UNICEF, trauma, PTSS , psychotraumatologie

30 september 2022 –  De voorzitters van de beroepsverenigingen van psychiaters, psychologen, artsen en overige medisch specialisten hebben zorgen over de toegang tot, de kwaliteit en de continuïteit van psychische en overige medische zorg aan asielzoekers, als gevolg van het gebrek aan voldoende adequate opvangvoorzieningen en de vele wisselingen in opvang locaties voor mensen die…

hoorzitting, zelfregie- en herstelorganisaties, suïcidepreventie, preventie, debat over mentale gezondheid , arbeidsmarkt in de zorg, armoede- en schuldenbeleid, VWS-begrotingsdebat, toegang, ggz en jeugdzorg , MIND, de nederlandse ggz, zelfregiecentra, kamerdebat ggz, , politiek, integraal zorgakkoord, Liza, psychologen, de nederlandse ggz, preventie, regeldruk, SER-rapport, verslaving, specialistische ggz-klinieken, K&J-psycholoog NIP, voorjaarsnota, eigen bijdrage jeugdhulp, tweede kamer, sluitingen, brandbrief, kamerbrief, hoofdlijnendebat , begrotingsbehandelingen , preventieakkoord, mentale gezondheid, topggz, wet verplichte ggz, het grote zorgdebat, jeugdwet , betere ggz, wachte

9 mei 2022 – De afgelopen weken kondigden diverse specialistische centra en afdelingen in de ggz hun sluiting aan. De sluiting van specifiek zorgaanbod is van invloed op de beschikbaarheid en bereikbaarheid van cruciale ggz-interventies. Hierdoor kan de gezondheid en de veiligheid van cliënten ernstig in gevaar komen. MIND en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie maken…

17 juni 2019 – Het kwaliteitsstatuut in de ggz belemmert vaak de nodige flexibiliteit die nodig is voor doelmatige en passende zorg en levert een grote administratieve organisatie en belasting voor professionals. Inspanningen van partijen in het hoofdlijnenakkoord ggz verbeteringen aan te brengen hebben afgelopen jaar vrijwel niets opgeleverd.  Het NIP en P3NL geven daarom…

27 februari 2018 – Jeugdzorg Nederland stuurt samen met FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en FBZ een brandbrief aan de toekomstige gemeenteraden in Nederland. Hoewel de brief pas na de gemeenteraadsverkiezingen wordt verstuurd, roepen de partijen jeugdzorg-medewerkers op om hem nu te ondertekenen. Dit meldt Zorgvisie. De situatie in de jeugdzorg is…