Aandacht voor rol cliënten­raden bij (gedeel­telij­ke) sluiting ggz-klinieken

Facebooktwitterlinkedinmail

22 november 2022 –  Een zorgorganisatie is bij wet verplicht om bij een voornemen tot de gehele of gedeeltelijke sluiting of beëindiging van de zorgverlening, een adviesaanvraag te doen bij de cliëntenraad. In de praktijk gebeurt dit niet overal, of niet op en zorgvuldige manier. Zoals bij de (voorgenomen) sluiting van behandelplaatsen voor specialistische ggz eerder dit jaar. Onze zorgen hierover brachten we onder de aandacht in de Tweede Kamer. Een van de Kamerleden heeft met inbreng van LOC vragen gesteld aan de minister.

Adviesrecht voorgenomen sluitingen
De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) zegt dat een adviesaanvraag over gehele of gedeeltelijke beëindigen van zorgverlening op een zodanig tijdstip dient te zijn dat de cliëntenraad redelijkerwijs genoeg tijd heeft zich een goed oordeel ter zake te vormen. En dat het advies van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. In de praktijk komt het voor dat organisaties eerst cliënten en medewerkers informeren over het voorgenomen besluit en dat de cliëntenraad daarna de adviesaanvraag ontvangt. Eerder dit jaar gebeurde dit bij een aantal ggz-organisaties die bekendmaakten dat zij specialistische behandelplaatsen voor mensen met ernstige en langdurige psychische problemen wilden sluiten.

Daadwerkelijke meebeslissen
LOC Waardevolle zorg en aangesloten cliëntenraden vroegen met een brief aandacht bij de Tweede Kamer voor de essentiële inbreng van cliënten en cliëntenraden bij een voorgenomen sluiting en om dit in het debat met de minister te betrekken. Vanuit menselijk- en behandel-oogpunt is het van belang dat organisaties de cliënten(raden) tijdig bij dergelijke ingrijpende besluiten betrekken en dat zij daadwerkelijk kunnen meebeslissen.  Wanneer een organisatie cliëntenraden niet zorgvuldig (conform de wet) betrekt, maakt dat de cliëntenraad alleen nog invloed kan uitoefenen op de manier waaróp het besluit uitgevoerd gaat worden en kan proberen om nadelige gevolgen voor de cliënten te beperken. Dat past niet bij de geest van de Wmcz. In onze brief lichten we verder toe waarom inbreng vanuit cliëntperspectief van zo’n wezenlijk belang is.

Rol cliëntenraad in debat Tweede Kamer 2 november
Tijdens het debat op 2 november vroeg Kamerlid Mohandis inderdaad aan de minister in hoeverre cliëntenraden tijdig worden betrokken. Hoewel minister Helder aangaf dat het wat haar betreft vanzelfsprekend is cliënten en patiënten hierin mee te nemen en een rol te geven, gaf Mohandis aan dat dit dan ook in de praktijk moet gebeuren en specifiek aandacht te hebben voor de rol van de cliëntenraad. Minister Helder deed de uitnodiging dat de Kamer haar daaraan mag houden.

Download de volledige brief van LOC Waardevolle zorg aan de Tweede Kamer

Bron: clientenraad.nl

Dit bericht is 980 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail