Ontwikkeling verdeelmodel maatschappelijk opvang en beschermd wonen stilgelegd

Facebooktwitterlinkedinmail

13 november 2017 – De VNG verenigingscommissie Gezondheid en Welzijn heeft geconcludeerd dat het in het belang is van de gezamenlijke gemeenten om het traject richting een nieuw verdeelmodel voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang tijdelijk stil te leggen. Dit vanwege te grote onzekerheden bij het uitwerken van dit model.

Het gaat dan vooral om onzekerheid over de omvang van groep cliënten die van de Wmo naar de de Wet langdurige zorg (Wlz) gaan en over het budget dat daarmee gemoeid is. GGZ Nederland is blij dat het advies van GGZ Nederland, de Federatie Opvang en de RIBW Alliantie om te faseren, gehoor heeft gevonden.

Ontwikkeling verdeelmodel vraagt tijd en zorgvuldigheid

In reactie op het advies van de commissie Dannenberg (2015) over de toekomst van beschermd wonen hebben GGZ Nederland, de Federatie Opvang en de RIBW Alliantie destijds aangegeven dat er voldoende tijd moest worden genomen voor een onderzoekstraject naar objectieve criteria en indicatoren voor een nieuw verdeelmodel. Er moet inzicht komen in aantallen cliënten, prevalentie, cliëntprofielen en zorgvraag. Daarnaast moet inzicht worden verkregen in de gewenste schaalgrootte van uitvoering als het gaat om gemeentelijke capaciteit. Dit advies lijkt aan kracht te winnen nu de huidige VNG commissie Gezondheid en Welzijn heeft gevraagd om duidelijkheid over het effect van het openstellen van de Wlz voor ggz cliënten.

Taak nieuwe staatssecretaris
De nieuwe staatssecretaris voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en ggz, Paul Blokhuis, zal (met zijn collega bewindslieden) een route moeten uitstippelen voor zowel de toegang tot de Wlz voor ggz cliënten, als een voorstel moeten maken voor de organisatie en financiering van beschermd wonen, zo staat in het Regeerakkoord. Te verwachten valt dat in de komende twee jaar een besluit wordt genomen over de groep ggz cliënten die toegang zal krijgen tot de Wet langdurige zorg. Aannemelijk is dat een deel van de groep die nu is aangewezen op beschermd wonen in de Wmo, zal overgaan naar de Wlz. Ook zal een groep cliënten die nu nog op basis van een zzp B in de Wlz verblijft, mogelijk overgaan naar de Wmo, afhankelijk van de Wlz indicatiecriteria. Dit zal gevolgen hebben voor de verdeling van middelen tussen Wmo en Wlz. Daarnaast zal ook gekeken moeten worden naar de samenhang met en de instroom vanuit de forensische zorg en de jeugdzorg.

Vernieuwing beschermd wonen en opvang gaat gewoon verder
De VNG commissie Gezondheid en Welzijn vindt wel dat de beweging in de lijn van het advies van de commissie-Dannenberg moet doorgaan. Daar zijn GGZ Nederland, de Federatie Opvang en de RIBW Alliantie het geheel mee eens. In veel regio’s wordt gewerkt aan nieuwe regionale beleidsplannen voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen. De huidige centrumgemeenten zijn met hun regio gemeenten bezig om nieuw beleid te ontwikkelen en concrete stappen te nemen om ervoor te zorgen dat steeds meer mensen met meervoudige of ggz problematiek gewoon in een eigen huis kunnen wonen.

Bron: ggznederland.nl

 

Dit bericht is 2474 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail