Stevige afspraken Schippers en sector tegen GGZ-wachtlijsten

Facebooktwitterlinkedinmail

14 juli 2017 – Minister Edith Schippers (VWS) en GGZ-partijen hebben verregaande afspraken gemaakt om de wachtlijsten aan te pakken. Door een betere verdeling van de behandelcapaciteit komt er meer ruimte om op tijd psychische zorg aan patiënten met zware problematiek te verlenen. De inzet van e-health wordt stevig uitgebreid.

De afstemming en samenwerking tussen de vele verschillende aanbieders en financiers van psychische zorg wordt beter. De ambulante zorg in de buurt wordt versneld opgebouwd. Partijen spreken af om zich volledig in te zetten om de wachttijden binnen een jaar binnen de eerder afgesproken ‘Treeknormen’ te krijgen. Schippers heeft de Tweede Kamer vandaag geïnformeerd over de afspraken.

De afspraken zijn gemaakt door VWS, GGZ-Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, Nederlands Instituut van Psychologen, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten, MIND, Federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen en Platform Meer GGZ. Al deze partijen vinden het maatschappelijk niet acceptabel dat de wachttijden langer zijn dan de afgesproken ‘Treeknormen’ en delen de urgentie om de problemen op te lossen.

Het gaat om complexe problematiek met meerdere oorzaken. De beschikbaarheid van geld is overigens niet het probleem, de sector heeft een macro-onderschrijding van 288 miljoen. Schippers heeft besloten dat dit bedrag beschikbaar blijft voor de sector om de afspraken te realiseren. De eerste resultaten moeten al voor Kerst 2017 zichtbaar zijn; binnen een jaar (vóór 1 juli 2018) moet de problematiek opgelost zijn.

Schippers is blij dat het gelukt is om met al deze partijen tot afspraken te komen: “De urgentie wordt door het maken van deze afspraken door iedereen onderschreven, te lange wachtlijsten moeten binnen een jaar tot het verleden behoren. Er is genoeg geld, we houden ieder jaar over. Het gaat vooral om samenwerking, en er met z’n allen prioriteit aan geven. Dat moet, deze zware patiënten mogen niet de dupe zijn van organisatorische problemen. Ik ben blij dat de sector heeft afgesproken hier z’n schouders onder te willen zetten”.

Acties

  • De capaciteit aan behandelaren wordt op effectieve wijze ingezet voor de meest urgente doelgroepen, zowel binnen kantoortijden als tijdens avond, nacht en weekend-uren. Zonder dat het ten koste gaat van de behandeling van andere patiënten, krijgen patiënten met aandoeningen waarvoor nu de langste wachttijden gelden (autisme, persoonlijkheidsstoornissen, trauma en licht verstandelijke beperking in combinatie met GGZ-problematiek) prioriteit.
  • Bovenop op het maximumadvies van het Capaciteitsorgaan, breidt Schippers de opleidingscapaciteit van verpleegkundig specialist GGZ nog verder uit. De verpleegkundig specialist GGZ heeft een steeds grotere rol in de behandeling vanwege de taakherschikking van psychiater naar verpleegkundig specialist GGZ. Eerder had Schippers al besloten om meer psychiaters op te laten leiden dan het Capaciteitsorgaan haar had geadviseerd.
  • De inzet van e-health wordt stevig uitgebreid en e-health wordt beter toegankelijk gemaakt. Hierdoor kan worden voorkomen dat mensen medische hulp vragen, kunnen patiënten (gedeeltelijk) met e-health worden behandeld en kunnen patiënten die op een wachtlijst staan al tijdens deze periode worden begeleid. De ICT-infrastructuur van de GGZ-sector wordt versterkt, zodat patiënten zelf hun gegevens kunnen inzien.
  • Behandeltrajecten bij ‘lichtere’ patiënten worden waar mogelijk verkort. De vrijgespeelde capaciteit wordt ingezet voor het wegwerken van wachtlijsten bij ‘zwaardere’ doelgroepen.
  • De samenwerking tussen zorgaanbieders en de verschillende financiers (gemeenten en zorgverzekeraars) wordt fors verbeterd. Specifieke aandacht is er voor de continuïteit in behandeling voor de groep 18-/18+.
  • De opbouw van ambulante zorg wordt versneld, zodat de patiënt zorg meer in eigen omgeving kan ontvangen en kan participeren in de maatschappij.
  • De kwaliteit, beschikbaarheid en samenwerking binnen de acute ggz wordt verbeterd. De inkoop van beveiligde GGZ-zorg voor patiënten die agressief of gevaarlijk gedrag vertonen wordt onmiddellijk verhoogd.
  • Verzekeraars gaan de bekendheid van wachtlijstbemiddeling in de samenleving vergroten. Zorgaanbieders zullen patiënten informeren over de mogelijkheid van zorgbemiddeling en begeleiden patiënten die op hun wachtlijst staan, opdat als hun situatie verslechtert zij tijdig kunnen ingrijpen.

De Nederlandse Zorgautoriteit gaat alle acties nauwgezet monitoren, waarbij zij ook haar eigen aanpak wachttijden betrekt. De NZa zal twee keer per jaar – de eerste keer eind 2017, de tweede keer voor de zomer van 2018 – bij de minister een voortgangsrapportage aanleveren.

Aanpak van wachttijden is niet mogelijk zonder gemeenten. Partijen zullen daarom op landelijk, bovenregionaal en lokaal niveau sluitende afspraken maken. Voor de GGZ-sector is alles bij elkaar in 2018 bijna 4 miljard beschikbaar.

Documenten
Kamerbrief over afspraken wachttijden ggz
Minister Schippers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van het overleg met partijen over het maken van…
Kamerstuk: Kamerbrief | 13-07-2017

Dit bericht is 3368 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail