Intentieverklaring NVVP en GGZNederland voor behoud goede patientenzorg

Facebooktwitterlinkedinmail

29 april 2019 – De NVvP en GGZ Nederland vinden het beiden belangrijk het werkplezier van de professionals te vergroten en de continuïteit van de 7X24 uurs ggz in Nederland te waarborgen. Daarom trekken zij hierin samen op en hebben een intentieverklaring opgesteld.

Uitgangspunt voor de verklaring is het behoud van goede patiëntenzorg. Kernpunten zijn inspraak van en regie door professionals en een betere taakverdeling tussen disciplines. Psychiaters kunnen binnen hun instelling blijvend medeverantwoordelijkheid tonen voor de continuïteit en kwaliteit van zorg. Hiermee wordt het werken binnen een instelling hopelijk weer aantrekkelijk. De NVvP en GGZ Nederland committeren zich aan een concrete uitwerking van deze intentieovereenkomst in een plan van aanpak en waar van toepassing krijgt dit een plek aan de cao-tafel.

Intentieverklaring 

Vanuit het oogpunt van behoud van de kwaliteit van de Nederlandse GGZ hebben de NVvP en GGZ Nederland besloten gezamenlijk op te trekken waarbij belangrijke doelen zijn dat de continuïteit van de 7×24 uurs GGZ in Nederland gewaarborgd blijft en het werkplezier dusdanig wordt vergroot dat de uitstroom van psychiaters uit de instellingen stopt. Daarmee kunnen psychiaters binnen hun instelling blijvend medeverantwoordelijkheid tonen voor de continuïteit en kwaliteit van zorg.

Belangrijke kernpunten daarbij zijn inspraak van en regie door professionals en een betere taakverdeling tussen disciplines.
Partijen committeren zich aan een concrete uitwerking van deze intentieovereenkomst in een plan van aanpak en waar van toepassing krijgt dit een plek aan de cao-tafel.

Op het punt van inspraak en regie door professionals spreken partijen het volgende af:

 1. Dat de psychiater zorg draagt voor zijn medisch professionele autonomie1 .
 2. Dat de instelling inspraak van professionals op het beleid en de koers van de organisatie realiseert, waarbij de vorm in overleg met de professionals wordt bepaald, bijvoorbeeld door middel van een (medische) staf;
 3. Dat de instellingen en psychiaters investeren in ‘klinisch leiderschap’ ten bate van de kwaliteit van zorg.
 4. Dat de psychiater in loondienst aan de hand van de IFMS-methodiek een meerjarig persoonlijk ontwikkelingsplan opstelt waarin de scholings– en supervisiebehoefte, zowel functiegericht als gericht op blijvende inzetbaarheid – wordt geconcretiseerd. Uitvoering van dit plan wordt mede gefaciliteerd door de instellingen.
 5. Dat de regel- en werkdruk in de organisatie moet worden verminderd, bijvoorbeeld door het organiseren van schrapsessies, aandacht voor de gebruiksvriendelijkheid van digitale systemen en het ontzorgen op het gebied van administratieve handelingen.
 6. Dat de instellingen psychiaters faciliteren in door hen georganiseerde intervisie.
 7. Dat de instellingen de voortgang van deze verbeterpunten jaarlijks evalueren met de professionals. Daartoe worden in het in punt 2 bedoelde overlegorgaan onder meer de volgende onderwerpen besproken: koers en strategie van de organisatie, organisatie en inrichting van de zorg en werkprocessen, benodigde ondersteuning, werkdruk.

Ten aanzien van een goede taakverdeling spreken partijen het volgende af:

 1. Dat er in het multidisciplinaire samenwerken een betere balans wordt gerealiseerd tussen de inzet van de regiebehandelaar en medebehandelaars door taakherschikking te faciliteren. De psychiater wordt daarbij optimaal ingezet bij triage, (psychiatrische en somatische) diagnostiek, en het opstellen en de evaluatie van het behandelplan
 2. Dat ze, in het belang van de continuïteit en kwaliteit van zorg, ernaar streven de inzet van zzp’ers, en ander personeel niet in loondienst, te beperken tot de voor de continuïteit van de behandeling noodzakelijke flexibele schil.
 3. Dat het draaien van diensten, en daarmee het waarborgen van de 7×24-uurs acute psychiatrie, hoort bij het vak van de psychiater. GGZNL en NVvP stellen een plan van aanpak op om de acute psychiatrie en de achterwachtsituatie op basis van kwaliteit en een adequate bezetting vorm te geven aansluitend bij de generieke module acute psychiatrie.
 4. Dat alle psychiaters, werkzaam in een regio, worden gevraagd en in staat gesteld diensten te draaien in de regionale instellingen die verantwoordelijk zijn voor de 7×24 uurs zorg en de crisisdienst.
 5. Dat instellingen en psychiaters daarnaast andere mogelijkheden verkennen en benutten om de bezettingsgraad in de acute psychiatrie en de achterwachtsituatie, bijvoorbeeld middels taakherschikking, te verhogen.

De NVvP en GGZ Nederland zijn zich bewust van hun afzonderlijke verantwoordelijkheden, maar begrijpen dat zij beide verantwoordelijk zijn voor een praktijk die professionals helpt hun vakmanschap uit te oefenen. Zij zullen dus, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid, uitdrukkelijk zo veel als mogelijk zij aan zij lopen en de mooie kanten van (het werken in) de ggz benadrukken.

Lukt dat niet, dan zullen beide verenigingen bijtijds kenbaar maken waar zij van elkaar afwijken. Daar waar een standpunt dermate afwijkend is en zelfs schade kan toebrengen aan de ander, zal voorafgaand overleg plaatsvinden om de impact te overzien en zo nodig gepaste maatregelen te nemen.

Bron: ggznederland.nl 

Dit bericht is 2976 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail