelijk. Ook hiervoor is een structurele investering nodig, die op den duur ruimschoots opweegt tegen de kosten van mensen die aan de zijlijn staan en hun leven niet meer op de rit krijgen.

Veiligheid borgen

Tot slot hebben wij een belangrijke taak om samen met de gemeenten de invoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) per 1 januari 2020 tot een succes te maken. Hierdoor kunnen we mensen in acute nood met een spoedeisend karakter sneller helpen, waardoor de veiligheid voor hen en voor de maatschappij beter geborgd is.

De invoering van deze wet vergt naast een intensieve samenwerking ook een enorme financiële investering van gemeenten en van ons. Het is in het belang van kwetsbare mensen, en ook van de veiligheid van de samenleving, dat we hierin samen kunnen optrekken met de gemeenten, in het vertrouwen dat de benodigde middelen beschikbaar zijn.’

Bron: ggznederland.nl

Dit bericht is 2769 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail