Contouren zorginkoop Wlz Geestelijke Gezondheidszorg 2017 bekend

Facebooktwitterlinkedinmail

zorgverzekeraar-330x220

13 april 2016 – Op vrijdag 8 april heeft Zorgverzekeraars Nederland de contouren voor de zorginkoop 2017 bekend gemaakt. Deze contouren gelden voor de sectoren GGz, GZ en V&V. De contouren zijn een voorbereiding op het inkoopkader, wat op 1 juni 2016 wordt gepubliceerd.

In de contouren wordt uitgelegd wat het tijdschema voor de zorginkoop is, wat de belangrijkste punten zijn voor de zorginkoop en hoe cliënten(raden) worden betrokken bij de zorginkoop. Ook gaan de zorgkantoren uit van drie verschillende niveaus, die per sector verschillen. Dit is bijvoorbeeld ‘persoonsgerichte zorg’, ‘ervaren kwaliteit van leven door de cliënt’ of ‘samenhang in zorg’.

Naast deze contouren wordt er in juni ook nog een publieksversie van het inkoopkader gepubliceerd, naast het normale inkoopkader. Deze contouren zijn een introductie voor cliënten(raden), om hen een beeld te geven van de inkoop voor dit jaar.

Voor de zorginkoop Wlz 2016 hebben de zorgkantoren het dialoogmodel geïntroduceerd om met zorgaanbieders te komen tot afspraken over kwaliteitsverbetering. Essentieel voor het voeren van een dialoog is tijdige informatie en voorbereiding. Zorgkantoren nemen zorgaanbieders graag mee in de huidige denklijnen over de zorginkoop Wlz 2017 en publiceren om die reden de eerste contouren van het landelijke inkoopkader Wlz 2017. Publicatie van het landelijk kader en regionale inkoopbeleid wordt verwacht op 1 juni 2016.

ACHTERGROND

De transitie is neergedaald en we hebben de eerste ervaringen opgedaan met de werkelijkheid van de Wlz. De doelgroepen waarvoor zorgkantoren zorg inkopen zijn grotendeels duidelijk en de eerste voorstellen voor doorontwikkeling in de Wlz liggen op tafel. De staatssecretaris vraagt met zijn kamerbrief ‘Waardig leven met zorg’ aandacht voor meer keuze in aanbod en aanbieder voor cliënten. Naast de aanhoudende focus op kwaliteitsverbetering in de Wlz, zoals verwoord in de verschillende kwaliteitskaders en Waardigheid en trots, is er nu een uitdrukkelijke roep om betere invulling van individuele wensen van cliënten mogelijk te maken.

UITGANGSPUNTEN

Uitgangspunt voor de zorginkoop 2017 is doorontwikkeling van het landelijke inkoopkader en dialoogmodel uit 2016. Dit betekent dat consistentie van beleid op beide aspecten mag worden verwacht voor wat betreft de keuze voor het dialoogmodel en de mate van uniformering tussen verschillende zorgkantoren. Daarnaast is een uitdrukkelijk uitgangspunt dat het landelijke inkoopkader 2017 bijdraagt aan de punten zoals genoemd in ‘Waardig leven met zorg’, waarin gevraagd wordt meer keuzevrijheid en maatwerk voor cliënten te creëren en invulling te geven aan principes als persoonsvolgende bekostiging. Dit laatste uitgangspunt grijpt met name in op de inkoopsystematiek 2017, die grotendeels belegd is in binnen het inkoopbeleid van de verschillende zorgkantoren.

De volgende uitgangspunten vanuit 2016 blijven van kracht:

  • Cliënt centraal : In de zorginkoop 2017 staat wederom de vraag centraal wat kwaliteitsverbeteringen opleveren voor de cliënt. Tevens stimuleren we verbetering van de persoonsgerichte zorg en zetten we stappen richting persoonsvolgendheid van bekostiging.
  • Zichtbaar zorgkantoor: we geven cliënten(raden) een duidelijke rol bij de zorginkoop en blijven cliënten versterken met cliëntondersteuning.
  • In dialoog komen tot maatwerk: in de zorginkoop komen we op maat van cliënten en orgaanbieders in dialoog tot afspraken over kwaliteitsverbetering.
  • Geen onnodige administratieve lasten: We maken een slag in het vereenvoudigen en opschonen van voorwaarden voor contractering. Daarbij verbeteren we de formats en voorwaarden voor de dialoog.
  • Doelmatigheid: Deze bezien we in brede zin, dus binnen de contracteerruimte blijven én invulling geven aan de zorgplicht van de zorgkantoren waarbij we ons inzetten voor het realiseren van passende zorg.

VWS heeft eerder een korting aangekondigd op de contracteerruimte 2017. Zorgkantoren maken een voorbehoud ten aanzien van de effecten van deze mogelijke korting op het inkoopbeleid Wlz 2017.

CONTOUREN INKOOPKADER WLZ 2017 – 1 – GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

TIJDPAD

Hieronder staat het globale tijdspad voor de zorginkoop 2017 weergegeven.

Schermafbeelding 2016-04-13 om 08.37.24

Zorgkantoren hebben bij de zorginkoop 2016 het sluiten van meerjarencontracten mogelijk gemaakt. Voor zorgaanbieders die beschikken over een meerjarencontract 2016-2017 wordt een vereenvoudigde inkoopprocedure opgesteld voor 2017. Deze procedure wordt vormgegeven binnen bovenstaande processtappen in het regionale inkoopbeleid van de zorgkantoren.

Mogelijk gaan in 2017 in één of meerdere zorgkantoorregio’s experimenten starten, zoals benoemd in ‘Waardig leven met zorg’. Waar en wanneer deze experimenten los zouden komen te staan met het landelijke inkoopkader 2017 wordt dit beschreven en gedeeld zodra hier meer duidelijkheid over is.

KWALITEITSTHEMA’S VOOR DE ONTWIKKELAFSPRAKEN

Om zorgaanbieders voldoende tijd te geven na te denken over de ontwikkelafspraken 2017 en daarover met hun cliënten(raden) in gesprek te gaan publiceren zorgkantoren hierbij de globale kwaliteitsthema’s voor de ontwikkelafspraken 2017. De kwaliteitsthema’s zijn gecontinueerd vanuit 2016, er heeft alleen actualisering, aanscherping en verduidelijking plaatsgevonden.

Niveau 1 – De basis versterken

Richt zich op het organisatieniveau; creëert de organisatie die randvoorwaarden, waardoor de zorgverleners op een zo hoog mogelijk niveau professionele zorg kunnen bieden.

Doel: De cliënt kan erop vertrouwen dat de zorg die geboden wordt voldoet aan de voorwaarden, van kwalitatief goed niveau is en voldoet aan de laatste inzichten in het veld ten behoeve van kwaliteit van bestaan.

Niveau 2 – Persoonsgerichte zorg

Hierin komt naar voren hoe het beleid van de zorgaanbieder voor individuele cliënten tot zijn recht komt.

Doel: De cliënt ontvangt zorg op een plek en wijze die is afgestemd op individuele wensen en mogelijkheden, waarbij de cliënt zeggenschap over zijn leven ervaart en waarbij begeleiders in staat zijn om samen met het netwerk met aandacht en respect invulling te geven aan de individuele ondersteuningsvragen.

Niveau 3 – Samenhang in zorg

Richt zich op hoe de zorgaanbieder samenwerkt met anderen ten behoeve van een beter aanbod voor de cliënt.

Doel: Cliënten ervaren een betere kwaliteit van bestaan, omdat de zorgaanbieder in samenwerking met anderen werkt aan een beter aanbod voor de individuele cliënt en voor bijzondere doelgroepen.

CONTOUREN INKOOPKADER WLZ 2017 – 2 – GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

CLIENTEN(RADEN)

Zorgkantoren zijn regionaal in gesprek met cliënten(raden) over de zorginkoop 2017. Daarnaast kunnen cliëntenraden zich met bovenstaande contouren vast voorbereiden op de inkoop 2017 en hierover met hun zorgaanbieders in gesprek. Zorgkantoren stellen met de publicatie van het inkoopbeleid 2017 eveneens nog een cliëntversie van het zorginkoopbeleid 2017 beschikbaar.

NIEUWE ZORGAANBIEDERS

Nieuwe zorgaanbieders zijn die zorgaanbieders die voor 2016 geen Wlz-overeenkomst hebben met het betreffende zorgkantoor voor het leveren van Wlz zorg in natura. Zorgkantoren zijn voornemens om een breder aanbod voor 2017 te contracteren om voor cliënten meer keus in aanbod en aanbieder te kunnen bieden. Nieuwe zorgaanbieders zouden mede invulling kunnen geven aan deze doelstelling. Partijen die in aanmerking willen komen voor een Wlz overeenkomst voor 2017 dienen de publicatie van het regionale inkoopbeleid Wlz 2017 te raadplegen (naam zorgkantoor toevoegen), zoals dit 1 juni 2016 beschikbaar wordt gesteld. Let op: het inkoopbeleid Wlz 2017 wordt gepubliceerd op de website van het verantwoordelijke zorgkantoor van de betreffende regio.

Ideeën, opmerkingen, suggesties of feedback? Laat een reactie achter op dit sociaal platform van het LOC!

Bron: loc.nl 

Dit bericht is 3079 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail