Richtlijnen diagnostiek en behandeling DCD

Facebooktwitterlinkedinmail

20 oktober 2021 – In Nederland zijn verschillende ontwikkelingen gaande om meer bekendheid te geven aan DCD en om de hulp aan kinderen met DCD te verbeteren. Kinderen met DCD hebben een achterstand in de ontwikkeling van motorische vaardigheden en moeite met het coördineren van de bewegingen, waardoor ze alledaagse taken minder makkelijk uit kunnen voeren dan leeftijdsgenoten. Kinderen met DCD worden vaak als “onhandig” omschreven

Vanuit de Rijksuniversiteit Groningen is d.m.v. een vragenlijst onder ouders, leerkrachten, jeugdartsen, huisartsen, kinderartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, gymleerkrachten, orthopedagogen en psychologen gevraagd naar hun bekendheid met en kennis van DCD. Op basis van dit onderzoek is in juli 2017 een rapport geschreven. Eén van de uitkomsten is dat het belangrijk is om de kennis over DCD te verhogen onder ouders, leerkrachten en (zorg)professionals. De voorkeur gaat daarbij uit naar een website met informatie over DCD, een themabijeenkomst of conferentie of een bijscholing.

DCD

DCD wordt officieel vastgesteld aan de hand van criteria uit de DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). DCD staat voor Developmental Coordination Disorder, in het Nederlands vertaald coördinatie- ontwikkelingsstoornis. . DCD komt voor bij vijf tot zes procent van de schoolgaande kinderen. Dit betekent dat er in vrijwel iedere groep sprake is van één of meer leerlingen met DCD. Er zijn meer jongens met DCD dan meisjes.

Nederlandse richtlijn voor Diagnostiek en behandeling van kinderen met DCD
Op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) is in februari 2017 gestart met de ontwikkeling van de Nederlandse richtlijn Developmental Coordination Disorder (DCD). De richtlijnontwikkeling wordt gefinancierd vanuit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

Het doel van de richtlijn is te komen tot een Nederlandse richtlijn waarin diagnostiek en behandeling van kinderen met DCD nader wordt uitgewerkt. De Nederlandse richtlijn zal bestaan uit een vertaling van de herziene versie van de Europese aanbevelingen (EACD Recommendations) die wordt aangevuld en aangepast aan de Nederlandse situatie.

Ook worden hoofdstukken met aanbevelingen rond ketenzorg en ouderparticipatie toegevoegd. De richtlijncommissie werkt onder voorzitterschap van dhr. S. Severijnen, revalidatiearts. Oudervereniging Balans is ook in de werkgroep vertegenwoordigd.

In juli 2019 is de Richtlijn DCD online beschikbaar gekomen.

Toepassing richtlijn: Factsheet, Kennisclips en Podcast
In 2020 is de richtlijn ‘Developmental Coordination Disorder (DCD)’ uitgekomen. Het doel van deze richtlijn is om eenheid te creëren in terminologie, diagnostiek en interventie bij kinderen met (mogelijke) DCD. Een tweede doel is, hierdoor, het verbeteren van de zorg aan deze kinderen en het beperken of voorkomen van secundaire gevolgen van DCD. Deze richtlijn die u hierboven aantreft wordt landelijk ingezet. Het is dus belangrijk dat de informatie uit deze richtlijn voor een groot publiek van professionals en gebruikers van de zorg toegankelijk is. Daarom hebben de Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie, het Platform Kinderoefentherapie en Ergotherapie Nederland een aantal producten ontwikkeld om de implementatie van de richtlijn DCD te bevorderen. Deze producten treft u aan op de websites van de betrokken beroepsverenigingen én onderstaand:

Een factsheet met de belangrijkste onderdelen uit de richtlijn en een stroomschema dat aangeeft wanneer kinderen vanuit de 1e lijn doorverwezen moeten worden voor nader onderzoek.

Bron en kennisclips : balansdigitaal.nl

 

Dit bericht is 2185 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail