Reactie Landelijk Platform GGz op rapportage ‘Personen met verward gedrag’

Facebooktwitterlinkedinmail

depressie , verward

22 februari 2016 – Afgelopen vrijdag presenteerde Liesbeth Spies, voorzitter van het Aanjaagteam Verwarde Personen, haar tussenrapportage. Het Landelijk Platform GGz, de koepelorganisatie die mensen met psychische problemen en hun familieleden vertegenwoordigt, is van mening dat de problematiek van personen met verward gedrag goed in beeld is gebracht.

De rapportage benadrukt het belang van preventie, vroegsignalering, laagdrempelige time-out voorzieningen en het beschikbaar stellen van 24-uurs acute zorg. Ook de plannen om een crisiskaart landelijk te implementeren zijn positief. Het Landelijk Platform GGz is van mening dat er nog een aantal grote belemmeringen is voor mensen om tijdig zorg en ondersteuning te ontvangen.

Kritisch op onderbelichte rol verzekeraars
Het aanjaagteam legt terecht de regierol voor de aanpak van personen met verward gedrag bij gemeenten. Het Landelijk Platform GGz vindt echter dat de rol van de zorgverzekeraars onderbelicht blijft. Zij zijn immers verantwoordelijk voor de inkoop van de zorg en de ambulante zorg aan huis. Mensen met ernstige psychiatrische problematiek zijn uit beeld geraakt en krijgen thuis geen bezoek meer van een ggz-verpleegkundige of psychiater. Hierdoor wordt te laat gesignaleerd dat er in sommige gevallen opschaling en intensivering van begeleiding van zorg en ondersteuning nodig is. En neemt de kans toe dat mensen in een crisis kunnen raken. Dit probleem moet opgelost, aldus het Landelijk Platform GGz, door gemeenten en zorgverzekeraars op regionaal niveau prestatieafspraken te laten maken over de benodigde omvang van zorg aan huis in de gemeente en in de regio.

Gemeenten maken afspraken met iedereen maar vergeten vaak cliënten en familie
Gemeenten zijn nu aan zet om alle inzichten en aanbevelingen van het Aanjaagteam te vertalen naar lokale en regionale plannen van aanpak. Deze moeten in de zomer van 2016 klaar zijn. Het Landelijk Platform GGz vindt het zorgwekkend dat in veel gemeenten cliënten- en familieorganisaties nog niet aan tafel zitten. Het landelijk aanjaagteam heeft in zijn werkwijze de inbreng van cliënten en familie goed geborgd. Maar als gemeenten dat voorbeeld niet navolgen, is hun aanpak gedoemd te mislukken. Het Landelijk Platform GGz lanceerde in september 2015 de Taskforce GGZ om gemeenten te ondersteunen. Op regionaal niveau* zijn er tal van zelfregiecentra en cliënten- en familieorganisaties die graag bereid zijn om actief met gemeenten mee te denken.

Onbetaalbare zorg
Achter verward gedrag zitten vaak problemen van armoede en uitzichtloosheid. Het Landelijk Platform GGz is blij dat het aanjaagteam concrete aanbevelingen doet om problemen rond onverzekerdheid en eigen risico aan te pakken. Maar het Landelijk Platform GGz is van mening dat het eigen risico voor bemoeizorg moet worden afgeschaft. Mensen met verward gedrag zijn soms heel moeilijk ertoe te bewegen om zorg te accepteren. Wanneer zij vervolgens voor die zorg een eigen risico moeten betalen, weigeren zij soms om in therapie te gaan, of medicijnen in te nemen. Ook willen zij die hulpverlener in sommige gevallen niet eens te woord staan, omdat ze de hulp niet kunnen betalen.

Het Landelijk Platform GGz steunt de voorstellen van het Aanjaagteam voor toegang tot zorg voor onverzekerden. Het idee om een solidariteitsfonds in te stellen als sluitstuk van beleid om zorg toegankelijk te maken is positief. Nog beter is het om onverzekerdheid zo snel mogelijk op te heffen. Cruciaal daarbij is dat gemeenten alle mogelijkheden gebruiken om mensen een briefadres te geven, zodat ze daadwerkelijk een zorgverzekering kunnen afsluiten.

Bron: persbericht

Dit bericht is 2376 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail