Overgrote deel PGB toekenningsberichten binnen, interventie bij gemeenten die achterlopen

Facebooktwitterlinkedinmail

Van-Rijn

8 december 2015 – Gemeenten en Sociale Verzekeringsbank hebben de afgelopen maanden hard gewerkt om voor PGB -houders een zogenaamd toekenningsbericht vast te stellen en te verwerken in de SVB systemen. Dit is noodzakelijk voor betalingen aan zorgverleners van budgethouders in 2016. Ruim 95% van de toekenningsberichten zijn binnen, aldus de ketenregisseurs.

Er wordt geïntervenieerd bij gemeenten die naar het oordeel van de ketenregie de gemaakte afspraken nog niet zijn nagekomen. Dit is besloten in het bestuurlijk overleg van onder andere VWS, SZW, SVB en VNG. De huidige betalingen van PGB’s blijven stabiel: ruim 95% van de declaraties wordt binnen 10 werkdagen uitbetaald. Dit schrijft staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer.

Indien gemeenten de toekenningen niet adequaat aanleveren, zal staatssecretaris Van Rijn aan de SVB de opdracht geven deze budgetten namens de gemeenten te verlengen. De SVB zal de desbetreffende budgethouders hierover informeren.

Compensatieregeling

De compensatieregeling voor budgethouders en zorgaanbieders die als gevolg van de betalingsproblemen bij de invoering van trekkingsrecht materieel nadeel hebben ondervonden, is nader uitgewerkt. Er wordt nu een uitvoeringstoets gedaan. De regeling zal uitgaan van vaste vergoedingsbedragen. Voor wie het ondervonden nadeel aantoonbaar en aanzienlijk hoger is dan het vergoedingsbedrag, kan een vergoeding op maat worden vastgesteld. Voor de regeling is tussen de 15 en 20 miljoen euro beschikbaar.

Geen terugvordering bij budgethouder bij goeder trouw

Zorgverzekeraars Nederland, de zorgkantoren, de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut Nederland spannen zich gezamenlijk in om ervoor te zorgen dat budgethouders die slachtoffer zijn geworden van fraude niet (langer) worden geconfronteerd met terugvordering als zij te goeder trouw hebben gehandeld. De aanpak richt zich op de vermoedelijk frauderende zorgaanbieders.

Extra geld voor bestrijding zorgfraude

In haar signalement over de aanpak van fraude over heel 2014 constateert de Inspectie SZW dat mede door de strafrechtelijke inzet van de Inspectie SZW de fraude op het terrein van zorg nu meer zichtbaar wordt, inclusief de activiteiten van georganiseerde criminele netwerken ten aanzien van PGB’s. Minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn verdubbelen naar aanleiding van de signalen daarom de reeds toegezegde extra middelen voor opsporing en vervolging. In plaats van 1,2 miljoen extra is hier structureel 2,4 miljoen extra voor beschikbaar. De betrokken diensten kunnen hiermee een groter aantal zaken strafrechtelijk oppakken.

Download “Kamerbrief over Compensatieregeling trekkingsrecht PGB” PDF document | 4 pagina’s | 113 kB

Bron: rijksoverheid.nl 

Dit bericht is 2003 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail