Partners in het zorg- en veiligheidsdomein gaan nóg beter samenwerken

Facebooktwitterlinkedinmail

9 februari 2021 – Dat een betere samenwerking in het zorg- en veiligheidsdomein helpt om de kwaliteit van leven van (kwetsbare) inwoners te verbeteren en leidt tot minder overlast en veiligheidsproblemen weten de partners van de landelijke stuurgroep Zorg en Veiligheid maar al te goed. Je hoeft hen niet uit te leggen dat dat leidt tot een positief maatschappelijk en financieel effect.

Om daarin gezamenlijk ook stappen te zetten hebben de partners van de landelijke stuurgroep Zorg en Veiligheid de landelijke agenda opgesteld. In deze landelijke agenda is het de ambitie om nog beter samen te werken en elkaar te versterken. En daarbij is het principe leidend dat de samenwerking iedere dag een beetje eenvoudiger moet worden. De stip op de horizon: één overlegtafel voor complexe casuïstiek (zoveel als mogelijk met de direct betrokkenen) en één overlegtafel die de randvoorwaarden voor succesvolle samenwerking in de regio borgt.

Domeinoverstijgende aanpak voor multiproblematiek
Er is een aanzienlijke groep inwoners met een opeenstapeling van persoonlijke problemen met een zorg- en veiligheidscomponent. De oorzaken en gevolgen lopen dwars door elkaar heen en zijn even divers als hardnekkig: psychische klachten, verslavingen, falende maatschappelijke integratie, hoog gevaarsrisico of een combinatie hiervan, soms gepaard met een verstandelijke beperking. Het gaat steeds om ernstige én verschillende problemen in één casus die veel inzet en zorg van professionals vergen. De benodigde domeinoverstijgende aanpak is momenteel vaak een ingewikkelde keten- of netwerksamenwerking in een complex speelveld met diverse zorg- en veiligheidspartners. Er is in de praktijk een uitgebreide systeemwereld ontstaan. Voor de inwoner in kwestie en zijn naaste omgeving, buren en wijk, is het absoluut noodzakelijk dat deze partners hun inzet op elkaar laten aansluiten om duurzaam de problemen op te lossen.

Prioriteiten en oplossingen
Op basis van de landelijke agenda worden er steeds scherpe afspraken gemaakt over de prioriteiten die worden aangepakt; de ambitie is om extra aandacht te besteden aan het concretiseren van oplossingsrichtingen. Samenwerken, elkaar versterken en afmaken waar we aan beginnen is het devies. Voor de landelijke stuurgroep Zorg en Veiligheid ligt in 2021 de focus op gezamenlijke aandacht voor goede door- en nazorg van gedetineerden, een integrale multidisciplinaire aanpak voor de hoog risicogroep en een zorgvuldige inrichting van gegevensverwerking en privacy. Hierbij zal zij ook haar stem laten horen richting de volgende kabinetsperiode.

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) en minister Grapperhaus (JenV) zijn betrokken bij de stuurgroep en hebben positief gereageerd op dit initiatief.

De Nederlandse ggz heeft de Landelijke agenda: perspectief 2025 ondertekend. Bent u geïnteresseerd in de uitwerking van de agenda en de deelnemende partners? Neem dan hier een kijkje.

Bron: denederlandseggz.nl

Dit bericht is 1288 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail