Oproep van MIND aan Kamerleden: laat jongeren met psychische klachten niet vallen

Facebooktwitterlinkedinmail

4 augustus 2023 – Eén op de vijf jongeren tot 25 jaar is psychisch niet gezond (CBS 2022). En bijna de helft van de volwassen Nederlanders krijgt in zijn of haar leven te maken met psychische klachten (NEMESIS 2022). Al jaren staan gemiddeld 80.000 mensen op (vaak lange) wachtlijsten voor de ggz. Ook al is het kabinet gevallen, deze problemen wachten niet. MIND roept de Eerste en Tweede Kamer dringend op om jongeren en volwassenen met psychische aandoeningen niet nog langer te laten wachten als gevolg van verkiezingen en kabinetsformatie. Er is dringend voortgang nodig in de ggz.

MIND verzoekt de Kamerleden om voorrang te geven aan de ontwikkelingen die bijdragen aan verbetering zoals de Hervormingsagenda Jeugd, burger- en patiëntenparticipatie op regionaal en lokaal niveau en beleid dat bijdraagt aan betere bestaanszekerheid en deelname aan de samenleving van mensen met psychische aandoeningen.

Hervormingen jeugdzorg kunnen niet wachten
Nu de Hervormingsagenda Jeugd definitief is vastgesteld moet er snel opvolging aan gegeven worden. Dit hervormingsproces stilleggen is geen optie: kinderen en jongeren met (ernstige) psychische problemen staan op wachtlijsten van maanden tot anderhalf jaar voor passende behandeling. Zij kunnen niet nog langer wachten. MIND gaat er vanuit dat het demissionair kabinet dit ook ziet en de benodigde aanpassing van de wetgeving en Algemene Maatregel van Bestuur snel naar de Tweede Kamer stuurt. Daarentegen roepen wij wel op om (onderzoek naar) de invoering van een eigen bijdrage en normering van de behandelduur in de jeugdzorg te stoppen.

MIND verzoekt de Kamerleden ook om het beleid dat gericht is op meer bestaanszekerheid en deelname aan de samenleving voor mensen met een psychische aandoening voort te zetten. Goede stappen zijn genomen die vervolg moeten krijgen. Zo is het essentieel om in de komende begrotingen geld op te nemen voor de IPS-regeling (subsidie voor arbeidsparticipatie van mensen met psychische klachten), de Participatiewet in Balans en de aanbevelingen uit het rapport Sociaal Minimum en de Commissie OCTAS. Zekerheid over inkomen en zingeving zijn essentieel om terugval te voorkomen en herstel te bevorderen.

MIND wijst de Kamerleden verder op voortzetting van de aanpassingen van de Wet verplichte ggz en de geplande consultatie hiervoor in het najaar van 2023. Samen met VWS hebben alle ggz-partijen hier veel tijd en energie in gestoken om optimale rechtsbescherming te bieden voor mensen en hun naasten die verplichte zorg krijgen. En ook de in gang gezette voorbereidingen voor regionale ‘hubs’ voor burger- en patiëntparticipatie moeten worden voortgezet. In 2024 zal de nodige regionale infrastructuur hiervoor worden aangelegd.

Stop met ontwikkelingen die toegang tot ggz belemmeren
De wachtlijsten in de ggz zijn onverminderd lang. De toegankelijkheid tot de ggz staat al jaren onder druk. Het is onacceptabel dat mensen met een (ernstige) psychische aandoening veel langer moeten wachten op een passende behandeling dan mensen met een somatische aandoening. Wij roepen dan ook op om ontwikkelingen die ten nadele zijn van de ggz of die in onze ogen onvoldoende zijn uitgewerkt, te stoppen of aan het volgende kabinet door te geven. Zo moet het wetsvoorstel “Bevorderen zorgcontractering” van tafel; dit geeft zorgverzekeraars meer macht om het hinderpaalcriterium (de vergoeding van ongecontracteerde zorg en daarmee de vrije artsenkeuze) in hun voordeel toe te passen. Deze voorgestelde wet zal de toegang tot passende zorg voor mensen met psychische problemen nog verder beperken.

Ook de door het kabinet voorgenomen wetsveranderingen binnen de Wet langdurige zorg (het woonplaatsbeginsel en de overheveling van Wlz naar Zvw), zouden wat MIND betreft controversieel verklaard moeten worden. Deze veranderingen zijn ook door de Raad voor de Volksgezondheid & Samenleving en veldpartijen reeds zwaar bekritiseerd. We voorzien problemen in de uitvoering, extra administratieve rompslomp en beperkte voorspelde effectiviteit van deze maatregelen. Het is verstandig deze wetswijzigingen te heroverwegen.

Lees onze volledige brief van MIND op 13 juli 2023 aan de leden van de Eerste en Tweede Kamer met onze aandachtspunten voor controversieel verklaring. De Kamerleden beslissen medio september 2023 welke onderwerpen controversieel worden verklaard.

Bron: mindplatform.nl

Dit bericht is 841 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail