Schippers stuurt Kamer derde nota wijziging Wvggz

Facebooktwitterlinkedinmail

edith-schippers

7 september 2016 – Minister Schippers (VWS) stuurt de Tweede Kamer de derde nota van wijziging Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz).

Geachte voorzitter,

Hierbij bied ik u, mede namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, een derde nota van wijziging aan, behorende bij het voorstel van wet, houdende regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, hierna: Wvggz). Met deze nota worden enkele specifieke verbeteringen voorgesteld – ook in het voorstel voor een Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) – ten opzichte van de tweede nota van wijziging die op 7 juli aan Uw Kamer is aangeboden. Het betreft de volgende punten:

  • De aansluiting met de VenJ-wetgeving (met name de Wfz en justitiële be- ginselenwetten) voor de externe rechtspositie van forensische patiënten in de GGZ/Wzd is verbeterd.
  • Het slachtoffer krijgt een positie bij een door de strafrechter afgegeven machtiging o.g.v. de Wvggz of Wzd;
  • Er is een extra waarborg toegevoegd voor de continuïteit van zorg na het aflopen van een strafrechtelijke titel;
  • De rechtspositie van forensische patiënten in de Wzd is aangepast;
  • Daarnaast zijn enkele technische correcties doorgevoerd

Gelet op de urgentie van het wetsvoorstel, zijn deze verbeteringen aangeboden voor de technische briefing en de eerste procedurevergadering van de vaste Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 september 2016.

Hoogachtend,

de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

mw. drs. E.I. Schippers

Bijlage: Derde nota van wijziging

Wijziging van het voorstel van wet, houdende regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg).

Download ‘Derde nota van wijziging’

PDF document | 9 pagina’s | 113 kB  Kamerstuk: Nota van wijziging | 07-09-2016

Bron: rijksoverheid.nl 

Dit bericht is 3492 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail