25 mei 2018 – Gisteren  stelden 11 betrokken organisaties, samen met staatssecretaris Paul Blokhuis (Welzijn), de meerjarenagenda voor beschermd wonen en maatschappelijk opvang vast. Hiermee spreken zij af de komende vier jaar intensief samen te werken aan de noodzakelijke voorwaarden voor sociale inclusie: de meest kwetsbare mensen moeten veilig kunnen wonen en deelnemen aan de…

26 mei 2016 – Hoe wordt het budget Beschermd Wonen en de decentralisatie-uitkeringen Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang voor het komende jaar over gemeenten verdeeld? Staatssecretaris Van Rijn en de VNG zijn hierover in bestuurlijk overleg tot afspraken gekomen.  Beschermd Wonen Voor 2016 geldt een nieuw historisch verdeelmodel. Met oog op het advies van de commissie Dannenberg en de keuzes die daarover…