Nederlanders hebben nog steeds veel vertrouwen in medicijnen

Facebooktwitterlinkedinmail

25 november 202 –   Net als in 2018 hebben burgers in 2022 het meeste vertrouwen in de medicijnen die ze zelf op recept gebruiken. Dit vertrouwen nam toe van een 7,9 in 2018 naar een 8,2 in 2022. Ook het vertrouwen in medicijnen in het algemeen en in medicijnen die verkrijgbaar zijn zónder recept is groot. Wat vaccins betreft, burgers geven hun vertrouwen hierin een 7,8, ook een ruimvoldoende. Het vertrouwen in coronavaccins is lager, een 6,8, maar voor deze nieuwe vaccins is dit nog altijd een voldoende. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel in opdracht van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

Drie belangrijke factoren die het vertrouwen in medicijnen beïnvloeden zijn de werkzaamheid van het medicijn, de informatie van de arts en apotheker over het medicijn en eerdere ervaringen met het medicijn. Informatie van de zorgverlener en de bijsluiter geniet het meeste vertrouwen bij burgers.

Peiling 2018: veel vertrouwen in gebruikte medicijnen
In 2018 gaven burgers hun vertrouwen in medicijnen een ruime voldoende, met name waar het om medicijnen ging die zij zelf op recept gebruikten. Het is goed mogelijk dat het vertrouwen van burgers in medicijnen sindsdien onder druk is komen te staan. De afgelopen jaren was er namelijk sprake van een toename van medicijntekorten en van veelvuldig wisselen tussen medicijnen, uit noodzaak. Daarnaast kan de COVID-19-pandemie een rol hebben gespeeld. Dat was de reden om in 2022 een nieuwe peiling uit te voeren.

Peiling 2022: onverminderd vertrouwen in eigen medicijnen
In 2022 hebben we opnieuw onderzocht hoe groot het vertrouwen van burgers is in medicijnen en welke factoren hierop van invloed zijn. Daarnaast hebben we bij deze tweede peiling gekeken naar het vertrouwen in vaccins en specifiek in de coronavaccins. Burgers geven het vertrouwen in de eigen medicijnen (op recept) het hoogste cijfer, gemiddeld een 8,2. Dat is hoger dan in 2018, toen was het een 7,9. Factoren die van invloed zijn op dit cijfer zijn de werkzaamheid van het medicijn (ook op basis van eerdere ervaringen) en de mate waarin de arts of apotheker hen heeft geïnformeerd over het medicijn.
Ook de rapportcijfers voor medicijnen zonder recept – te koop bij de apotheek, drogist en supermarkt – zijn (ruim) voldoende en hoger dan in 2018. Het vertrouwen in medicijnen te koop via internet krijgt het laagste rapportcijfer, een 4,7 een onvoldoende. Hieruit valt op te maken dat de genoemde ontwikkelingen van de afgelopen jaren geen negatieve invloed lijken te hebben gehad op het vertrouwen in medicijnen dat burgers hebben.

Vertrouwen in vaccins (ruim) voldoende
Ook het gemiddelde rapportcijfer dat burgers in 2022 gaven voor hun vertrouwen in vaccins, is een (ruime) voldoende, zowel voor vaccins in zijn algemeenheid (7,8) als waar het specifiek gaat om coronavaccins (6,8). Factoren die positief bijdragen aan deze score zijn de veiligheid en de werkzaamheid van de vaccins.

Gemiddelde rapportcijfers van burgers voor hun vertrouwen in medicijnen met en zonder recept in 2018 (n=635-678) en 2022 (n=1.025-1.059). Onderaan zijn de rapportcijfers voor hun vertrouwen in coronavaccins en vaccins in het algemeen opgenomen (n=948-997; alleen uitgevraagd in 2022). Meer weten? Open de gehele publicatie.

Meest vertrouwde informatiebronnen: de zorgverlener en de bijsluiter
Ook in 2022 zijn burgers van mening dat de zorgverlener de meest betrouwbare bron van informatie over een medicijn is. Het meeste vertrouwen hebben burgers in de medisch specialist: ruim 90% geeft aan veel vertrouwen te hebben in deze beroepsgroep. De bijsluiter is de enige schriftelijke bron die veel vertrouwen geniet: 80% van de burgers geeft dit aan, een toename van bijna 10% ten opzichte van 2018. Slechts 2% van de burgers geeft aan vertrouwen te hebben in social media en 20% in internet als informatiebron

Om het grote vertrouwen in medicijnen dat burgers hebben in de toekomst te bestendigen, is het belangrijk goede informatie te blijven verstrekken, bij voorkeur via de zorgverlener en de bijsluiter.
Marcia Vervloet, PhD – Senior onderzoeker Farmaceutische Zorg

Over het onderzoek
Het vertrouwen van burgers in medicijnen en vaccins in 2022 is in kaart gebracht met een online vragenlijst, uitgezet in juni 2022 onder de leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg. De vragenlijst is ingevuld door 1059 panelleden (respons 53%). Er is weging toegepast zodat de resultaten representatief zijn voor leeftijd en geslacht voor de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder. Dit onderzoek was een herhaling van het vragenlijstonderzoek uit 2018, gepubliceerd in 2019, waarbij eenzelfde methode is gehanteerd en waarbij 753 panelleden de vragenlijst invulden (respons 50%). Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

Bron: cbg-meb.nl

Dit bericht is 837 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail