LPGGz pleit voor persoonlijke aanpak verwarde personen

Facebooktwitterlinkedinmail
verward
4 oktober 2016 – Op 30 september beëindigde het aanjaagteam verwarde personen zijn werkzaamheden. Het Landelijk Platform GGz vindt dat het aanjaagteam goed werk heeft verricht, maar dat een krachtig vervolg nodig is. De urgentie is onverminderd groot. Het vervolg zal in het teken moeten staan van preventie en een persoonsondersteunende aanpak.

Preventie
Incidenten krijgen in de aanpak van verward gedrag nog steeds te veel aandacht. Hierdoor ontstaat een eenzijdige focus op de ‘achterkant’ van het probleem: de crisissituaties, vraagstukken rond veiligheid en gedwongen zorg. Het LPGGz pleit met het aanjaagteam voor een omslag naar preventie, ofwel: waar mogelijk voorkómen dat mensen in een crisis geraken.

De bouwstenen die het aanjaagteam ontwikkeld heeft voor een sluitende aanpak zijn vooral gericht op acute situaties. Het LPGGz stelt voor om de bouwsteen ‘preventie en levensstructuur’ nader te concretiseren. Volgens het platform moet elke grote stad of regio uiterlijk in 2017 zorg dragen voor:

– voldoende laagdrempelige time-outvoorzieningen
– aanbod van de crisiskaart
– ondersteuning en psycho-educatie van familie en naastbetrokkenen
– een geïntegreerd aanbod van ambulante ggz-zorg en ondersteuning door wijkteams

Daarnaast zullen gemeenten volgend jaar duidelijk moeten maken wat zij op het gebied van huisvesting, armoedebestrijding, bevordering arbeidsparticipatie en anti-stigma ondernemen om uitsluiting van crisisgevoelige mensen tegen te gaan.

Opvang en vervoer

Het LPGGz is blij met maatregelen om knelpunten in de acute ggz op te lossen. Als sprake is van een psychische noodsituatie moet hulp net zo snel ter plekke zijn als in geval van een somatische noodsituatie. Betere opvanglocaties en humaner vervoer zijn ook hard nodig, maar het uitgangspunt moet blijven dat hulp in de thuissituatie geboden wordt, tenzij het thuis niet veilig is.

Het platform waarschuwt tegen stigmatisering en medicalisering. Lang niet iedereen die verward gedrag vertoont heeft een psychiatrische aandoening. En ook als er wel sprake is van psychiatrische problematiek ligt de directe aanleiding van een crisis vaak elders, bijvoorbeeld bij schulden of eenzaamheid. In die gevallen is maatschappelijke hulp nodig. Het LPGGz wil daarom dat sociale wijkteams buiten reguliere werktijden beter bereikbaar zijn.

Van systeemwereld naar leefwereld

Het LPGGz ondersteunt van harte het pleidooi van het aanjaagteam voor een beweging van systeemwereld naar leefwereld. Mensen die crisisgevoelig zijn, zijn gebaat bij persoonlijke aandacht, een integrale benadering en hulpverleners die niet loslaten totdat de persoon in kwestie zelfstandig verder kan of warm is overgedragen naar een andere goede hulpverlener. In de praktijk worden zij te vaak geconfronteerd met hulpverleners die formeel en risicomijdend opereren.

Het LPGGz is van mening dat een grote cultuuromslag nodig is, die tot alle lagen van organisaties moet doordringen. Partijen rondom mensen met verward gedrag kunnen deze alleen gezamenlijk oppakken, met de inzet van ervaringsdeskundigheid.

Tegelijk wijst het LPGGz op de rol van het Rijk. Het overheidsbeleid heeft de afgelopen jaren bijgedragen aan verkokering en fragmentarisering van de hulp aan kwetsbare groepen. Nu moet het Rijk zijn systeemverantwoordelijkheid waarmaken en meer sturen op integrale samenwerking.

Ervaringsdeskundigheid en rol LPGGz/MIND

Het LPGGz is teleurgesteld dat veel gemeenten hun aanpak voor verward gedrag ontwikkelen zonder noemenswaardige inbreng van cliënten en naastbetrokkenen. Dit is in schrille tegenstelling met de werkwijze die het landelijk aanjaagteam gevolgd heeft. De inbreng van ervaringsdeskundigen en de signalen van cliënten en familieleden zijn onmisbaar bij de ontwikkeling van preventief lokaal beleid. Dit geldt ook voor de eigen initiatieven op het gebied van zelfregie en herstel die helpen om mensen meer grip te geven op hun eigen leven.

Het LPGGz nodigt gemeenten uit samen op te trekken om de meerwaarde van ervaringsdeskundigheid bij de aanpak van problemen rond verward gedrag optimaal te benutten.

Bron: platformggz.nl

Dit bericht is 2565 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail