Hervormingsagenda Jeugd over verbeteringen jeugdzorg definitief vastgesteld

Facebooktwitterlinkedinmail

20 juni 2023 –  De Hervormingsagenda Jeugd is definitief vastgesteld, ondertekend en aangeboden aan de Tweede Kamer en Eerste Kamer. Cliëntenorganisaties (MIND en Ieder(in)), professionals (Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd), aanbieders (Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd, waar onze vereniging onderdeel van uitmaakt), de gemeenten (VNG) en het Rijk hebben de afspraken over fundamentele verbetering van de jeugdzorg in de afgelopen weken voorgelegd aan hun achterban.

Dat proces heeft geleid tot instemming van alle achterbannen. De definitieve vaststelling van de Hervormingsagenda Jeugd betekent dat alle partijen nu in volle vaart aan de slag gaan met de grootste hervorming van de jeugdzorg sinds 2015.

Snellere en betere hulp voor kinderen en gezinnen
De Hervormingsagenda Jeugd bevat een groot pakket afspraken om de jeugdzorg te verbeteren en financieel houdbaar te krijgen. Er zal structureel worden geïnvesteerd in de landelijke kwaliteit en effectiviteit van jeugdhulp. Ook komt er een aanpassing van de Jeugdwet, waardoor duidelijker wordt waarvoor kinderen en ouders hulp kunnen krijgen. Gemeenten worden verplicht bepaalde specialistische zorg regionaal in te kopen om beschikbaarheid en continuïteit van zorg beter te organiseren.

Er zal minder papierwerk en administratie nodig zijn, zodat medewerkers daar zo min mogelijk tijd aan kwijt zijn. Ook zullen wijkteams worden versterkt en moet betere samenwerking met bijvoorbeeld het onderwijs ervoor zorgen dat kinderen en jongeren meer met collectieve voorzieningen worden ondersteund. Uithuisplaatsingen willen we zoveel mogelijk voorkomen en terugdringen.

Gezamenlijk vertrekpunt voor een beter functionerend jeugdstelsel
De drie branches Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse GGZ en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (verenigd in de BGZJ) zijn blij dat na een lang en intensief proces gisteren de Hervormingsagenda Jeugd eindelijk is ondertekend. De afgelopen weken hadden hun achterbannen al positief ingestemd met de Hervormingsagenda Jeugd.

De Hervormingsagenda Jeugd bevat goede intenties die pas echt iets gaan betekenen voor de dagelijkse praktijk van de jeugdhulp als ze ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Er blijven zorgen over de afspraken tussen de overheid en gemeenten over het financiële kader van de Hervormingsagenda Jeugd. Dit vormt een potentiële bedreiging voor de inhoudelijke ambities. De branches hebben steeds hun zorgen uitgesproken over de zeer forse bezuinigingen die worden ingeboekt.

Maar de BGZJ ziet dit moment vooral als een startpunt om aan de slag te gaan met de inhoudelijke uitwerking van een beter functionerend jeugdstelsel. Onze handtekening staat dan ook voor onze steun aan de gekozen oplossingsrichtingen in de agenda en commitment aan de inhoudelijke afspraken.

Aan de slag
Alle betrokken partijen gaan praktisch aan de slag met de uitvoering van alle afspraken in wisselende samenstellingen. Daarnaast zullen vertegenwoordigers van de cliëntenorganisaties, professionals, aanbieders, gemeenten en het Rijk elkaar regelmatig treffen in stuurgroepen en bestuurlijke overleggen om gezamenlijk de voortgang te volgen, bespreken en waar nodig aan te jagen. In ieder geval elk half jaar wordt aan de Tweede Kamer gerapporteerd over de voortgang.

Betrokken organisaties

  • Cliëntenorganisaties: MIND en Ieder(in)
  • Professionals – Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd: Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), Jeugdartsen Nederland (AJN), Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), Beroepsvereniging verzorgenden en verpleegkundigen Nederland (V&VN), Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW), Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO), de Beroepsvereniging voor kinder- en jongerenwerk (BVjong), Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & psychotherapeuten (LVVP), Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB)
  • Aanbieders – BGZJ: Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse ggz en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
  • Gemeenten: Vereniging Nederlandse Gemeenten
  • Rijk: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Justitie en Veiligheid
  • Nationale Jeugdraad (NJR) Nederlands Jeugdinstituut (NJi)

Bron: denederlandseggz.nl

Dit bericht is 863 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail