Pleit voor Doorzettingsmacht Volwassenen

Facebooktwitterlinkedinmail
langdurige-zorg, doorzettingsmacht
25 oktober 2016 – Het Landelijk Platform GGz, Ieder(in) en Patiëntenfederatie Nederland pleiten voor een Doorzettingsmacht Volwassenen. Dit schrijven zij in een brief aan de Tweede Kamer in aanloop naar de begrotingsbehandeling van VWS.
In de praktijk ervaren mensen met complexe zorg- en hulpvragen bijna dagelijks de ernstige gevolgen van langs elkaar heen werkende organisaties die (nog) niet vanuit de leefwereld van cliënten en hun naasten denken. Als ingrijpen in stagnerende zorg uitblijft, escaleren de problemen. Dit kan naast het menselijk leed leiden tot sterk toenemende zorgkosten.

Ongewenste bij-effecten van het stelsel doen zich onder meer voor bij:

  • jongeren die van de jeugdwet naar de Zvw en/of Wmo gaan (18-/18+); 
  • mensen die te maken krijgen met veel te lange wachtlijsten of budgetplafonds waarbij er geen keuzemogelijkheden of andere passende zorg wordt geboden;
  • overgang van forensische ggz naar reguliere ggz bij het aflopen van een strafrechtelijke titel;
  • toegang tot reguliere ggz bij agressief en/of ontwrichtend gedrag;
  • kinderen en volwassenen met een zware zorgvraag die levenslang en levensbreed zorg nodig hebben en die nu geen toegang hebben tot de Wlz;
  • ggz-cliënten en hun naasten die de gevolgen merken van nog niet samenwerkende ambulante zorgteams en wijkteams.

De Doorzettingsmacht voor Volwassenen wordt alleen ingezet voor mensen die vastlopen met hun complexe zorg- en hulpvraag. Deze Doorzettingsmacht op lokaal of regionaal niveau heeft de macht om beslissingen te forceren en zorg af te dwingen in het belang van de cliënt. Hij of zij heeft kennis van complexe zorg- en hulpvragen, staat boven de partijen en kent de regionale sociale kaart (alle zorg en hulpverleners in de regio).

Voor de jeugd is het rijk en de VNG al akkoord gegaan met een Doorzettingsmacht Jeugdhulp. Deze treedt per 1 januari 2017 in werking.

Meer informatie

Brief patiëntenkoepels aan Tweede Kamer over doorzettingsmacht (pdf)

Bron: platformggz.nl

Dit bericht is 2687 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail