7-puntenplan voor verbetering POH-ggz!

Facebooktwitterlinkedinmail

poh-ggz

7 juli 2016 – De zorg voor mensen met psychische klachten kent groeiende wachtlijsten, 52 procent van de huisartsen heeft wachttijden (LHV, juni 2016). Het NIP stelt daarom een 7-puntenplan voor ter verbetering van de functie van praktijkondersteuner huisarts (POH-ggz), in samenhang met de Agenda ggz voor gepast gebruik en transparantie.

‘Recente onderzoeken laten zien dat er nagedacht moet worden over de vereiste randvoorwaarden voor gepaste zorg nu er sprake is van een verzwaring van de problematiek die door de POH-ggz wordt behandeld’ aldus Linde Gonggrijp, directeur NIP. Deze verzwaring stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de beroepsuitoefening door de POH-ggz. Verzwaring van de functie POH-ggz, waarop in toenemende mate ook psychologen worden aangesteld, lijkt noodzakelijk. De beweging van meer patiënten die gezien worden in de huisartsenzorg en de Generalistische Basis ggz (GBGGZ) en minder in de gespecialiseerde ggz (GGGZ) lijkt op gang te komen.

De versterkte signalering in de eerstelijnszorg van psychische problematiek vraagt mogelijk ook om verhoging van de financiële kaders bij zowel huisartsenzorg als in de ggz. Immers gepast gebruik van zorg vraagt om voldoende aanbod, niet alles kan in de eerstelijnszorg.

De Nza Marktscan ggz stelt bijvoorbeeld: “De gewenste uitbreiding van ggz-zorg in de huisartsenpraktijk (POH-ggz) is zichtbaar in de cijfers. Het aantal ggz-patiënten dat bij de huisarts behandeld wordt, neemt fors toe in de periode 2010 – 2014. Het is evenwel mogelijk dat sommige van deze patiënten beter af zouden zijn in de basis- of gespecialiseerde ggz”.

Het NIP presenteert daarom een 7-puntenplan:
1. Doordenken doel en aard van de te leveren zorg in de huisartsenpraktijk;
2. Investeer in de bekwaamheid van de POH-ggz;
3. Regel transparantie, ook in de POH-ggz-praktijk;
4. Investeer in multidisciplinaire samenwerking tussen POH-ggz, GBGGZ en GGGZ;
5. Neem belemmeringen weg in de toegang tot benodigde ggz;
6. Zorg voor duurzame Inrichting van de functie POH-ggz;
7. Borg geheimhoudingsplicht en privacy.

De toegankelijkheid en kwaliteit van de ggz moeten geborgd worden. Kernwoorden zijn matched care en gepersonaliseerde zorg: niet minder dan noodzakelijk en niet meer dan nodig en passend bij de individuele vraag. Voor het NIP is van belang dat onderzocht gaat worden of naast de beoogde substitutiedoelstelling van de stelselwijziging ook de andere doelstelling van de stelselwijziging, het leveren van matched care: de juiste zorg, op het juiste moment, door de juiste behandelaar, met meer aandacht voor de eigen regie van de cliënt, bereikt wordt.

Met name de rol en het functioneren van de POH-ggz zijn hierbij van groot belang. Het NIP wil het 7-puntenplan de komende tijd met zijn samenwerkingspartners uitwerken. Met ons 7-puntenplan hopen we bij te dragen aan gepaste zorg in alle echelons van de ggz voor volwassenen en jeugd.

Bron: psynip.nl

Dit bericht is 3655 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail