5 september 2019 – Zorgverzekeraars halen vreemde capriolen uit in hun contracteerbeleid. Voor het jaar 2019 biedt VGZ de zorgaanbieders in de generalistische basis GGZ een contract aan waarin deze verplicht worden Routine Outcome Monitoring(ROM)-gegevens aan te leveren aan SBG. Deze Stichting Benchmark GGZ wordt  volledig door de zorgverzekeraars betaald. Deze data  zijn ondanks pseudonimisatie…

19 maart 2018 – Het actiecomité StopBenchmarkROM heeft afgelopen week de ggz-zorgbestuurders per aangetekende brief gesommeerd, om de aanlevering van bijzondere persoonsgegevens aan Stichting Benchmark GGZ (SBG) op basis van veronderstelde toestemming, stop te zetten. De cliëntenraden van betreffende instellingen hebben donderdag per e-mail een afschrift van de brief aan hun bestuurders ontvangen. De raden…

28 februari 2018 – Ggz-instelling Parnassia Groep deelt gegevens van cliënten met behulp van Research Outcome Management (ROM). Dit is in strijd met een advies van staatssecretaris Paul Blokhuis. Het bericht over het delen van gegevens door Parnassia Groep staat in dagblad Trouw, zo meldt Zorgvisie. Het gaat om gevoelige behandelgegevens, waarvoor de ggz-instelling volgens…

27 oktober  2017 – GGZ Nederland constateert dat  de berichtgeving over ROM veel vragen oproept. Er zijn verschillende doelen die met ROM-gegevens kunnen worden bereikt. Het is belangrijk hier een duidelijk onderscheid in te maken. GGZ Nederland adviseert haar leden hun gegevens alleen te gebruiken voor het doel om de individuele behandeling te monitoren en waar…

19 oktober 2017  – Deelnemers aan de Agenda Gepast Gebruik en Transparantie (AGGT) besluiten tot het hervatten van het gebruik van ROM voor leren en verbeteren. De aanlevering van ROM gegevens ligt al enige tijd stil. De directe aanleiding hiervoor was de onduidelijkheid die voor de zomer is ontstaan rondom de privacywetgeving. De deelnemers aan de…

2 augustus 2017 – GGZ Nederland is voorstander van goede kwaliteitsmeting in de ggz. Zij respecteren de uitspraak van de voorzieningenrechter waarin hij oordeelt dat niet aannemelijk is gemaakt door eisers dat de privacy van patiënten in de afgelopen periode is geschonden en dat de gegevensregistratie bij SBG onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)  valt….

2 augustus 2017 – Twee belangenorganisaties in de geestelijke gezondheidszorg en twee zorgcliënten spanden een kort geding aan omdat zij willen dat de Stichting Benchmark GGZ stopt met de huidige vorm van gegevensregistratie. Die stichting registreert gegevens van zorgtrajecten om de kwaliteit in de branche te verhogen. De eisende partijen vinden dat niet wordt voldaan…

12 juli 2017 – Vertegenwoordigers van alle partijen in de ggz bereikten op 3 juli een akkoord over de doorontwikkeling van de Routine Outcome Monitoring (ROM). Voor een adequate en effectieve inzet van ROM is besloten tot de inrichting van een kwaliteitsinstituut van en voor de geestelijke gezondheidszorg. De afgelopen jaren is veel tijd en…

  26 juni 2017 – Stop Benchmark ROM is een initiatief van mensen en organisaties uit de geestelijke gezondheidszorg, die willen dat de Stichting Benchmark GGZ (“SBG”) ophoudt met het verwerken van gegevens van patiënten in de geestelijke gezondheidszorg. De reden hiertoe is dat SBG de patiëntgegevens in strijd met de wet verwerkt. Omdat SBG…

28 maart 2017 – Cliënten en naasten hebben recht op informatie over goede zorg. De ggz-sector belooft al jaren om inzicht te geven over kwaliteit. Maar tot op heden zonder resultaat. De dringende oproep van MIND Landelijk Platform (voorheen LPGGz) om inzicht in de prestaties van de ggz waarbij de privacy van cliënten is gewaarborgd,…