Wet Verplichte GGz aangenomen en hoe nu verder?

Facebooktwitterlinkedinmail
17 februari 2017  – De Tweede Kamer heeft op 14 februari 2017 ingestemd met de Wet verplichte ggz. MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid staat positief tegenover een aantal uitgangspunten van de Wet Verplichte GGz (Wvggz).
De rechter besluit welke vorm van dwang mag worden toegepast, terwijl hij onder de BOPZ alleen beslist over het gedwongen opnemen van een persoon. Familie krijgt voor het eerst een volwaardige juridische positie en ook de familievertrouwenspersoon krijgt een wettelijke status. Een cliënt mag een eigen plan van aanpak opstellen om verplichte zorg af te wenden.

Observatiemaatregel
We hebben in gesprek met Tweede Kamerleden onze zorgen geuit over belangrijke onderdelen van het wetsvoorstel. Vooral door de observatiemaatregel zagen we dat de rechtsbescherming van de cliënt zeer gebrekig werd. Gelukkig is deze maatregel geschrapt. Het wordt dus niet mogelijk om mensen die verward overkomen drie dagen verplicht ter observatie op te nemen. MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid heeft een intensieve lobby gevoerd om deze maatregel van tafel te krijgen.

Ervaringen en belevingen van cliënten
Ook op andere elementen van de wet waren we zeer kritisch. Zo kun je onder de oorspronkelijke wet (BOPZ) gedwongen opgenomen worden als je een gevaar vormt voor jezelf of voor een ander. Onder de nieuwe wet is dit veranderd naar een ‘ernstig nadeel’ vormen voor jezelf of voor een ander. We vinden dat er eerder sprake is van een ‘ernstig nadeel’ dan een gevaar en zijn daarom bang dat mensen sneller gedwongen opgenomen gaan worden. Er is een motie aangenomen waarin staat dat er specifiek gemonitord wordt hoe de beleving en ervaringen van patiënten zich ontwikkelen. We zullen goed in de gaten houden hoe deze verandering in de praktijk gaat uitpakken.

Een goed advies aan de rechter
Een rechter besluit uiteindelijk welke vorm van gedwongen zorg een cliënt nodig heeft. Hij laat zich hierdoor adviseren door een Geneesheer-Directeur en een Officier van Justitie. Mind Landelijk Platform Psychische Gezondheid vindt dat de Geneesheer-Directeur niet onafhankelijk genoeg het advies formuleert. Hij is namelijk in dienst van de zorgaanbieder. We hebben gepleit voor een speciale commissie die de rechter onafhankelijk adviseert. Helaas heeft deze wetswijziging niet genoeg stemmen gehaald. Wel is er een Kamermeerderheid voor het beter onderzoeken hoe de Officier van Justitie zijn rol in de praktijk moet gaan waarmaken. Hij heeft namelijk een actievere rol dan onder de oude BOPZ wet. Voordat de wet in werking gaat moet hier meer zicht op komen.

Signalen van familie 
Familie krijgt door deze wet nu een expliciete rol in het signaleren van tekortkomingen in de verlening van vrijwillige of verplichte geestelijke zorg door een zorgaanbieder en het melden van deze tekortkomingen aan de IGZ. Zij kunnen hiervoor de familievertrouwenspersoon benutten. Mind Landelijk Platform Psychische Gezondheid maakt zich echter wel zorgen over de belastbaarheid van familie zodra de wet is ingevoerd. Had een opname onder de BOPZ als neveneffect dat familie en naasten op adem konden komen, dat is met de komst van de Wvggz nog maar de vraag. Bij een ambulante behandeling zullen zij juist de belangrijkste steunpilaar zijn en blijven in de opvang en het herstel van de betrokkene. Er zijn maatregelen en garanties nodig om ervoor te zorgen dat de naasten die rol ook kunnen spelen en er niet vervolgens zélf aan onderdoor zullen gaan.

Hoe nu verder 
De volgende stap is dat de Wvggz in de Eerste Kamer wordt behandeld. We zullen daar nogmaals kritische vragen laten stellen aan de minister over de rechtsbescherming van cliënten. Een meerderheid van de kamer heeft bovendien een motie aangenomen waarin staat dat de rechtsbescherming van de cliënt minimaal gelijk moet blijven, of moet worden vergroot. Wij omarmen deze motie en zullen hier scherp op blijven toezien.

Dit bericht is 6789 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail