Onderhandelingen Integraal Zorgakkoord (IZA) begonnen

Facebooktwitterlinkedinmail

21 april 2022 –  In het coalitieakkoord hebben de VVD, D66, CDA en de ChristenUnie afgesproken dat er met alle zorgsectoren in de Zorgverzekeringwet (Zvw) een integraal zorgakkoord (IZA) wordt afgesloten voor de periode vanaf 2023. Dit akkoord is een vervolg op de hoofdlijnenakkoorden die voorheen per sector, dus ook voor de ggz, werden gesloten. MIND neemt deel aan de onderhandelingen die vóór de zomer van 2022 tot het nieuwe zorgakkoord moeten leiden.

MIND was medeondertekenaar van het Hoofdlijnenakkoord GGZ 2019-2022. En ook nu zijn we één van de 13 partijen met wie het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) afspraken wil maken. In de basis van het akkoord komen afspraken die betrekking hebben op alle partijen die deelnemen in het akkoord. Daar bovenop kunnen nog aanvullende afspraken worden gemaakt per sector.

Tijdpad en aangesloten partijen
Het tijdspad is ambitieus: voor het zomerreces van de Tweede Kamer (8 juli) moet het integraal zorgakkoord al gesloten zijn. Dit betekent dat er slechts een krappe drie maanden zijn voor de totstandkoming van het akkoord. De aftrap vond plaats op 12 en 13 april met een 24-uurssessie, waarbij maar liefst 70 partijen aanwezig waren. Op de tweede dag waren alleen de partijen uitgenodigd die volgens het ministerie ‘’een grote veranderopgave hebben’’. Naast MIND waren hiervoor uitgenodigd: Zorgverzekeraars Nederland, Nederlandse Vereniging Ziekenhuizen, InEen, Landelijke Huisartsen Vereniging, Nederlandse Federatie Universitair Medisch Centrum, Nederlandse GGZ, Zelfstandige Klinieken Nederland, Actiz, Federatie Medisch Specialisten, V&VN, Patiëntenfederatie, Zorg Instituut Nederland, Nederlandse Zorgautoriteit, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Prioriteiten van MIND
In een ledenraadpleging op 13 april heeft MIND een aantal prioriteiten vastgesteld. Tijdens de onderhandelingen zal MIND zich inzetten voor de verankering van het cliënten- en naastenperspectief in het akkoord. Het benutten van ervaringskennis is daarbij volgens MIND essentieel. MIND maakt zich verder sterk voor het terugdringen van wachtlijsten, het verbeteren van de samenhang tussen sociaal domein en de ggz, de uitwerking en implementatie van de regionale structuur en het verbeteren van transparantie over de kwaliteit van zorg met als doel om samen beslissen te faciliteren. Ook de vrije artsenkeuze vanuit de zorgverzekering is voor MIND belangrijk.

Afstemming met de leden
In de aankomende periode heeft MIND de input vanuit de leden nodig voor de onderhandelingen over het akkoord. In de week van 6 juni zal daarom nog een ledenraadpleging plaatsvinden. Ook wordt een strategiewerkgroep opgericht met afgevaardigden vanuit de leden die nauw betrokken zullen zijn bij het traject. Het definitieve akkoord wordt voorgelegd tijdens een ALV eind juni; deze zal binnenkort worden ingepland. We zullen de komende tijd met regelmaat terugkoppeling geven over de onderhandelingen via berichten op onze site.

Bron: mindplatform.nl 

Dit bericht is 2538 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail