Online training om gedachten over zelfmoord bij jongeren sneller te signaleren

Facebooktwitterlinkedinmail

7 april 2017- De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) heeft op basis van onderzoek naar suïcidaliteit en preventie van zelfmoord een educatieve training ontwikkeld voor medewerkers van scholen en GGZ-instellingen. De training helpt professionals om suïcidaliteit onder jongeren eerder te herkennen en te voorkomen en bestaat uit online modules en een vragenlijst. 113zelfmoordpreventie gebruikt o.a. deze modules in hun advies aan scholen over hoe zij tot effectieve suïcidepreventie kunnen komen.

Jaarlijks kampt ongeveer 11 procent van de Nederlandse jongeren tot 20 jaar met suïcidegedachten en gaat ongeveer 7 procent van de jongeren over tot een suïcidepoging of opzettelijke zelfverwonding. VU-hoogleraren Hans Koot (ontwikkelingspsychologie) en Ad Kerkhof (klinische psychologie) en onderzoeker Rezvan Ghoncheh ontwikkelden de online training op basis van hun onderzoek. Hans Koot: “Elke suïcide is er één te veel. Om de kans op tijdige signalering te vergroten hebben we daarom een gratis online training ontwikkeld voor professionals in de school en in instellingen voor hulpverlening. Door het volgen van deze training krijgen medewerkers van scholen en ggz-instellingen meer kennis, zelfvertrouwen en vaardigheden met betrekking tot suïcidepreventie onder jongeren.”

Samenwerking VU en 113Zelfmoordpreventie
De online modules en vragenlijst zijn bedoeld voor professionals en mensen die door hun beroep regelmatig in contact komen met jongeren, zoals leden van zorg advies teams op scholen, pedagogisch of psychologisch medewerkers, coaches, en leerkrachten. Evelien van Goor van 113 Zelfmoordpreventie: “De online modules van de VU zijn onderdeel van onze aanpak richting scholen. Daarnaast hebben we een uitgebreide handreiking en stappenplan, en gebruiken we informatie over LHBT-jongeren van Movisie.” Maar ook andere professionals, zoals artsen, verpleegkundigen en politiemedewerkers hebben profijt van de training.

Trainingen gratis beschikbaar
De training Suïcidaliteit onder Jongeren wordt kosteloos aangeboden en kan online worden gevolgd op de website www.mentalhealthonline.nl. Hans Koot: “Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat professionals na het volgen van de modules meer kennis hebben over het onderwerp en meer zelfvertrouwen ervaren en een verbetering van vaardigheden met betrekking tot suïcidaliteit onder jongeren.”

Vragenlijst
Bij deze training heeft de VU een vragenlijst ontwikkeld voor de vroegtijdige onderkenning van suïcidaliteit onder adolescenten: de Vragenlijst over Zelfdoding en Zelfbeschadiging (VOZZ) die ook los van de training ingezet kan worden op scholen in het middelbaar, voortgezet en hoger onderwijs en in de Jeugd Gezondheidszorg (van 12 tot 21 jaar). De vragenlijst is zowel een screeningsinstrument als een instrument voor diagnostiek en behandelevaluatie. Voor meer informatie: www.testweb.bsl.nl

Stichting 113Zelfmoordpreventie
Stichting 113 Zelfmoordpreventie is de nationale organisatie voor preventie van suïcide. Haar missie  is een land waarin niemand eenzaam en radeloos zelfmoord pleegt. Stichting 113Zelfmoordpreventie is ervan overtuigd dat er jaarlijks honderden suïcides meer kunnen worden voorkómen wanneer zelfmoord beter bespreekbaar is en de zorg innovatiever en menselijker wordt georganiseerd. Kijk ook op www.113.nl.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Koot via j.m.koot@vu.nl, Anke Wammes (van Stichting 113Zelfmoordpreventie) via a.wammes@113.nl of Ad Kerkhof via ajfm.kerkhof@vu.nl.

Bron: vu.nl

Dit bericht is 3947 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail