Kamerbrief over stand van zaken instroom ggz in Wlz

Facebooktwitterlinkedinmail

27 november 2017 – Staatssecretaris Blokhuis (VWS) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de openstelling van de Wet langdurige zorg (Wlz) voor cliënten in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). De Tweede Kamer had om deze informatie gevraagd.

Tijdens de procedurevergadering van de commissie VWS van 22 november 2017 hebben mevrouw Bergkamp en de heer Slootweg verzocht om een brief over de stand van zaken inzake de openstelling van de Wlz voor ggz – cliënten. Tevens is verzocht daarbij in te gaan op de vraag welke onderzoeken ter zake nog moeten worden uitgevoerd, voorzien van een planning, alsmede de vraag wannee r de betreffende wetgeving bij de Kamer kan worden ingediend. Dit verzoek is gericht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Aangezien het onderwerp tot mijn portefeuille behoort, reageer ik met deze brief op uw verzoek.

Ik sta achter de breed gevoelde wens om de Wlz ook open te stellen voor mensen met een psychische stoornis. In het regeerakkoord is het voornemen opgenomen om met een wetsvoorstel te komen. Daarbij is het van belang om de effecten in kaart te brengen zodat er geen belemmerin gen zijn voor de uitvoering. Op dit moment ben ik bezig de budgettaire consequenties in kaart te brengen. Zo zal ik onderzoek laten doen naar de tarieven die gemeenten hanteren als het gaat om beschermd wonen. Ik verwacht u over deze budgettaire consequent ies begin 2018 nader te kunnen informeren. Daarnaast is er nog een aantal belangrijke zaken die aandacht behoeven zoals een zorgvuldige indicatiestelling, het maken van passende zorgprofielen en de gevolgen voor de risicoverevening in de Zvw. Ik zal binnen kort de benodigde uitvoeringstoetsen vragen aan onder andere de NZa, het CIZ en het Zorginstituut.

Het is mijn streven om in het najaar van 2018 een wetsvoorstel voor te leggen aan de Raad van State , als uit de in kaart gebrachte effecten geen belemmer ingen naar voren komen . Ik deel de wens die leeft om bij dit onderwerp snel stappen voorwaarts te zetten. Daarbij wil ik echter, in het belang van alle betrokken partijen, de zorgvuldigheid niet uit het oog verliezen.

Hoogachtend,

de staatssecretaris van V olksgezondheid, Welzijn en Sport, Paul Blokhuis

Bron: rijksoverheid.nl

Dit bericht is 8275 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail