Rapportage Kwetsbare jongeren op weg naar zelfstandigheid

Facebooktwitterlinkedinmail

jeugd

2 december 2016 – Staatssecretaris Van Rijn (VWS) biedt de Tweede Kamer het rapport ‘Kwetsbare jongeren op weg naar zelfstandigheid’ aan.

Geachte voorzitter,

Hierbij bied ik u, mede namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, het rapport Perspectief en Participatie 2015-2017 aan. De samenwerkende inspecties hebben het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar hoe jongeren, die een open of gesloten residentiële instelling of een justitiële jeugdinrichting verlaten, worden geholpen op weg naar participatie en zelfstandigheid. Jongeren die na verblijf in een residentiële instelling, terugkeren in de maatschappij, kampen vaak met (een combinatie van) problemen op meerdere leefgebieden. Daarbij krijgen ze vaak te maken met de overgang van jeugdzorg naar hulp en ondersteuning vanuit andere wet- en regelgeving.

Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de gemeenten Den Haag, ’s– Hertogenbosch en Smallingerland. In de onderzochte gemeenten hebben de inspecties goede voorbeelden gezien, maar ook zorgpunten geconstateerd die jongeren bij hun participatie kunnen belemmeren. Een overallanalyse van bovengenoemde gemeenten heeft geleid tot het benoemen van vier thema’s waar de inspecties specifiek aandacht voor vragen van de lokale, regionale en landelijke partijen;

    •   Jongeren in beeld: tijdige ondersteuning en goede afspraken zijn van belang.
    •  Professionele samenwerking is nodig.
    •  Samenhang en continuïteit in zorg en ondersteuning (ook na het 18e jaar)
    •   Regie is vereist: de regierol is niet duidelijk belegd bij de overgang van 18- naar 18+.

Het onderzoek wordt in 2017 vervolgd en de inspecties bekijken dan in hoeverre verbeteringen zijn gerealiseerd in de gemeenten die betrokken zijn.

Jongeren met complexe problematiek die vertrekken uit een residentiële instelling voor jeugdhulp of een justitiële jeugdinrichting hebben vaak integrale zorg en ondersteuning nodig bij hun groei naar zelfstandigheid. Door de decentralisaties hebben gemeenten meer mogelijkheden gekregen om integraal beleid te voeren in het sociaal domein. Zij kunnen door gezamenlijk en integraal te werken een sluitende aanpak realiseren voor deze en andere kwetsbare jongeren van 16 – 27 jaar.

In de praktijk is de uitvoering van een gezamenlijke en integrale aanpak voor deze jongeren nog best lastig. In het overleg tussen gemeenten en rijk is daarom een gezamenlijke werkagenda opgesteld om kwetsbare jongeren beter te begeleiden naar volwassenheid (18-/18+) De uitkomsten van dit onderzoek zullen worden gebruikt bij de uitvoering van deze werkagenda.

Tevens worden de uitkomsten van het onderzoek meegenomen in het traject Verkenning Invulling Vrijheidsbeneming Justitiële Jeugd (VIV JJ) waarover mijn collega, de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, u recent schriftelijk heeft geïnformeerd (TK-28741-29).

Download ‘Rapportage Kwetsbare jongeren op weg naar zelfstandigheid van het Samenwerkend Toezicht Jeugd/Toezicht Sociaal Domein (STJ/TSD)’

PDF document | 8 pagina’s | 6 MB      Brief | 28-11-2016

Bron: rijksoverheid.nl

Dit bericht is 3113 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail