Het Regiobeeld Psychische Problematiek is live

Facebooktwitterlinkedinmail

19 april 2024 – Het Regiobeeld Psychische Problematiek is live. Deze monitor brengt informatie uit verschillende bronnen bij elkaar over sociale factoren, regionale context en het gebruik van verschillende vormen van zorg en ondersteuning rondom psychische problematiek. Dit versterkt het integraal denken en doen en levert relevante informatie op voor regionale samenwerkingsverbanden en landelijke beleidsmakers op het gebied van psychische problematiek.

Het regiobeeld bestaat uit drie perspectieven:

  1. Inzicht in de regionale context: De feiten en cijfers onder dit hoofdstuk geven inzichten over demografische en sociaal-culturele kenmerken.
  2. Sociale factoren: In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven over factoren iets kunnen zeggen over het (verwachte) zorg- en ondersteuningsgebruik in de regio.
  3. Aanbod en gebruik: In dit hoofdstuk worden inzichten gegeven in het aanbod en gebruik van verschillend aanbod dat vanuit verschillende kaders is georganiseerd Zvw(Zorgverzekeringswet) (Zorgverzekeringswet), Wlz(Wet langdurige zorg) (Wet langdurige zorg), Wmo(Wet maatschappelijke ondersteuning) (Wet maatschappelijke ondersteuning), Pw (Participatiewet), etc.

Ondersteuning vanuit het Regiobeeld
Voor het op de juiste manier interpreteren van data is het belangrijk deze aan te vullen met ervaringen vanuit de praktijk. Om de gebruiker hierbij te ondersteunen is er een gebruikersgids, kan begeleiding worden geboden, worden er webinars georganiseerd en kunt u met vragen terecht bij onze helpdesk. Op de ondersteunende Kennispagina Psychische Problematiek kunt u meer informatie vinden.

Floortje Scheepers (directeur wetenschap van Kenniscentrum Phrenos):

“Om regionaal beleid voor het voorkomen en verminderen van psychische problematiek goed vorm te geven is het belangrijk dat hier integraal naar wordt gekeken. De zwaardere zorg die binnen de ggz wordt geboden is niet los te zien van de schuldenproblematiek en de inzet op vroegsignalering in het sociaal domein. Met het Regiobeeld Psychische Problematiek willen we het hele plaatje geven zodat samenwerkingsverbanden dit kunnen gebruiken om samen goede keuzes te maken.”

Het regiobeeld wordt ontwikkeld door het RIVM, KPMG en Kenniscentrum Phrenos in opdracht van het ministerie van VWS en de VNG.

De ontwikkeling van het regiobeeld tot nu toe 
Het Regiobeeld Psychische Problematiek is aanvankelijk gestart als de monitor Psychische Problematiek, als opvolger van de Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ. Deze Monitor Psychische Problematiek is in 2022-2023 ontwikkeld in opdracht van het ministerie van VWS en de VNG met als doel een verbeterd zicht te krijgen op relevante ontwikkelingen in de ambulantisering van de ggz en het aanbod van passende ondersteuning en zorg voor deze doelgroep.

Voorafgaand aan het Regiobeeld Psychische Problematiek deed KPMG een uitgebreid vooronderzoek naar indicatoren om zorg en ondersteuning voor psychische problematiek inzichtelijk te maken. Op basis daarvan hebben KPMG en Kenniscentrum Phrenos de monitor ontwikkeld. Dit is getoetst in focusgroepen en interviews met ervaringsdeskundigen, professionals en beleidsmakers vanuit verschillende domeinen. De uitkomsten hiervan worden samen met wetenschappelijke kennis en de toekomstige ervaringen van gebruikers gebruikt om de RPP door te ontwikkelen. Met de komst van het IZA kwam er breed aandacht voor regiobeelden. In 2024 is deze daarom geïntegreerd in Regiobeeld.nl bij het RIVM.

Wil je meer weten of heb je vragen?

Bron: nedkad.nl  / regiobeeld.nl / kenniscentrumphrenos.nl

Dit bericht is 905 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail