Voortgangsrapportage over onderzoek zelfmoord onder jongeren naar Tweede Kamer

Facebooktwitterlinkedinmail

25 oktober 2019 – Staatssecretaris Blokhuis meldt aan de Tweede Kamer de uitkomsten van onderzoeken naar zelfmoord onder jongeren. Het  rapport beschrijft de voortgang van een verdiepend onderzoek naar de achtergrond en aanleiding van de 81 suïcides onder 10- tot 20-jarigen in Nederland in 2017.

‘Hierbij bied ik u, mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Voortgangsrapportage ‘Suïcide en jongeren in 2017’ aan, die op 23 september jl. aangeboden is door 113Zelfmoordpreventie.

Tevens bied ik u een onderzoek aan dat is uitgevoerd door het instituut Veiligheid.nl waarbij het aantal suïcidepogingen nader in kaart is gebracht. Hiermee wordt voldaan aan de toezegging die tijdens het debat ‘Zelfdoding in de jeugdzorg’ op 13 februari 2019 is gedaan door de minister van VWS.

Met betrekking tot de uitkomsten van de laatstgenoemde rapportage van Veiligheid.nl ‘Zelf toegebracht letsel 2018’, merk ik op dat naar schatting 71% binnen de aantallen ‘zelf toegebracht letsel’ een poging tot zelfmoord betreft. Deze analyse is uitgevoerd over één jaar en biedt daarmee een beperkt beeld.

Ik zal Veiligheid.nl vragen de analyse uit te breiden en over meerdere jaren uit te voeren. Over de uitkomsten van deze analyse en in te zetten actie(s) zal ik u te zijner tijd informeren.

Op 3 juli 2018 publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de jaarlijkse suïcidecijfers. Hieruit bleek dat in 2017 een substantiële toename was te zien in het aantal suïcides onder jongeren tot 20 jaar. Hierover is uw Kamer eerder geïnformeerd (Kamerstukken II, 2017-2018, 32793, nr. 323).

Deze toename was voor de minister van VWS en mij aanleiding voor nader onderzoek naar de oorzaken en de achtergrond van deze toename. Met het onderzoek wordt beoogd inzicht te krijgen in factoren die bij de suïcides in 2017 een rol gespeeld hebben, door middel van diepte-interviews en vragenlijsten met ouders en vrienden van de overleden jongeren en met betrokken hulpverleners en docenten. Deze inzichten zullen ons hopelijk helpen om nadere maatregelen te treffen om suïcides zo veel mogelijk te voorkomen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door 113Zelfmoordpreventie, in samenwerking met een groot aantal experts. Ook hierover is uw Kamer eerder geïnformeerd (Kamerstukken II, 2018- 2019, 32793, nr. 328 en nr. 342).

Overigens lag het aantal suïcides (51) in 2018 onder deze leeftijdscategorie opnieuw op het niveau van vόόr 2017. Dit aantal suïcides is al jaren stabiel, met uitzondering van 2017. U bent hierover bij brief van 25 juni 2019 geïnformeerd (Kamerstukken II, 2018-2019, 32993, nr. 394).

De nu voorliggende voortgangsrapportage concentreert zich op de wijze waarop het onderzoek onder de nabestaanden van jongeren die in 2017 door zelfmoord zijn overleden, tot nog toe verlopen is. De rapportage gaat uitdrukkelijk nog niet in op uitkomsten en conclusies. De uitvoering van het onderzoek valt onder de bepalingen van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO). Uit de rapportage blijkt dat er veel inzet is gepleegd om de ouders en andere nabestaanden te achterhalen en te werven voor deelname aan het onderzoek.

Medio augustus 2019 zijn 35 ouders geïnterviewd van de 81 jongeren die het betreft. Naast de ouders van deze 35 jongeren, zijn er 12 naasten (broers, zussen en vrienden), 11 hulpverleners en 6 docenten geïnterviewd. In totaal zijn 64 personen achterhaald, geworven en geïnterviewd is. De werving van ouders en andere naasten loopt nog door tot 1 oktober 2019. Het team van onderzoekers wordt ondersteund en begeleid door een breed team van experts vanuit verschillende disciplines.

Sinds de publicatie van deze cijfers heeft 113Zelfmoordpreventie jeugdhulpzorginstellingen benaderd om aan te sluiten bij het netwerk Supranet GGZ. Dit is het netwerk waarbinnen het voorkomen van zelfmoord specifiek geagendeerd en besproken wordt. Daarnaast is de inzet erop gericht om de regio’s met een relatief hoog aantal suïcides onder jongeren aan te laten sluiten bij de Supranet Community-aanpak. De Supranet Community is gericht op de ontwikkeling en uitvoering van een lokale aanpak, ontwikkeld en uitgevoerd door de lokale stakeholders, om het aantal suïcides terug te dringen in hun regio en wordt daarbij ondersteund en gefaciliteerd door 113Zelfmoordpreventie. Een enkele regio is inmiddels gestart en van enkele andere regio’s is de verwachting dat zij op korte termijn zullen starten.

In december verwacht ik het definitieve onderzoeksrapport te ontvangen met de resultaten van het onderzoek, en de aanbevelingen. Ik zal uw Kamer hierover te zijner tijd informeren.

Met betrekking tot de uitkomsten van het rapport van Veiligheid.nl ‘Zelf toegebracht letsel 2018’, merk ik op dat naar schatting 71% binnen de aantallen ‘zelf toegebracht letsel’ een poging tot zelfdoding betreft. Deze analyse is uitgevoerd over een jaar en biedt daarmee een beperkt beeld. Ik zal veiligheid.nl vragen de analyse uit te breiden en over meerdere jaren uit te voeren. Over de uitkomsten van deze analyse en in te zetten actie zal ik u te zijner tijd informeren.

‘Suïcide onder jongeren in 2017: voortgangsrapportage september 2019’
Dit rapport beschrijft de voortgang van een verdiepend onderzoek naar de achtergrond en aanleiding van de 81 suïcides onder 10- tot 20-jarigen in Nederland in 2017.

 Zelf toegebracht letsel 2018 
Onderzoek naar aantallen bezoeken aan de spoedeisende hulp door pogingen tot zelfdoding en automutilatie in 2018…

Bron: rijksoverheid.nl

Rapport | 14-10-2019

NB  Wilt je praten over zelfmoord, neem dan contact op met de speciale hulp- en preventielijn. Bel telefoonnummer 0900-0113 of ga naar de website www.113.nl.

Dit bericht is 2695 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail