Kamerbrief over financiering anonieme e-mental health

Facebooktwitterlinkedinmail

1 februari 2018 – Staatssecretaris Blokhuis (VWS) reageert op een brief van GGZ Rivierduinen in Leiden over de financiering van anonieme e-mental health. De Tweede Kamer had om een reactie gevraagd.

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, heeft een brief ontvangen van GGZ Rivierduinen in Leiden. Met deze brief heeft GGZ Rivierduinen uw aandacht gevraagd om in het kader van het begrotingsdebat van VWS, de financiering van anonieme e-mental health aan de orde te stellen. Met uw brief van 21 december 2017 (kenmerk 2017Z18514) vraagt u om mijn reactie op de brief van GGZ Rivierduinen. Onderstaand treft u deze reactie aan.

Allereerst is het van belang onderscheid te maken tussen anonieme e-mental health en e-mental health. Anonieme e-mental health is bestemd voor mensen die uit schaamte of angst voor hun omgeving geen hulp zoeken voor hun psychische klachten of verslaving. Het betreft in het kader van de subsidieregeling uitdrukkelijk het uitvoeren van concrete interventies. Het inschakelen van laagdrempelige hulp in een vroeg stadium kan voorkomen dat klachten erger worden en tot een grotere zorgvraag leidt. Onder deze regeling valt uitdrukkelijk niet de financiering van de ontwikkeling van e-communities of het bieden van relevante informatie over bepaalde ziektebeelden. Deze activiteiten vallen niet onder de definitie van zorg van de Zorgverzekeringswet. Het is positief dat mensen ook via deze communities of websites informatie kunnen vinden waarmee zij zichzelf kunnen helpen, maar dit is nadrukkelijk geen behandeling. Over de vraag hoe deze vormen van e-health waarmee mensen zichzelf kunnen helpen binnen het zorgaanbod passen ben ik in gesprek met onder meer de partijen van Samen Beter en GGZ Nederland.
Onder de Zorgverzekeringswet kan alleen tot de persoon herleidbare zorg gedeclareerd worden. Daarom is destijds, vooruitlopend op de aanpassing van de Zorgverzekeringswet, door het ministerie van VWS een subsidieregeling ontworpen (Beleidskader anonieme e-mental health), op basis waarvan het ministerie van VWS vanaf 2012 tot en met 2016 subsidies heeft verstrekt om dit aanbod aan zorg te waarborgen. Ook deze subsidieregeling was gemaximeerd met een plafond van € 2 miljoen.
Tijdens de behandeling van de aanpassing van de Zorgverzekeringswet is door diverse leden van uw Kamer sterk aangedrongen op het voorkomen van een aanzuigende werking van deze regeling en handhaving van het subsidieplafond van € 2 miljoen.

Daarnaast heeft de voormalige minister toegezegd om de wetwijziging binnen twee jaar na inwerkingtreding te zullen evalueren. Evaluatie van de wetsaanpassing zal daarom dit jaar nog plaatsvinden.

Met ingang van 1 januari 2017 is de grondslag voor de uitvoering van een subsidieregeling vastgelegd in de Zorgverzekeringswet en voert het Zorginstituut Nederland de subsidieregeling uit. De inhoud van deze subsidieregeling komt grotendeels overeen met de eerdere subsidieregeling van VWS. Ik heb van het Zorginstituut begrepen dat het, gelet op de hoge omvang van de ingediende aanvragen (ruim € 3,2 miljoen.) tot 63 %1 van de aangevraagde bedragen heeft kunnen honoreren. Ik zal dit betrekken bij de eerdergenoemde evaluatie en uw Kamer hierover nader informeren.

Hoogachtend,

de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Paul Blokhuis

Bron: rijksoverheid.nl

Dit bericht is 3688 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail