GGZ Nederland: Gebruik ROM voor leren en verbeteren hervat

Facebooktwitterlinkedinmail

19 oktober 2017  – Deelnemers aan de Agenda Gepast Gebruik en Transparantie (AGGT) besluiten tot het hervatten van het gebruik van ROM voor leren en verbeteren.

De aanlevering van ROM gegevens ligt al enige tijd stil. De directe aanleiding hiervoor was de onduidelijkheid die voor de zomer is ontstaan rondom de privacywetgeving. De deelnemers aan de AGGT hebben in juni de betekenis van ROM voor zowel de individuele behandeling, kwaliteitsverbetering door onderlinge vergelijking als – op termijn – het gebruik voor keuze- en zorginkoop-informatie herbevestigd.

Vervolgens is aan een groep juristen opdracht gegeven uit te zoeken wat nodig is om het gebruik van ROM voor de eerste twee genoemde doelen op de kortst mogelijke termijn te hervatten. Het gebruik van ROM voor keuze-informatie en zorginkoop-informatie wordt voortvarend opgepakt binnen het nieuw op te richten Kwaliteitsinstituut GGZ.

Gebruik van ROM voor individuele behandeling en leren en verbeteren 

Wat betreft de eerstgenoemde twee doelen is de werkwijze dat de zorgaanbieder de ROM uitkomsten van zijn patiënten verzamelt, dit toestuurt naar een verwerker en op basis daarvan zijn eigen kwaliteitsinformatie teruggekoppeld krijgt. De behandelaar bespreekt vervolgens de resultaten met andere professionals met als doel het eigen handelen te evalueren en te verbeteren. Dit gebeurt anoniem. De gesprekken kunnen gevoerd worden in reguliere intervisiegroepen of binnen daartoe georganiseerde (kwaliteits-)netwerken tussen afdelingen of tussen instellingen. Op basis hiervan kan de aanbieder verbeterpunten signaleren en daarop een verbeterplan opstellen.

Deelnemers aan de AGGT hebben voor deze werkwijze de juridische risico’s laten uitzoeken. GGZ Nederland, MIND, NVvP, NIP, P3NL, V&VN en MEER GGZ hebben geconcludeerd dat het mogelijk is om binnen de instellingen op basis van veronderstelde toestemming via deze werkwijze te werken aan de interne kwaliteitsverbetering. GGZ Nederland adviseert haar leden voor dit doel de expertise van SBG te benutten en hen als verwerker aan te stellen.

Vervolgstappen

Om deze werkwijze mogelijk te maken gaat GGZ Nederland de komende week in gesprek met SBG over de hiervoor noodzakelijke stappen. Die omvatten in ieder geval het opstellen van een modelovereenkomst tussen aanbieder en verwerker en het aanbrengen van schotten tussen de gegevens van de verschillende aanbieders enerzijds en de oude data anderzijds. Hiermee kan de ROM weer voor vergelijking binnen en tussen instellingen worden gebruikt en op die manier van elkaar worden geleerd. Gebruik voor een landelijke benchmark of voor keuze- en zorginkoopinformatie is, o.a. vanwege privacyvraagstukken vooralsnog niet aan de orde, maar dit wordt voortvarend opgepakt in aanloop naar het Kwaliteitsinstituut GGZ in oprichting. Het staat een groep van gezamenlijke aanbieders vrij om ervoor te kiezen om de verwerker opdracht te geven tot het vergelijken van zijn anonieme en geaggregeerde uitkomsten. Uiteraard binnen de gestelde privacywetgeving. Deze uitkomsten kunnen ook met stakeholders en de financier gedeeld worden.

Daarnaast staat ook de inhoudelijke doorontwikkeling onder regie van de professional en patiënt centraal. Partijen zijn het er over eens dat de ROM instrumenten klinisch relevant moeten zijn. Natuurlijk moet de patiënt ook goed worden geïnformeerd. Bijvoorbeeld via een algemene brochure. MIND acht het van belang dat bij de keuze van instrumenten de cliëntenraad wordt betrokken.

Ook deze stappen worden, onder regie van professionals en cliënt, gezet in aanloop naar de oprichting van het Kwaliteitsinstituut GGZ.

Kwaliteitsstatuut

In overleg met alle partijen wordt de komende maanden bezien hoe de in dit verband relevante passages in het Kwaliteitsstatuut geduid moeten worden, zodanig dat zij aansluiten bij deze werkwijze en met oog voor de toekomstige ambities.

Bron: ggznederland.nl

Dit bericht is 2763 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail