Rijksoverheid: Aanpak geweld in de jeugdzorg

Facebooktwitterlinkedinmail

5 december 2022 – Het kabinet wil geweld in de jeugdzorg (jeugdhulp) voorkomen. Daarom deed Commissie De Winter onderzoek naar geweld in de Nederlandse jeugdzorg sinds 1945. De overheid erkent het leed dat slachtoffers hebben ervaren en neemt, samen met brancheorganisaties, maatregelen om geweld in de jeugdzorg in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. 

De Tijdelijke regeling financiële tegemoetkoming voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg, eindigt 31 december 2022. Voldoet u aan de eisen en wilt u een aanvraag indienen? Doe dat dan zo snel en compleet mogelijk. Bekijk de website Schadefondsjeugdzorg.nl voor meer informatie.

Erkenning fysiek en psychisch geweld

Op 12 juni 2019 publiceerde de Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg haar eindrapport ‘Onvoldoende beschermd. Geweld in de Nederlandse jeugdzorg van 1945-heden’.

Het rapport concludeert dat:

 • tussen 1945 en nu kinderen slachtoffer zijn geworden van lichamelijk en geestelijk geweld in de jeugdzorg. Soms in combinatie met seksueel misbruik. Ongeveer 10 % van de ondervraagden gaf aan vaak tot zeer vaak geweld te hebben ervaren.
 • het geweld in de jeugdzorg bij sommige slachtoffers negatieve gevolgen had voor het latere dagelijkse leven.
 • de overheid  onvoldoende heeft gedaan om geweld in de jeugdzorg te voorkomen.

Het onderzoek van de Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg is een vervolg op het onderzoek van de Commissie Samson naar seksueel misbruik in de jeugdzorg.

Maatregelen om het leed van slachtoffers te erkennen en geweld te voorkomen

De overheid neemt het advies van de Commissie over voor wat betreft excuses, erkenning, hulp en ondersteuning van voor slachtoffers van geweld in de jeugdhulp. En neemt, samen met brancheorganisaties maatregelen om het geweld zoveel mogelijk te voorkomen.

Deze maatregelen zijn onder andere:

Daarnaast zijn  er regelingen om geweld in de jeugdzorg te voorkomen, zoals minder kinderen in gesloten instellingen. En het zo veel mogelijk opvangen van kinderen in een huiselijke omgeving (bijvoorbeeld in pleeggezinnen en gezinshuizen).

Ook werkt het kabinet met brancheorganisaties en gemeenten samen om  het geweld in de jeugdhulp te voorkomen. Dit doet het kabinet met het eerder programma Zorg voor de Jeugd. En het plan ‘De best passende zorg voor kwetsbare jongeren’.

De voortgang van de uitvoering van alle maatregelen is te vinden in de Kamerbrief van 27 oktober. Of bekijk de infographic over de Voortgang van aanpak geweld in de jeugdzorg.

Zorg en ondersteuning voor slachtoffers

De overheid biedt samen met slachtoffer- en lotgenotenorganisaties zorg en ondersteuning aan slachtoffers van geweld in de jeugdzorg.

 • Hulplijn Verbreek de Stilte biedt gratis emotionele, praktische en juridische ondersteuning aan slachtoffers van fysiek en geestelijk geweld.
 • Perspectief Herstelbemiddeling begeleidt contact tussen slachtoffers, nabestaanden, verdachten en daders na bijvoorbeeld geweld of seksueel misbruik.
 • Het Landelijk Meldpunt Zorg geeft informatie en advies als u een vraag of klacht heeft over de kwaliteit van zorg of jeugdhulp.
 • Veilig Thuis is er voor advies en ondersteuning. En het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor uzelf, maar ook als u zich zorgen maakt over de veiligheid van iemand anders.
 • Bij het Juiste Loket kunt u als cliënt of professional voor vragen of advies bij het organiseren van zorg terecht. Het Juiste Loket is een informatie- en adviespunt over de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet langdurige zorg (Wlz) en Zorgverzekeringswet (Zvw)
 • Vertrouwenspersonen van het AKJ ondersteunen jongeren en ouders in de jeugdzorg bij klachten of meldingen.
 • De Kinderombudsman beantwoordt vragen en klachten over de rechten van kinderen tussen 0 en 18 jaar.
 • De Kindertelefoon is er voor kinderen van 8 tot 18 jaar. Zij kunnen (anoniem) met iemand praten over problemen of vragen om hulp.
 • De telefoonlijn van het Centraal Informatie en Expertisepunt biedt een luisterend oor aan slachtoffers in de jeugdzorg en kan hen helpen bij het zoeken naar de juiste zorg. Op de website Geweldinjeugdzorginfo.nl staat meer informatie hierover.

Bron en video : rijksoverheid.nl

Dit bericht is 1660 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail