GGZ Nederland staat voor borgen van privacy

Facebooktwitterlinkedinmail

27 oktober  2017 – GGZ Nederland constateert dat  de berichtgeving over ROM veel vragen oproept. Er zijn verschillende doelen die met ROM-gegevens kunnen worden bereikt. Het is belangrijk hier een duidelijk onderscheid in te maken.

GGZ Nederland adviseert haar leden hun gegevens alleen te gebruiken voor het doel om de individuele behandeling te monitoren en waar nodig bij te sturen en voor het doel om de interne kwaliteitsverbetering te bevorderen. GGZ Nederland adviseert dus niet hetzelfde te doen als voorheen. Eerst werden er ook gegevens aangeleverd aan SBG om landelijk te kunnen benchmarken ten behoeve van het verschaffen van zorginkoop-informatie en keuze-informatie. Dit is nu niet aan de orde.

Een goede kwaliteitscyclus gaat over het kijken naar hoe je als zorgaanbieder functioneert en hoe je je handelen kunt verbeteren. Dit kan door ook te leren van anderen. Hoe weet een zorgaanbieder anders of dat wat hij bereikt in de behandelkamer ook daadwerkelijk het beste resultaat is? Leren en verbeteren is in het belang van de patiënt.

Leren en verbeteren 

Om te kunnen leren en verbeteren van de resultaten van de behandelingen kan een zorgaanbieder een zogenaamde ‘bewerker (1)’ inschakelen die de gegevens voor hem bewerkt en terugkoppelt. Een terugkoppeling kan dan bijvoorbeeld zijn: uit de verzamelde gegevens komt naar voren dat x% van de patiënten met behandeling A beter is geworden binnen de instelling. Uiteraard kunnen aanbieders dit ook zelf doen, maar dit kost tijd en expertise.  Het is op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) dan ook toegestaan dit uit te besteden aan een bewerker. Hierbij worden de gegevens gepseudonimiseerd aangeleverd aan de bewerker en teruggekoppeld aan dezelfde aanbieder. De bewerker mag in geen enkel geval de gegevens voor andere doelen gebruiken of  de gegevens met andere partijen delen.

De zorgaanbieder kan deze terugkoppeling van resultaten gebruiken om, in intervisiegroepen of binnen een ander daartoe opgericht netwerk, te vergelijken en te leren. Dit gebeurt anoniem. Dit is in het kader van kwaliteitsverbetering en bevorderingen in het belang van de patiënt.

Leden van GGZ Nederland staan nadrukkelijk voor het borgen van de privacy en delen geen persoonsgegevens met derden. Ook niet via een omweg om zo bijvoorbeeld bij te dragen aan de informatie ten behoeve van de zorginkoop voor zorgverzekeraars. Voor dit laatste geldt dat er nog te veel privacyvraagstukken spelen en er om die reden voor is gekozen dit niet te doen.


1 In eerdere berichtgeving werd gesproken over ‘verwerker’ en dit is mogelijk verwarrend. Deze term wordt gebruikt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming die in mei 2018 van kracht wordt. Op dit moment is de WBP nog van toepassing waarin de term ‘bewerker’ wordt gebruikt.

Bron: ggznederland.nl

Dit bericht is 8579 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail