Geen meldplicht kindermishandeling

Facebooktwitterlinkedinmail

kind_01

26 oktober 2016 – De voorgenomen meldplicht is definitief van de baan. Tweede Kamerleden reageerden positief op het alternatieve voorstel van de Artsencoalitie tegen kindermishandeling tijdens het Algemeen Overleg Kindermishandeling/GIA afgelopen woensdag 12 oktober, zo meldt de KNMG.

Dit voorstel focust op oplossingen voor directe hulp aan het mishandelde kind, met concrete handvatten voor artsen, binnen de bestaande verplichte KNMG-meldcode en met draagvlak van alle artsenberoepsgroepen.

Het afgelopen jaar zijn door de Artsencoalitie tegen kindermishandeling, onder regie van de KNMG, veel inspanningen verricht om de aanpak van kindermishandeling te verbeteren. Ook zijn er veelvuldig gesprekken gevoerd met staatssecretaris Van Rijn, de ambtenaren van het ministerie van VWS en de betrokken woordvoerders in de Tweede Kamer om duidelijk te maken dat de échte oplossingen voor een betere aanpak van kindermishandeling niet gelegen zijn in een meldplicht voor artsen. De Artsencoalitie blijkt geslaagd in haar doelstellingen.

Betere bescherming van het kind
Het standpunt van de Artsencoalitie bevat de volgende kernpunten:

 • De artsencoalitie richt zich op de beste hulp aan het kind in de aanpak van kindermishandeling.
 • Centraal staat hierin vroegtijdig en adequaat reageren op signalen van kindermishandeling, zodat het kind in een vroeg stadium hulp krijgt en niet pas als de situatie ‘ernstig’ is.
 • Het toevoegen van een meldplicht aan de verplichte meldcode is overbodig en werkt contraproductief.
  Elk kind verdient zorg op maat. Een meldplicht laat artsen geen ruimte voor maatwerk, maar zorgt voor escalatie met alle mogelijke nadelige gevolgen voor het kind.
 • De artsencoalitie pleit voor heldere normen tot melden in specifieke hoogrisicosituaties, die artsen concrete handvatten bieden wanneer over te gaan tot melden bínnen de verplichte meldcode.

Concrete maatregelen die de Artsencoalitie voorstelt

De Artsencoalitie pleitte in haar voorstel voor maatregelen die de genuanceerde werkwijze van de meldcode in stand houden, maar deze verder verdiepen met meer handvatten voor artsen om signalen van kindermishandeling vroegtijdig te herkennen en bij ernstige situaties te melden:

 • Pragmatische checklist om kindermishandeling vroegtijdig ter herkennen
  De Artsencoalitie wil een checklist ontwikkelen die artsen paraat hebben om signalen van kindermishandeling te herkennen. In stap 2 van de meldcode kunnen artsen vroegtijdig zorg verlenen aan kind en gezin. Op basis van wetenschappelijk onderzoek en beproefde screeningsmethoden wil de Artsencoalitie een checklist ontwikkelen die artsen duidelijker handvatten biedt om alerter te zijn op deze signalen en ze beter te duiden. Gewapend met deze checklist zal een arts de juiste keuzes maken.
 • Het opnemen van meldnormen bínnen de meldcode in het belang van het kind
  De Artsencoalitie pleit voor het opnemen van meldnormen in stap 5 van de meldcode, die een aantal zeer ernstige hoogrisicosituaties beschrijven waarbij artsen altijd een melding bij Veilig Thuis moeten doen. Bijvoorbeeld bij een immobiele baby met onverklaarbaar letsel of chronische ernstige verslavingsproblematiek van de ouders.
 • Betere afweging voor het kind door samenwerking met Veilig Thuis (24/7)
  In stap 2 van de meldcode moet de samenwerking met Veilig Thuis beter worden vormgegeven. Artsen moeten altijd kunnen rekenen op een deskundig advies van een vertrouwensarts. Deze vertrouwensarts moet een check kunnen doen in het systeem of er al eerder een melding is gedaan. Zo kunnen twee professionele perspectieven bij een vermoeden van kindermishandeling de juiste afweging maken voor de veiligheid van het kind. Zoals wij dit ook gewend zijn om met een specialist te overleggen over een patiënt, op verdenking van een blindedarmontsteking.
 • Lees de position paper ‘Verbetering Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling’ voor een uitgebreidere beschrijving van de aanpak die de Artsencoalitie voorstelt.

Resultaten AO Kindermishandeling/GIA 12 oktober

De staatssecretaris honoreert de voorgestelde maatregelen door de Artsencoalitie tegen kindermishandeling en Augeo. De staatssecretaris zal binnenkort met een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) komen die bepaalt dat er voor professionals in de zorg een afwegingskader om te melden moet worden ontwikkeld. Het hier bedoelde ‘afwegingskader’ is hetzelfde als de meldnorm waarover de Artsencoalitie spreekt. Deze moet per januari 2018 in werking treden. Van Rijn zegt hierover: “Laat de professional inschatten wanneer er gemeld zal moeten worden. Het gaat niet om een meldplicht, maar om een plicht om een code op te stellen voor de sector.” Ook conform het voorstel van de Artsencoalitie zal de positie van Veilig Thuis in de aanpak van kindermishandeling worden versterkt. Hierbij is de noodzaak van 24/7 bereikbaarheid van de vertrouwensartsen bij Veilig Thuis onderkent en daarvoor wordt een impactanalyse samen met de VNG gemaakt. Zo wordt er duidelijk wat er nodig is om dit te kunnen realiseren. Tenslotte is overeenstemming bereikt over het opnemen van checklist in stap 2 van de bestaande meldcode om vroegtijdige signalering te verbeteren. Dit idee moet wel nader worden uitgewerkt, aangezien deze check nauw samenhangt met de waarborging van ieders privacy. Tijdens het AO is meerdere malen aangekaart dat er meer met het kind zelf gesproken zou moeten worden. Kinderen moeten altijd gehoord worden. Dat moet onderdeel worden van de werkwijze van Veilig Thuis. Vooral de Jongeren Taskforce, heeft hier tijdens het rondetafelgesprek nadrukkelijk voor gepleit en zal ook in het vervolgproces betrokken worden.

Aan de slag

“Wij zijn erg tevreden met de reacties van de diverse Kamerfracties en de staatssecretaris op ons voorstel tijdens het Kamerdebat over kindermishandeling. Ook andere veldpartijen, zoals GGZ Nederland en de V&VN, lieten een gelijkgestemd geluid horen. Het belang van het mishandelde kind stond centraal. Dat leverde constructieve discussies op over wat wél effectief en haalbaar is. We kunnen trots zijn op dit resultaat.”, aldus KNMG-voorzitter René Héman.

De Artsencoalitie wil voortvarend aan de slag met het ontwikkelen van de checklist en meldnormen zodat deze op zo kort mogelijke termijn in gebruik kunnen worden genomen. De artsencoalitie hoopt op een nauwe samenwerking met het veld en heeft vertrouwen in de expertise van Augeo om dit proces te begeleiden. Daarnaast gaat zij uiteraard verder met de implementatie van alle acties uit het actieplan, waarvan veel activiteiten een direct effect beogen op een betere aanpak van kindermishandeling.

Bron: knmg.nl

Dit bericht is 3806 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail