2e rapportage Aanjaagteam Verwarde Personen

Facebooktwitterlinkedinmail

edit-schippers, aanjaagteam verwarde personen

7 juli 2016 – Minister Schippers (VWS) stuurt de Tweede Kamer de tweede tussenrapportage Aanjaagteam Verwarde Personen getiteld ‘Samen verder doorpakken.’

Geachte voorzitter,

Met genoegen bied ik u hierbij, mede namens de minister van Veiligheid en Justitie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de tweede tussenrapportage aan van het Aanjaagteam Verwarde Personen, getiteld ‘Samen verder doorpakken.’

Na haar installatie in september 2015 heeft het Aanjaagteam Verwarde Personen in februari 2016 haar eerste tussenrapportage uitgebracht. In deze tussenrapportage beschrijft het aanjaagteam negen bouwstenen die aangeven wat ten minste nodig is voor een sluitende aanpak vanuit het perspectief van mensen met verward gedrag en de samenleving, zowel op het terrein van zorg als veiligheid. Het aanjaagteam heeft diverse fundamentele knelpunten geduid. Het aanjaagteam schrijft dat voor structurele oplossingen een gedeeld perspectief nodig is en een krachtige beweging van mensen en organisaties, die samen werken aan een sluitende aanpak, aansluitend bij de uitgangspunten van de transformatie in het sociale domein. Dit perspectief kent vier hoofdelementen:

  1. een integrale, persoonsgerichte aanpak,
  2. van systeemwereld naar leefwereld,
  3. heldere regie en eigenaarschap
  4. preventie en vroegtijdige signalering staan centraal

De eerste tussenrapportage is goed ontvangen door betrokken partijen. Het Kabinet heeft op 2 mei 2016 een reactie gegeven op deze eerste rapportage1.

De afgelopen maanden is het aanjaagteam voortvarend doorgegaan met haar activiteiten, waaronder toetsing en verdere uitwerking van de negen bouwstenen, het agenderen van knelpunten en het aanjagen van de gewenste verandering. Het aanjaagteam creëert bij alle betrokkenen een gevoel van urgentie. Het aanjaagteam maakt daarbij veel energie los en vergroot daarmee de betrokkenheid van partijen bij het vraagstuk. Op veel plaatsen in het land wordt hard gewerkt aan het oplossen van het vraagstuk van mensen met verward gedrag, vaak met de negen bouwstenen als praktisch handvat. In zes regio’s wordt – samen met het aanjaagteam – de sluitende aanpak verdiept. De ondersteuning van deze verdiepingsregio’s loopt overigens door tot juni 2017, dus ook na afronding van het werk van het aanjaagteam.

Ik ben blij met de snelheid waarmee het aanjaagteam nu een tweede tussenrapportage heeft opgeleverd met verdieping op de analyse van de eerste rapportage. In deze tussenrapportage doet het aanjaagteam opnieuw verslag van haar bevindingen, analyseert zij waar nog verbeteringen nodig zijn en geeft hiervoor opnieuw diverse aanbevelingen. Na het zomerreces zullen wij hierop een uitgebreide inhoudelijke reactie geven.
Een jaar is te kort om de taakopdracht van het aanjaagteam af te kunnen ronden. Tegelijkertijd komen we langzaam maar zeker in een andere fase. Daarom zal het kabinet, samen met mede-opdrachtgever VNG, een vervolg geven aan de activiteiten van het aanjaag team.

Ik streef ernaar om deze inhoudelijke reactie direct na de zomer aan te bieden aan uw Kamer.

Hoogachtend,

de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

mw. drs. E.I. Schippers

Bijlagen:

Tweede tussenrapportage Aanjaagteam Verwarde Personen

Download ‘Samen verder doorpakken’

PDF document | 31 pagina’s | 1.000 kB  Rapport | 05-07-2016

Bijlagen bij de Tweede tussenrapportage Aanjaagteam Verwarde Personen.

Download ‘Bijlagen bij Samen verder doorpakken’

PDF document | 123 pagina’s | 4,2 MB Rapport | 05-07-2016

Bron: rijksoverheid.nl

Dit bericht is 2697 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail