NZa – trends in de sector GGZ in 2021

Facebooktwitterlinkedinmail

20 oktober 2021 – Welke trends ziet de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in de geestelijke gezondheidszorg in 2021? Daar gaan ze hieronder op in. Verderop in deze Stand van de zorg 2021 belichten we oplossingen voor de knelpunten die we constateren. Daarbij lichten we toe hoe wij aan die oplossing willen bijdragen, samen met wetenschap en praktijk.

Nog geen afname wachttijden ggz
Ondanks de tijdelijke afname van het aantal verwijzingen als gevolg van de coronacrisis, zien we in de ggz nog geen afname van de wachttijden. Het aantal verwijzingen is nu alweer enige tijd op of zelfs boven het niveau van voor de start van de crisis. We verwachten daarom dat de wachttijden in de ggz nog verder zullen oplopen.

Ook het onderzoek van het SCP laat dit zien. Het SCP onderzocht de negatieve gezondheidseffecten van de coronacrisis. De crisis zal leiden tot meer zorgen, meer angst, meer stress (voor een klein deel van de ondervraagden juist minder) en meer depressieve gevoelens. We verwachten dat hierdoor de zorgvraag in de ggz verder zal toenemen. Deze groei is niet alleen moeilijk bij te benen vanwege capaciteitsproblemen, maar deels ook omdat de samenwerking tussen ggz-aanbieders, huisartsen, het sociaal domein en de zorgverzekeraars soms nog beter kan en moet.

In januari 2021 publiceerden we een nieuwe transparantieregeling voor zorgaanbieders in de ggz. Zorgaanbieders in de ggz met meer dan tien zorgverleners moeten nu – naast informatie over wachttijden – ook het aantal patiënten dat op de wachtlijst staat aanleveren. Deze gegevens worden gebruikt door regionale taskforces (zorgaanbieders, verzekeraars, gemeenten en huisartsen), die onder leiding van een versneller het probleem aanpakken. Wij houden toezicht op die regionale aanpak en richten ons op de acht regio’s met structureel te lange wachtlijsten. Wanneer partijen hierop onvoldoende acteren, treedt de NZa op vanuit het toezicht op de zorgplicht van zorgverzekeraars.

nza, trends

Nieuwe bekostiging ggz per 2022
Binnen het programma zorgprestatiemodel in 2021 hebben alle partijen in de ggz samen met de NZa hard gewerkt om de nieuwe bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg op 1 januari 2022 te laten starten. Deze nieuwe bekostiging is eenvoudiger en sluit beter aan bij de praktijk. Dit is spannend voor alle partijen, daarom gaan wij deze overgang goed monitoren.

Daarnaast blijven we het bekostigingsmodel verder verbeteren. Bijvoorbeeld als het gaat om de zorgvraagtypering, die vanaf 2024 ook een rol zal gaat spelen in de contractering tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

Passende zorg in de ggz
Ook in de ggz is passende zorg in 2021 een centraal thema geworden. De NZa is betrokken bij een aantal regionale projecten waarin de samenwerking tussen het sociaal domein en de zorgdomeinen in de praktijk steeds meer vorm krijgt. De NZa denkt in deze projecten mee over de uitdagingen op het gebied van financiering en verantwoording. Onderwerpen die ook in 2022 onze aandacht zullen vragen. Dit geldt ook voor goed bestuur en professionele bedrijfsvoering. Dit zijn essentiële randvoorwaarden om te komen tot passende ggz. Samen blijven we werken aan mentale gezondheid.

In diverse sectoren zien we ook veel mooie voorbeelden van preventie en innovatie, zoals Welzijn op recept, de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) en de stoppen-met-rokenzorg. Wij moedigen deze vormen van preventie aan en helpen zorgaanbieders en zorgverzekeraars met het zoeken van de juiste bekostigingsvorm voor deze innovaties, waaronder een sectoroverstijgende betaaltitel.

Welzijn op recept
Welzijn op recept (WOR) is een methodiek waarbij patiënten met psychosociale klachten worden verwezen naar de welzijnscoach. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om klachten als vermoeidheid, pijn in de nek, stress, angst en somberheid. Deze klachten hebben namelijk niet altijd een medische oorzaak: onderliggende sociaal-maatschappelijke problemen kunnen hierbij een rol spelen. Eenzaamheid en stress kunnen leiden tot fysieke klachten zoals hoofdpijn, wat kan leiden tot consulten bij de eerste lijn, terwijl niet altijd de onderliggende oorzaak wordt weggenomen. In dergelijke situaties zijn mensen vaak beter geholpen in het sociaal domein dan in het medisch domein. Een huisarts kan bij zulke klachten verwijzen naar een welzijnscoach. Een welzijnscoach kan verder kijken dan naar de fysieke klachten, bijvoorbeeld naar (psycho)sociale problemen zoals schulden, huisvesting of vereenzaming die mogelijk een effect hebben op de klachten. Samen met de cliënt focust de welzijnscoach op passende activiteiten en hulp, zoals een wandelgroep of financieel maatje, zodat de cliënt meer regie krijgt over zijn of haar leven.

Het uitgebreide overzicht van de trends in alle sectoren 

Bron: magazines.nza.nl 

Dit bericht is 3962 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail