Kamerbrief over Vervoer personen met verward gedrag

Facebooktwitterlinkedinmail

9 maart 2017 – Minister Schippers (VWS) stuurt de Tweede Kamer een brief over het vervoer personen met verward gedrag.

Geachte voorzitter,
Hierbij doe ik u twee documenten toekomen die betrekking hebben op het vervoer van personen met verward gedrag. Het eerste is een overzicht opgesteld door het Landelijk netwerk acute zorg (Lnaz) met een stand van zaken over de afspraken in de regio’s over dit vervoer. Daarnaast informeer ik u over het voorlopig model passend vervoer.

Afspraken in de regio’s over vervoer van personen met verward gedrag
In mijn brief van 14 december 2016 met het programma van het Schakelteam voor personen met verward gedrag heb ik gemeld dat ik via het Landelijk netwerk acute zorg over deze afspraken geïnformeerd wilde worden. Tijdens het algemeen overleg over personen met verward gedrag van 24 januari jl. heb ik toegezegd u het overzicht met de afspraken in de regio’s toe te zenden. In de regio’s worden afspraken gemaakt om te zorgen dat vervoer van personen met verward gedrag geborgd is als de politie dit vervoer niet langer verzorgt. Bij deze afspraken zijn in ieder geval aanbieders van geestelijke gezondheidszorg, regionale ambulancevoorzieningen en politie betrokken.
Uit het overzicht van het Lnaz (bijlage 1) blijkt dat men in alle regio’s actief is om beoordelingslocaties in te richten en het vervoer van personen met verward gedrag vorm te geven. In een aantal regio’s is al sprake van alternatieve vormen van vervoer, in andere regio’s wordt daar nog over nagedacht of aan gewerkt. Een enkele regio wacht de ontwikkelingen met betrekking tot het model voor passend vervoer af. Het uitgangspunt is overal dat er geen gat valt als de politie het vervoer van personen met verward gedrag die geen strafbaar feit hebben gepleegd afbouwt. Ik zie dat er veel actie wordt ondernomen, maar ook dat er nog niet overal afspraken zijn over vervoer door andere partijen dan de politie. Ik zal de stand van zaken met partijen bespreken en bezien in hoeverre versnelling nodig en mogelijk is.

Voorlopig model passend vervoer van personen met verward gedrag
Daarnaast treft u hierbij het voorlopige model voor passend vervoer van personen met verward gedrag aan (bijlage 2). Het voorlopige model is ontwikkeld door bureau SiRM (Strategies in Regulated Markets). GGZ Nederland was de opdrachtgever mede namens een groot aantal partijen (Ambulancezorg Nederland, MIND, politie, regioburgemeesters, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en het Schakelteam personen met verward gedrag). Het model is ontwikkeld met een subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en heeft de vorm van een advies van SiRM aan de betrokken partijen.

Het model beschrijft de meest passende vervoersoplossingen voor de brede groep van personen met verward gedrag voor de middellange termijn. Het rapport bevat aanbevelingen voor het passende vervoer in verschillende situaties (eisen ten aanzien van het vervoermiddel en de deskundigheid van het personeel) en aanbevelingen voor de wettelijke basis, de financiering en de contractering.
Het model dat ik u aanbied heeft een ‘voorlopige’ status. Er loopt op dit moment een aantal pilots in de praktijk waaraan dit model getoetst wordt. Deze pilots worden gefinancierd uit het Actieprogramma lokale initiatieven personen met verward gedrag van ZonMw. Aan de hand van de ervaringen uit de pilots kan het model eind 2017/begin 2018 aangescherpt worden en daarmee een gedegen basis vormen voor kwalitatief goed vervoer voor personen met verward gedrag.

Hoogachtend,
de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
mw. drs. E.I. Schippers

Bijlagen

Bron: rijksoverheid.nl

Dit bericht is 3690 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail