Doorontwikkeling ROM: inrichting eigen kwaliteitsinstituut

Facebooktwitterlinkedinmail

12 juli 2017 – Vertegenwoordigers van alle partijen in de ggz bereikten op 3 juli een akkoord over de doorontwikkeling van de Routine Outcome Monitoring (ROM). Voor een adequate en effectieve inzet van ROM is besloten tot de inrichting van een kwaliteitsinstituut van en voor de geestelijke gezondheidszorg.

De afgelopen jaren is veel tijd en geld geïnvesteerd in ROM. Tegelijkertijd stond ROM ook meer dan eens ter discussie. Zorgverleners, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars realiseren zich dat draagvlak onder professionals en patiënten een noodzakelijke voorwaarde is voor een betekenisvol gebruik van ROM. Met het akkoord leggen de partijen de regie voor de doorontwikkeling van ROM waar die thuishoort: bij professionals en patiënten.

HET BELANG VAN ROM

Door ROM krijgen patiënten samen met hun behandelaar zicht en greep op de voortgang van de behandeling en kunnen zij keuzes maken over vervolgstappen. Ook kunnen de uitkomsten van ROM worden gebruikt door professionals onderling, om in een veilige omgeving van elkaar te leren. Op termijn draagt ROM – samen met andere informatiebronnen – bij aan transparantie van aanbieders aan patiënten en verzekeraars over de kwaliteit van het professionele handelen. Samen met de zorgstandaarden kan ROM bijdragen aan een optimale leercyclus en zorgen voor een continue verbetering van de professionele normen. De komende tijd wordt dan ook door patiënten en professionals gebruikt om de maat voor kwaliteit te verdiepen en door te ontwikkelen.

KWALITEITSINSTITUUT

Voor een optimale doorontwikkeling van ROM is besloten tot de inrichting van een kwaliteitsinstituut van en voor de ggz. Hierbij wordt nadrukkelijk ook gekeken naar goede voorbeelden uit de ziekenhuiszorg, waarbij onder regie van professionals en patiënt transparantie wordt geboden over de kwaliteit van zorg. Ook bij de inrichting van het nieuwe kwaliteitsinstituut in de ggz krijgen behandelaren en patiënten de regie. Alle partijen in de ggz committeren zich aan de afspraak dat een dergelijk kwaliteitsinstituut op 1 januari 2019 operationeel is.

PRIVACY

Een essentiële randvoorwaarde bij de doorontwikkeling van ROM is dat de privacy bij de gegevensverzameling gewaarborgd blijft. Het systeem moet aan alle nieuwe eisen voor de bescherming van persoonsgegevens voldoen. Op dit moment loopt er een kort geding over de gegevensverwerking. De uitkomst hiervan zal relevant zijn bij de doorontwikkeling van ROM. Eind augustus wordt meer duidelijkheid verwacht over de werkwijze en de noodzakelijke randvoorwaarden voor de aanlevering van ROM gegevens.

Het akkoord over de doorontwikkeling van Routine Outcome Monitoring is gesloten door GGZ Nederland, LVVP, NVvP, NIP, MIND,  P3NL, V&VN, Meer GGz, Zorgverzekeraars Nederland.

Bron: ggznederland.nl

Dit bericht is 2818 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail