Er komt meer experimenteerruimte voor onderwijszorgarrangementen

Facebooktwitterlinkedinmail

4 december 2021 –  De ministeries van OCW en VWS willen de combinatie onderwijs en zorg voor jongeren met een complexe ondersteuningsbehoefte beter regelen. Zij hebben een concept Besluit gemaakt waardoor er wettelijke ruimte komt op het gebied van bekostiging, onderwijstijd, inhoud van onderwijs en locatie van onderwijs. Zij noemen dit experimenteerruimte. In deze experimenteerruimte mogen geselecteerde onderwijszorginitiatieven gedurende vijf jaar afwijken van regels om een maatwerk onderwijs-zorg aanbod voor kinderen met een complexe ondersteuningsbehoefte te bieden.

De Nederlandse ggz heeft gebruikt gemaakt van de mogelijkheid om op het concept Besluit Experimenteerruimte Onderwijszorgarragementen te reageren via een internetconsultatie. Dit hebben we gedaan in samenwerking met Jeugdzorg Nederland, GGDGHOR Nederland, VGN, VOBC, Sociaal Werk Nederland en ActiZ Jeugd.

Het concept Besluit experimenteerruimte
De experimenteerruimte om makkelijker onderwijszorgarrangementen te kunnen bieden geldt voor jongeren tot 21 jaar met een complexe ondersteuningsbehoefte op het gebied van onderwijs en zorg, die binnen het regulier of het speciaal onderwijs niet tot ontwikkeling komen. Door een gebrek aan flexibiliteit van de zorg- en onderwijsstelsels komen ze thuis te zitten, verzuimen ze, staan ze niet ingeschreven op een school of zijn ze  vrijgesteld van de leerplicht op grond van artikel 5, onder a, van de Leerplichtwet 1969. Voor deze jongeren is vaak extra ondersteuning noodzakelijk, die niet altijd binnen het huidige stelsel georganiseerd kan worden.

De wettelijke experimenteerruimte is straks als het goed is beschikbaar op het gebied van bekostiging, onderwijstijd, inhoud van onderwijs en locatie van onderwijs. Tachtig geselecteerde onderwijszorgarrangementen mogen vijf jaar van die ruimte gebruik maken. Er zal gemonitord worden of door de geboden ruimte meer jongeren onderwijs volgen, minder jongeren uitvallen op school en of de combinatie van onderwijs en zorg beter aansluit bij de behoeften van kinderen met een complexe ondersteuningsbehoefte. Als de uitkomsten van het experiment positief zijn, kan de regering besluiten wet- en regelgeving te wijzigen. Lees meer informatie over het concept Besluit.

Wat is onze reactie?
We vinden het belangrijk om als gezamenlijke zorgbranches een boodschap af te geven. We vinden dat de geboden ruimte precies op de plekken zit die nodig zijn om inclusiever onderwijs en leerrecht vorm te geven voor alle kinderen en jongeren. Ook verwachten we dat de experimenteerruimte helpt onderwijspartijen, zorgpartijen en gemeenten bewust te maken dat zij, in samenwerking met ouders, met elkaar aan de lat staan voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Dat maakt dat we de experimenteerruimte steunen. Maar we plaatsen ook enkele kanttekeningen. Zie hiervoor de bijlage Inbreng van welzijns-, zorg- & jeugdhulppartijen op het Besluit experiment onderwijszorgarrangementen.

De internetconsultatie is inmiddels gesloten. Er zijn 56 reacties op het concept Besluit ingebracht. Reacties komen van andere koepelorganisaties, scholen, samenwerkingsverbanden, ouders, leerkrachten, zorgorganisaties en -professionals. Lees alle reacties via deze link.

De experimenteerruimte start als het goed is per 2023. We hopen dat de reacties uit het veld helpen om ervoor te zorgen dat de experimenteerruimte het voor lokale en regionale partijen ècht makkelijker maakt om de nu nog onmogelijke combinaties van onderwijs en zorg te realiseren. Dit met als doel natuurlijk dat voor zo veel mogelijk kinderen en jongeren, die dat nodig hebben om te kunnen leren en ontwikkelen, de combinatie van onderwijs en zorg vanzelfsprekend wordt.

Bron: denederlandseggz.nl

Dit bericht is 3951 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail