Reactie van MIND op het regeerakkoord

Facebooktwitterlinkedinmail

16 december 2021 –   MIND is verheugd dat het regeerakkoord aansluit bij de punten uit de Deltaplan Mentale Gezondheid en ambities toont op de leef aspecten die samenhangen met onze mentale gezondheid, namelijk wonen, werken onderwijs, financiën, sport en ontspanning en zorg en ondersteuning.

Samen met de toevoeging van mentale gezondheid aan het huidige Preventie Akkoord ziet MIND dat het nieuwe kabinet zich duidelijk wil inzetten voor onze mentale gezondheid en psychische klachten waar mogelijk wil voorkomen. Wel maakt MIND zich zorgen wat de hervormingen van de zorg zullen inhouden, op welke termijn deze plaatsvinden en om de extra bezuinigingen in de jeugdzorg.

Zichtbare focus op preventie van psychische problemen
Enkele punten waar MIND verbetering van verwacht:

 • verbreding van het huidige Preventie Akkoord met mentale gezondheid
 • verbetering van het huidige jeugdstelsel (centralere inkoop)
 • aanpassing van het onderwijscurriculum.  MIND hoopt dat mentale gezondheid hierin een plek gaat krijgen en gekeken wordt hoe de prestatiedruk kan afnemen
 • het streven naar inclusief onderwijs waar kinderen met en zonder een beperking of ziekte samen naar school gaan
 • afschaffing van het leenstelsel en invoering van de basisbeurs
 • inzet om meer mensen naar werk te begeleiden die er nu niet tussen komen
 • aanpassing van kostendelersnorm waardoor inwonende jongvolwassenen niet meetellen voor de uitkering van hun huisgenoten
 • hervormingen in de zorg waar passende zorg de norm is
 • een nationaal rapporteur verslavingen
 • betaalbaar eigen risico door een betaling per behandeling in plaats van alles in 1 keer
 • dat integrale zorg alleen mogelijk gemaakt kan worden door domein-overstijgend samen te werken, om de client en naasten heen. En dat daarvoor ook juridische en financiële belemmeringen weg moeten worden genomen.

Zorgen om bezuiniging jeugdzorg en terugdringen wachtlijsten
Zorgen maakt MIND zich om:

 • focus op contracteerbare zorg. Doelmatigheid is goed maar er zijn risico’s voor diversiteit van het aanbod en keuzevrijheid van de cliënt
 • MIND mist aandacht voor passende en tijdige zorg en het terugdringen van de wachtlijsten
 • het regeerakkoord vermeldt “2024 worden in aanvulling op de huidige hervormingsagenda extra beleidsmaatregelen in de jeugdzorg genomen. In 2024 wordt 100 miljoen euro extra bespaard en vanaf 2025 structureel 0,5 miljard euro.Daarbij kan gedacht worden aan (een combinatie van) normeren van de behandelduur of het introduceren van een eigen bijdrage.” Wij maken ons zorgen om de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg.
 • aandacht voor herstel en daarbij ook het belang van zelfregie, de rol van informele zorg zoals lotgenotencontact, de rol van familie- en naasten- en ervaringsdeskundigen
 • ook mist MIND aandacht voor suïcidepreventie
 • aandacht voor de verplichte zorg in het algemeen en specifiek de Wvggz/Forensische zorg/Wzd en de komende wetsevaluaties Wvggz en Wzd
 • op welke termijn resultaten verwacht kunnen worden van de hervormingen in de zorg.

MIND zal de komende tijd het gesprek aangaan met de leden van het nieuwe kabinet en de Kamerleden om in de uitvoering te zorgen voor ‘zicht op beter’. Voor ons allemaal.

Zie de verkiezingspunten van MIND .
Lees hier de brief die MIND in mei 2021 naar de informateur stuurde.

Bron: mindplatform.nl  

Dit bericht is 2031 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail