Blokhuis stimuleert de inzet van professionele ervaringsdeskundigen

Facebooktwitterlinkedinmail

1 november 2019 – Staatssecretaris Paul Blokhuis reageert op een brief van de Centrale Clientenraad van Tactus over de inzet van professionele ervaringsdeskundigen binnen de verslavingszorg.

Blokhuis  schrijft onder andere dat er een project wordt gestart “om de randvoorwaarden te bepalen die van belang zijn om een stevige professionele basis te leggen voor de inzet van ervaringsdeskundigen in de ggz”. Dit project zal gaan over opleiding, kwaliteitssysteem en beroepsregister. Ook komt er een experiment met bekostiging.

De brief sluit af met een hoopvolle conclusie: “Met het bekostigingsexperiment en de inzet op verdere professionalisering van de ervaringsdeskundigen werken we samen aan het creëren van een basis voor het opnemen van de ervaringsdeskundige als beroep binnen de zorg. “

Geachte ..

Bij brief van 29 augustus jl. heeft u aandacht gevraagd voor de functie van ervaringsdeskundige binnen de verslavingszorg en aangedrongen op het op korte termijn als beroep erkennen van deze functie. U heeft aangegeven dat ervaringsdeskundigen binnen de verslavingszorg van grote waarde zijn en de verslavingszorg, samen met de reguliere medewerkers, completer en effectiever maken . Ik onderschrijf het belang van ervaringsdeskundigen in de (verslavings)zorg. In het veld van de ggz wordt ingezet op het stimuleren en professionaliseren van het werk van ervaringsdeskundigen.

Hoofdlijnenakkoord

Binnen het hoofdlijnenakkoord ggz, dat op 11 juli 2018 is gesloten, is de afspraak gemaakt dat partijen de inzet van ervaringsdeskundigen stimuleren, onder ander in opleidingen, behandelingen en ondersteuning van cliënten. De partijen hebben onderschreven dat mensen die hulp zoeken, zeer gebaat kunnen zijn bij de kennis en ervaring van ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen, in dienst van een aanbieder van zorg of ondersteuning, de gemeente of vanuit een cliënten- en naastenorganisatie, kunnen onder supervisie van de regiebehandelaar een belangrijke rol hebben in preventie, in het toeleiden naar en verleiden tot zorg en begeleiding, in het herstelproces van de patiënt, in de verzorging en ondersteuning en bij het overbruggen van wachttijden. In het licht van de afspraken uit het gesloten akkoord worden activiteiten ontplooid die toezien op de professionalisering en het toewerken naar bekostiging van de ervaringsdeskundigen.

Bekostigingsexperiment

Binnen het hoofdlijnenakkoord is ook afgesproken dat er een experiment komt waarbinnen de inzet van beroepen die het meest bijdragen aan het verkorten van de wachttijden in de ggz en die nu geen declarabele tijd kunnen schrijven, declarabel wordt gemaakt. In het hoofdlijnenakkoord wordt daarbij het beroep van ervaringsdeskundig medewerker expliciet genoemd.

Ik heb op 1 juli (na verder overleg met de ggz-sector) een voorstel voor zo’n experiment naar de Tweede Kamer gestuurd (Kamerstuk 25 424, nr. 480). De Tweede Kamer heeft nog enkele vragen gesteld bij dit voorstel. De bedoeling is dat het experiment eind dit jaar (2019) van start kan gaan.

In het voorstel spreekt een zorgaanbieder met de zorgverzekeraars af of die zorgaanbieder deelneemt aan het experiment en zo ja, welke beroepen kunnen meedoen aan het experiment. Of ervaringsdeskundig medewerkers bij een bepaalde zorgaanbieder aan het experiment kunnen meedoen, is dan dus afhankelijk van de afspraak van die zorgaanbieder met de zorgverzekeraars. Het experiment heeft alleen betrekking op zorg die valt binnen het verzekerde pakket van de basisverzekering.
Overigens kunnen zorgaanbieders op dit moment de inzet van ervaringsdeskundigen vergoed krijgen door hogere DBC-tarieven af te spreken met de verzekeraar.

In het hoofdlijnenakkoord is ook de afspraak gemaakt dat de ggz-sector een landelijke veldnorm maakt, waarin de inzet van specifieke beroepen in de ggz wordt onderbouwd. Daarbij worden – voor zover van toepassing – ook de resultaten van het genoemde experiment betrokken evenals de evaluatie van het zogenaamde Kwaliteitsstatuut. Aan de hand van de betreffende veldnorm wordt dan bepaald van welke beroepen, na afloop van het experiment, de inzet in de ggz-behandeling declarabel zal worden gemaakt.

Professionalisering
Parallel aan de ontwikkeling van de bekostigingssystematiek wordt ingezet op het vorm geven van de professionalisering van het beroep van ervaringsdeskundigen. Daartoe wordt in het kader van het Actieprogramma ‘Lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag’ van ZonMw een project gestart om de randvoorwaarden te bepalen die van belang zijn om een stevige professionele basis te leggen voor de brede inzet van ervaringsdeskundigen in de ggz. Het Consortium URC, bestaande uit de Vereniging voor Ervaringsdeskundigen, Kenniscentrum Phrenos en het Trimbos-instituut, zal dit project uitvoeren. Op dit moment wordt gewerkt aan een projectvoorstel waarin in ieder geval een drietal aspecten worden meegenomen, te weten: opleiding, een kwaliteitssysteem en een beroepsregister.

Met het bekostigingsexperiment en de inzet op verdere professionalisering van de ervaringsdeskundigen werken we samen aan het creëren van een basis voor het opnemen van de ervaringsdeskundige als beroep binnen de zorg. Ik zal mij ervoor inzetten dit zo snel mogelijk te realiseren.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
de staatssecretaris van Volksgezondheid,

Paul Blokhuis

Bron: veerkrachtcentrale.nl

Dit bericht is 5089 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail