Subsidiemogelijkheden preventie en partcipatie voor jongvolwassen met psychische kwetsbaarheid

Facebooktwitterlinkedinmail

13 maart 2020 – FNO wil de kansen vergroten voor psychisch kwetsbare jongvolwassenen van 16–35 jaar. Met het Programma ‘GeestKracht’ (looptijd 5 jaar vanaf maart 2020) richt FNO zich op (elkaar versterkende) preventie en participatie.

GeestKracht streeft via een programmatische aanpak naar het verkleinen van achterstanden voor deze grote (840.000) en diverse groep jongvolwassenen met psychische problematiek (evt. in combinatie met verslavingsproblematiek).

Vanuit GeestKracht gaan we graag partnerschappen aan met initiatieven die mét jongvolwassenen werken en zich richten op de relevante leefdomeinen van jongvolwassenen. Domeinen, die met positieve gezondheid als uitgangspunt, in het bijzonder aan bod komen zijn gezondheid, opleiding, werk, relaties, wonen en gezinsleven.

We doen dat via vier programmalijnen:

  • het beter toerusten van jongvolwassenen;
  • het beter toerusten van professionals;
  • een meer integrale aanpak en domeinoverstijgend beleid;
  • maatschappelijke agendering.

Binnen de grote diversiteit van psychische aandoeningen ligt de focus bij jongvolwassen twintigers met psychische problemen, met een praktische opleiding en/of migratieachtergrond. Ook staan doelgroepen centraal die relatief nog weinig (beleids)aandacht krijgen, zoals jongvolwassenen met een ernstige psychische aandoening (EPA), jonge statushouders, zwerfjongeren, jongvolwassenen met een combinatie van psychische problemen en een licht verstandelijke beperking, jongvolwassenen met een chronische psychische aandoening en jongvolwassenen die zijn opgegroeid in een gezin met een ouder met psychische of verslavingsproblematiek (KOPP/KOV).

Missie en verandertheorie van Geestkracht
De maatschappelijke missie van het programma heeft als uitgangspunt dat ‘elke jongvolwassene zichzelf kan zijn en ook met psychische kwetsbaarheden krachtig kan (blijven) meedoen in de maatschappij’.

De missie van GeestKracht krijgt handen en voeten via de vier genoemde programmalijnen en is uitgewerkt als verandertheorie. De volledige programmatekst van GeestKracht is te vinden op de website van FNO (https://www.fnozorgvoorkansen.nl/geestkracht/).

Rondes subsidieaanvragen
Binnen GeestKracht worden projecten en activiteiten gefinancierd, deels via gerichte subsidies en deels via open calls. Deze oproep is de 1e open call van het programma. Een 2e open call kan in het najaar van 2020 worden verwacht, een 3e open call in de loop van 2021. De einddatum van de looptijd van activiteiten binnen elke call is steeds uiterlijk 1 juli 2024.

Eerste call
Dit is een eerste openbare oproep voor het indienen van subsidieaanvragen binnen het programma GeestKracht voor de doelgroep psychisch kwetsbare jongvolwassenen van 16-35 jaar, voor projecten en activiteiten met ingang vanaf 1 juli 2020.
Openstelling subsidieaanvragen eerste call: 20 februari 2020

Deadline indienen subsidieaanvragen: 7 april 2020 om 11.00 uur

Thema’s subsidieaanvragen en focus
In deze subsidieronde kunnen middelen worden aangevraagd voor álle vier de genoemde programmalijnen, maar geven we bij een te groot aantal aanvragen voorrang aan voorstellen primair gericht op het beter toerusten van jongvolwassenen binnen de hiervoor genoemde deelgroepen en secundair gericht op het beter toerusten van professionals.
Aanvragen van organisaties die zelf met geld of in kind in de activiteit participeren, dan wel daartoe andere partijen bereid hebben gevonden (matching met bijvoorbeeld gemeenten, werkgevers, patiëntenorganisaties en vermogens- of gezondheidsfondsen) hebben een pre.

Criteria voor indienen

  • Grote betrokkenheid bij het programma op alle onderdelen. We willen partnerschap met je via een bevoegd contactpersoon (veelal projectleider). Er is minimaal eenmaal per zes maanden afstemming tussen de verschillende aanpakken en activiteiten, door FNO gefaciliteerd.
  • Financiering van wat nodig is. Hiermee bedoelen we dat je als aanvrager ondersteuning kan aanvragen die past bij de behoefte en fase van je organisatie. De toekenningen kunnen bijvoorbeeld gaan over financiering van het vergroten van de betrokkenheid van de doelgroep, het nieuw ontwikkelen of opschalen/groeien van een interventie of de lobbystrategie.
  • Het leveren van een bijdrage aan innovatieve interventies en aanpakken, slim omgaan met data of het valideren van resultaten en onderzoeken.
  • Verbinding met de andere programmaonderdelen van GeestKracht, onder andere bevorderd door het vormen van allianties. Wij verwachten medewerking hieraan.
  • Aansluiting op de verandertheorie van het programma: in het projectvoorstel wordt inzichtelijk gemaakt hoe het beoogde doel ervan bijdraagt aan de overkoepelende verandertheorie.

De criteria voor indienen samenvattend: de ambitie om in partnerschap te werken aan het genereren van duurzame maatschappelijke impact voor de doelgroep en de missie van GeestKracht.

Beoogd resultaat
Je werkt toe naar een groter bereik van jongvolwassenen uit de doelgroep en onderbouwt dit (van huidige bereik naar nieuw bereik). Er ligt minimaal een plan van aanpak om tot professionalisering, schaalvergroting en/of verspreiding van de interventie of aanpak te komen. Uiteraard is je interventie of aanpak beschreven (onderbouwd met resultaten uit het verleden, bij voorkeur via onderzoek).

Doelgroep aanvragers
We stimuleren het doen van een gezamenlijke aanvraag door meerdere partijen. In het bijzonder partijen die vanuit een holistische benadering voor het doel en (bij voorkeur samen met) de doelgroep van GeestKracht een partnerschap met FNO wensen, worden in deze call uitgenodigd een aanvraag in te dienen.

De aanvragers kunnen stichtingen of verenigingen, door de overheid gefinancierde (onderwijs- of zorg-) instellingen en/of groepen jongvolwassen ervaringsdeskundigen zijn. Aanvragen bottom-up vanuit deze laatste groep stimuleren we, eventueel met ondersteuning vooraf vanuit FNO. De aanvraag kan ook gedaan worden door een kennisinstituut of onderzoeksinstelling of een samenwerkingsverband met rechtsvorm waarin wordt geparticipeerd.

Budget
Het beschikbare budget voor het programma is 12 miljoen euro voor de periode 2020 tot en met 2024. Het budget zetten we grotendeels uit via gerichte benadering en deels via open calls. Voor deze 1e open call is maximaal 1.7 miljoen euro beschikbaar. Voorstellen kunnen worden ingediend tot een maximum van € 250.000 per aanvraag. Begrotingen hebben in beginsel als startdatum 1 juli 2020 en een looptijd van maximaal 48 maanden.

Bron en meer informatie : fnozorgvoorkansen.nl 

Dit bericht is 6137 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail